ત્રીજો રાઉન્ડ -3 રીઝલ્ટ [Updated As On:28-Dec-2020]
પ્રવેશ સમિતિના ઓનલાઈન ત્રીજા (3rd) રાઉન્ડની પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો કાર્યક્રમ નીચે મુજબ છે [Updated As on 21-Dec-2020 11:00 AM]
Details From Date To Date
કન્સેન્ટ (સંમતિ) અને ચોઈસ ફીલિંગ 21-Dec-2020 10.00 AM 23-Dec-2020 08.00 PM 
ઉમેદવાર દ્વારા ભરેલ ચોઈસની જાહેરાત 24-Dec-2020 09.00 AM to 11.00 AM
સીટ ફાળવણીની જાહેરાત 24-Dec-2020 at 06:00 PM
નિયત કરેલ એક્સીસ બેંક ની શાખા ખાતે
ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી
28-Dec-2020 at 10:00 AM 30-Dec-2020 at 3:30 PM
હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રીપોર્ટીંગ 28-Dec-2020 at 10:00 AM 30-Dec-2020 at 4.00 PM
ત્રીજા રાઉન્ડ - 3 ની માહિતી [Updated As on 21-Dec-2020 12:50 PM]

દ્વિતિય રાઉન્ડ -2 રીઝલ્ટ [Updated As on 06-Dec-2020 04:00 PM]
ઓનલાઈન ચોઈસ ફીલિંગ બીજા રાઉન્ડ - 2 ની માહિતી [Updated On:30-Nov-2020]
ઓનલાઈન ચોઈસ ફીલિંગ પ્રથમ રાઉન્ડ - 1 ની માહિતી

Home - About Us

ગુજરાત સરકાર ના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ ૧૨ પછીના નર્સિંગ અને અન્ય અભ્યાસક્રમો માટે “The Gujarat Professional Nursing & Allied Medical Educational Courses” ના નામે એડમિશન કમિટી ની રચના કરેલ છે. ઉપરોક્ત એડમિશન કમિટી નીચે દર્શાવેલ અભ્યાસક્રમો માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરશે.

  • Bachelor of Physiotherapy (BPT)
  • Bachelor of Science In Nursing (B.Sc. Nursing)
  • Bachelor of Orthotics and Prosthetics (BOP)
  • Bachelor of Optometry (BO)
  • Bachelor of Occupational Therapy (BOT)
  • Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology (BASLP)
  • Bachelor of Naturopathy And Yogic Sceince (BNYS)
  • General Nursing and Midwifery (GNM) (Diploma Course)
  • Auxiliary Nurses and Midwives Course (ANM) (Diploma Course)