જે ઉમેદવારે પાંચમાં રાઉન્ડમાં ભાગ લેવાનો હોય તેને CONSENT આપી ચોઈસ ભરવાની રહેશે.

Advertisement For 5th Round [BAMS,BHMS,BNAY]

Important Instruction For Fifth Round
પાંચમાં રાઉન્ડ માટેની અગત્યની સુચના

This is to inform all students, the following petitions have been filled respectively by the Professional Medical Institutes challenging orders passed by the Central Government in the Ministry of AYUSH denying them permissions to admit students for imparting Education in Ayurveda/Homeopathy faculties:
SCA No. 15568 of 2018 BG Garaiya Ayurveda College;
SCA No. 15553 of 2018 PG Mangrolia Charitable Trust;
SCA No. 15554 of 2018 RK University;
SCA No. 15591 of 2018 Bhargava Ayurveda College;
SCA No. 15802 of 2018 Dhanvanthri Ayurved College; and
SCA No. 14457 of 2018 BA Danger Homeopathy College.
In the above referred matters, the Hon'ble High Court has granted interim relief in favor of the respective institutes, permitting them to fill up their respective seats for the current academic year, 2018-19.
Appeals against the interim orders passed by the Ld. Single judge are filed/ registered. These Letters Patent Appeals are likely to be heard for admission on Monday. It shall be therefore relevant to inform all the students that the allotment of admissions round 5 will be declared after the orders passed in the said LPA's by the Hon’ble High Court of Gujarat.

તારીખ ૦૫/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ ACPUGMEC દ્વારા ડેન્ટલ સ્નાતક વિદ્યાશાખાના મોપ-અપ રાઉન્ડ પૂર્ણ થાય છે, આથી, હવે ખાલી પડેલી બેઠકો જે-તે સંસ્થા ને પરત આપવામાં આવે છે, હવે પછી ACPUGMEC દ્વારા ડેન્ટલમાં કોઈ પણ જાતનો નવો પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહિ અને ડેન્ટલનો કોઈ પણ પ્રવેશ રદ કરવામાં આવશે નહિ.

ગુજરાત સરકારના ૨૬/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ (ઠરાવ ક્રમાંક: MCG/1003/1869/J) પ્રમાણે, તમામ સરકારી મેડિકલ કોલેજ ની ટ્યુશન ફી રૂ. ૬૦૦૦ થી વધારીને રૂ. ૨૫૦૦૦ અને તમામ સરકારી ડેન્ટલ કોલેજ ની ટ્યુશન ફી રૂ. ૪૦૦૦ થી વધારીને રૂ. ૨૦૦૦૦ કરેલ છે. આથી તમામ સરકારી મેડિકલ અને ડેન્ટલ કોલેજમાં પ્રવેશ લીધેલ હોઈ અથવા હવે પછીથી પ્રવેશ મળે તેવા તમામ ઉમેદવારોએ પ્રવેશ સમિતિ ખાતે રૂ. ૬૦૦૦ અથવા રૂ. ૪૦૦૦ ભરેલ છે અથવા ભરવાના રહેશે. બાકીની ટ્યુશન ફી નો તફાવત રૂપિયા ૧૯૦૦૦ (૨૫૦૦૦ -૬૦૦૦) મેડિકલ માટે અને રૂપિયા ૧૬૦૦૦ (૨૦૦૦૦ - ૪૦૦૦) પ્રવેશ મેળવેલ સરકારી કોલેજ ખાતે ભરવાના રહેશે.

Students, whose ‘Domicile Certificate’ will rejected by ‘Domicile Certificate Verification Committee’ or who will remain absent for ‘Domicile Certificate’ for phase – II, will be disqualified (removed from the Merit-List) from the process of admission thru’ ACPUGMEC.
[જે વિદ્યાર્થીઓના બીજા તબક્કામાં ‘ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ’ ‘ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ વેરિફિકેશન કમિટી’ દ્વારા અમાન્ય ગણવામાં આવશે, અથવા ‘ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ' ની ચકાસણી માટે ગેરહાજર રહેશે તેવા વિદ્યાર્થીઓને ACPUGMEC ની આગળની પ્રવેશની પ્રક્રિયામાંથી બાકાત (મેરિટ-લિસ્ટ માંથી બાકાત) કરવામાં આવશે.]

CONSTITUTION OF COMMITTEE FOR DOMICILE CERTIFICATE VERIFICATION
[ડોમિસાઈલ સર્ટીફીકેટની ચકાસણી બાબતે સમિતિની રચના]
Dated: 27/07/2018

Domicile verification last date is on or before 07-Aug-2018


According to the rules for admission in Medical, Dental, Ayurvedic, Homeopathy and Naturopathy courses by Department of Health and Family Welfare, Gandhinagar from academic year 2018-19, only the students of Domicile of Gujarat State will be given admission. In reference to Special Civil Application Number - 10164/2018 filed in Gujarat High Court, the Committee will be constituted for verification of Domicile Certificate by Home Department of Gujarat State, resolution no. MIS/65/2018/F-II (Part file), dated: 27/07/2018. All concerned students (included in list) are hereby instructed to get verify his/her Domicile Certificate by this committee after submitting relevant documents/certificates along with Domicile Certificate. The students, whose domicile certificate will be considered appropriate by this Committee, the admission of those students only will be considered by ACPUGMEC. The list contains the following students:
General Category: General Merit No. 0001 to 5000
SEBC Category: SEBC Category Merit No. 0001 to 2000
SC Category: All SC Candidates
ST Category: All ST Candidates
PH Category: All PH Candidates
NHL Local Quota: All Candidates
SMIMER Local Quota: All Candidates
The list does not include the students who have allotted/admitted admission in first round of ACPUGMEC.
Students of Diu, Daman and Dadra & Nagar Haveli, who have passed Std. 12 from the school of Gujarat Board situated in Diu, Daman and Dadra & Nagar Haveli who are in the merit list of ACPUGMEC, do not have to verify their domicile certificate in any Phase. If the name of these students is present in this list, kindly ignore it or report on this e-mail: medadmgujarat2018@gmail.com.

[મેડિકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદિક, હોમીઓપેથી અને નેચરોપથી માં પ્રવેશ માટે શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ થી આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ગાંધીનગર ના સુધારા પ્રવેશ નિયમો અન્વયે જે વિદ્યાર્થી ગુજરાત રાજ્યનો ડોમિસાઈલ હોય તેને જ પ્રવેશ આપવામાં આવશે. નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં દાખલ થયેલ સ્પેશિયલ સિવિલ એપ્લીકેશન નંબર – ૧૦૧૬૪/૨૦૧૮ સંદર્ભ ગુજરાત સરકાર ના ગૃહ વિભાગ ના ઠરાવ ક્રમાંક: MIS/65/2018/F-II (પાર્ટ ફાઇલ), તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ થી ડોમિસાઈલ સર્ટીફીકેટની ચકાસણી બાબતે સમિતિની રચના કરવામાં આવેલ છે. તમામ સંબંધિત ઉમેદવારોએ (નીચે ની યાદી માં સમાવેલ) સમિતિ સમક્ષ ડોમિસાઈલ સર્ટીફીકેટ અને આનુષંગિક જરૂરી દસ્તાવેજો/પ્રમાણપત્રો ડોમિસાઈલ સર્ટીફીકેટ વેરિફિકેશન માટે રજુ કરવાના રહેશે. જે વિદ્યાર્થીઓના ડોમિસાઈલ સર્ટીફીકેટ આ સમિતિ દ્વારા યોગ્ય ગણવામાં આવશે તે જ વિદ્યાર્થીઓનો પ્રવેશ ACPUGMEC દ્વારા માન્ય ગણવામાં આવશે. આ યાદીમાં નીચે પ્રમાણેના વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ કરેલ છે:
જનરલ કેટેગરી: જનરલ મેરિટ નં. ૦૦૦૧ થી ૫૦૦૦
એસ.ઈ.બી.સી. કેટેગરી: એસ.ઈ.બી.સી. કેટેગરી નં. ૦૦૦૧ થી ૨૦૦૦
એસ.સી. કેટેગરી: એસ.સી. કેટેગરીના બધા ઉમેદવાર
એસ.ટી. કેટેગરી: એસ.ટી. કેટેગરીના બધા ઉમેદવાર
પી.એચ. (વિકલાંગ) કેટેગરી: પી.એચ. (વિકલાંગ) કેટેગરીના બધા ઉમેદવાર
એન.એચ.એલ. લોકલ ક્વોટા: બધા ઉમેદવાર
સ્મીમેર લોકલ ક્વોટા: બધા ઉમેદવાર
ACPUGMEC ના પ્રથમ રાઉન્ડમાં પ્રવેશ ફાળવેલ/લીધેલ વિદ્યાર્થીઓનો આ યાદીમાં સમાવેશ કરાયો નથી.
દીવ, દમણ અને દાદરા અને નગર હવેલી ના વિદ્યાર્થીઓ કે જેમને ધો. ૧૨ ગુજરાત બોર્ડની દીવ, દમણ અને દાદરા અને નગર હવેલી આવેલી શાળામાંથી ઉત્તીર્ણ કરેલું હોય અને ACPUGMEC ના મેરિટ-લિસ્ટમાં સામેલ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓએ કોઈપણ તબક્કામાં ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટની ચકાસણી કરાવવાની રહેતી નથી. જો એવા વિદ્યાર્થીનું નામ આ યાદીમાં હોય તો અવગણો અથવા આ ઈ-મેઈલ: medadmgujarat2018@gmail.com પર જાણ કરો.]

For SC/ST category students with FREESHIP CARD, there tuition fees can be updated zero at appointed Help-Center during process of Original Documents Submission.
[ફ્રીશીપ કાર્ડ ધરાવતા SC/ST વિદ્યાર્થીઓની અપોઈન્ટમેન્ટ લીધેલ હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવતી વખતે ટ્યુશન ફી “૦ (શૂન્ય)” કરવામાં આવશે.]


Home - About Us

The Government of Gujarat, in the Legislative Assembly has passed an act, Act No.3 of 2008 called “Gujarat Professional Educational Medical Colleges or Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fees) Act, 2007” to make special provision for regulation of admission in the Professional Medical educational courses in the State and fixation of fees in such colleges or institutions and for matter connected therewith. As per the powers conferred to State Government, in Section 20(1) of the said Act, the Government of Gujarat, by way of a notification had constituted “Admission Committee for Professional Under Graduate Medical Courses (ACPUGMEC)” to regulate the admission of candidates to the Professional Medical/ Dental/ Aryuveda/ Homeopathy/ Naturopathy degree courses . The mission assigned to this Committee is to carry out the counseling process in a fair and transparent manner. The admission process is conducted by this Committee strictly on the basis of merit of the candidate.    • please visit this website regularly for more updates