આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે ગુજરાત રાજ્યની તમામ MD/MS/Diploma/MDS/CPS અભ્યાસક્રમ ધરાવતી કોલેજ / હોસ્પીટલ ની ૧૦૦% બેઠકો એટલે કે સરકારી કવોટા (GQ), મેનેજમેન્ટ ક્વોટા (MQ) અને એન આર આઈ ક્વોટા (NQ) ની બેઠકો માટેની સમગ્ર પ્રવેશ પ્રક્રિયા મેરીટના ધોરણે ઓનલાઈન પદ્ધતિથી ફક્ત અને ફક્ત અત્રેની પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા જ કરવામાં આવે છે. જેની સર્વે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ નોંધ લેવી.વધુમાં જણાવવાનું કે ગુજરાત રાજ્યની તમામ MD/MS/Diploma/MDS/CPS અભ્યાસક્રમ ધરાવતી કોલેજ/હોસ્પીટલ ની મંજુર કરેલ બેઠકો અને ટ્યુશન ફીની માહિતી પ્રવેશ સમિતિની વેબસાઈટ https://www.medadmgujarat.org/pg/home.aspx પર ઉપલબ્ધ છે. [The Admission Committee informs that entire process of admission for 100% seats of all MD/MS/Diploma/MDS/CPS colleges of Gujarat state i.e. Government Quota (GQ), Management Quota (MQ) and NRI Quota (NQ) seats is conducted on merit basis through online mode solely and exclusively by the Admission Committee. All students and parents are informed to take note of this.It is further stated that information about sanctioned seats and tuition fees of all MD/MS/Diploma/MDS/CPS colleges of Gujarat state is available on admission committee website https://www.medadmgujarat.org/pg/home.aspx ]
MDS 1st Round Allotment & Reporting Information
[20th Jul, 2024 7:45 PM]
IMPORTANT INSTRUCTION FOR FIRST ROUND CHOICE FILLING & ALLOTMENT (MDS Course)
[18-July-2024, 12:00 PM]

After giving allotment to all reserved category candidates to reserved seats, reserved category seats are transferable to unreserved category seats. This process will be done at the time of allotment of the 2nd Round. E.g., from NRI quota to Management quota and from SC, ST, SEBC, EWS to General (Open) category, from PwD Quota to respective category.
અનામત કેટેગરીના તમામ ઉમેદવારોને અનામત બેઠકો પર પ્રવેશ આપ્યા પછી, અનામત કેટેગરીની ખાલી રહેતી બેઠકો બિન અનામત શ્રેણીની બેઠકોમાં ટ્રાન્સફર કરવાપાત્ર હોય છે. આ પ્રક્રિયા બીજા રાઉન્ડ ના અલોટમેન્ટ વખતે કરવામાં આવશે. દા.ત. NRI કવોટા થી Management ક્વોટા તથા SC, ST, SEBC, EWS થી General (Open) કેટેગરી અને PwD ક્વોટાથી જે તે કેટેગરીમાં ટ્રાન્સફર થશે.

All candidates are requested to follow the choice filling of counselling as per his/her desire with/without considering the seat matrix available on website

  • Vacant NRI seats will be converted to Management seats
  • Vacant Management seats will be converted to Government seats
  • Vacant Institutional seats (Open/SC/ST/SEBC/EWS) will be converted to respective CATEGORY of State seats (Open/SC/ST/SEBC/EWS).
  • Vacant Reserved Category State seats (SC/ST/SEBC/EWS) will be converted to OPEN State seats
  • Vacant PwD seats will be converted to State seats in respective category
  • Above procedure will be followed during the second round allotment process.

Revised PG Provisional Merit- List (MDS)
[18-July-2024, 12:00 PM]
PG Provisional Merit- List (MDS)
[16-JUL-2024 09.30 AM]

Provisional Merit List of MDS course 2024-25 is published here on this website. If any candidate has any query/problem regarding Provisional Merit List published by ACPPGMEC for MDS course 2024-25 , the candidate has to submit the legible scanned copies of supportive documents via e-mail: medadmgujarat2018@gmail.com on or before 12.00 pm, 18 July 2024. Please mention the USER ID & NAME whenever you do communication with ACPPGMEC.

[ 12-Jul-2024, 10:59 AM ]
  • In accordance with the minimum qualifying/eligibility criteria for admission to MDS courses as mentioned in the Information Bulletin for NEET-MDS 2024, the cut-off scores for various categories are as follows:
Category Minimum Qualifying/Eligibility Criteria Cut-Off Scores (Out of 960)
General/EWS 50th percentile 263
SC/ST/OBC (Including PwBD of SC/ST/OBC) 40th percentile 230
General PwD 45th percentile 246
IMPORTANT NOTICE [ 11-Jul-2024, 02:45 PM ]
IMPORTANT NOTICE
[ 11-Jul-2024, 12.30 PM ]
  • As per the letter No: Ref.U-12021/03/2024-MEC dated 11/07/2024 from the Office of the MCC, DGHS, New Delhi, Internship Completion date for online registration for MDS-2024 course is revised to 30/06/2024. All the students are hereby requested to take note of that.
    MCC Notice for NEET MDS 2024 Internship Completion

PG MDS ADMISSION INFORMATION
[ 09-Jul-2024, 02.45 PM ]