આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે ગુજરાત રાજ્યની તમામ MD/MS/Diploma/MDS/CPS અભ્યાસક્રમ ધરાવતી કોલેજ / હોસ્પીટલ ની ૧૦૦% બેઠકો એટલે કે સરકારી કવોટા (GQ), મેનેજમેન્ટ ક્વોટા (MQ) અને એન આર આઈ ક્વોટા (NQ) ની બેઠકો માટેની સમગ્ર પ્રવેશ પ્રક્રિયા મેરીટના ધોરણે ઓનલાઈન પદ્ધતિથી ફક્ત અને ફક્ત અત્રેની પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા જ કરવામાં આવે છે. જેની સર્વે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ નોંધ લેવી.વધુમાં જણાવવાનું કે ગુજરાત રાજ્યની તમામ MD/MS/Diploma/MDS/CPS અભ્યાસક્રમ ધરાવતી કોલેજ/હોસ્પીટલ ની મંજુર કરેલ બેઠકો અને ટ્યુશન ફીની માહિતી પ્રવેશ સમિતિની વેબસાઈટ https://www.medadmgujarat.org/pg/home.aspx પર ઉપલબ્ધ છે. [The Admission Committee informs that entire process of admission for 100% seats of all MD/MS/Diploma/MDS/CPS colleges of Gujarat state i.e. Government Quota (GQ), Management Quota (MQ) and NRI Quota (NQ) seats is conducted on merit basis through online mode solely and exclusively by the Admission Committee. All students and parents are informed to take note of this.It is further stated that information about sanctioned seats and tuition fees of all MD/MS/Diploma/MDS/CPS colleges of Gujarat state is available on admission committee website https://www.medadmgujarat.org/pg/home.aspx ]
પીજી મેડીકલ/ડેન્ટલ રીફંડ રાઉન્ડ-૧૨
[PG Medical/Dental Refund Round-12]
[Date:15th May, 2024 12:30 PM]
પીજી મેડીકલ/ડેન્ટલ રીફંડ રાઉન્ડ-11
[PG Medical/Dental Refund Round-11]
[Date:26th April, 2024 07:00 PM]
પીજી મેડીકલ/ડેન્ટલ રીફંડ રાઉન્ડ-૧૦
[PG Medical/Dental Refund Round-10]
[Date:09th April, 2024 04:00 PM]
પીજી મેડીકલ/ડેન્ટલ રીફંડ રાઉન્ડ-૦૯
[PG Medical/Dental Refund Round-09]
[Date:21th March, 2024 06:00 PM]
પીજી મેડીકલ/ડેન્ટલ રીફંડ રાઉન્ડ-૦૮
[PG Medical/Dental Refund Round-08]
[Date:5th March, 2024 07:00 PM]
CPS Tuition Fee Refund 2023-2024 [Date:14th Feb, 2024]

CPS Candidates are instructed to check their respective bank accounts for CPS course Tuition Fee Refund done on 08/02/2024.

Important Information [Date:1 March, 2024]

રીફન્ડ રાઉન્ડ 07 માં જે તે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની રીફન્ડ માટેની બેંક ખાતા વિગત ઓનલાઈન ભરેલ છે. તેઓએ પોતાના રીફન્ડ માટેની વિગત પોતાના બેંક ખાતામાં તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૪ પછી જોવી.

પીજી મેડીકલ/ડેન્ટલ રીફંડ રાઉન્ડ-૦૭
[PG Medical/Dental Refund Round-07]
[Date:19th Feb, 2024 01:00 PM]
CPS Tuition Fee Refund 2023-2024 [Date:14th Feb, 2024]

CPS Candidates are instructed to check their respective bank accounts for CPS course Tuition Fee Refund done on 08/02/2024.

Important Information [Date:14th Feb, 2024]

રીફન્ડ રાઉન્ડ 06 માં જે તે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની રીફન્ડ માટેની બેંક ખાતા વિગત ઓનલાઈન ભરેલ છે. તેઓએ પોતાના રીફન્ડ માટેની વિગત પોતાના બેંક ખાતામાં તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ પછી જોવી.

પીજી મેડીકલ/ડેન્ટલ રીફંડ રાઉન્ડ-૦૬
[PG Medical/Dental Refund Round-06]
[Date:8th Feb, 2024]

વિધાર્થીઓએ માટે અનુસ્નાતક મેડીકલ/ડેન્ટલ રિફંડ રાઉન્ડ–૬ માં તેમના બેંક ખાતા ની વિગતો ભરવાની તારીખ ૧૨/૦૨/૨૦૨૪ બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યા સુધી લંબાવામાં આવેલ છે.

પીજી મેડીકલ/ડેન્ટલ રીફંડ રાઉન્ડ-૦૬
[PG Medical/Dental Refund Round-06]
[Date:30th Jan, 2024 09:00 PM]
CPS Information, 2023-24
[Date:18th Jan, 2024 07:00 PM]

CPS course Admission for the academic year 2023-24 is over. Hence all the admitted students are required to report to their admitted hospital with immediate effect. Details regarding Admission eligibility, enrollment (Diploma) and E-learning Fees, etc. students are required to get further instructions from CPS, MUMBAI office.

CPS Admission, 2023-24
[Date:18th Jan, 2024 07:00 PM]
7th Online Round of CPS Diploma courses
Allotment & Reporting 2023-24
[Date:16th Jan, 2024]
Extended Vacant Seats Round-02 of CPS Diploma courses
Allotment & Reporting 2023-24
[Date:16th Jan, 2024]
7th Round Online Choice filling for CPS Diploma courses,2023-24
[Date:16th Jan, 2024 03:00 PM]
 • Important Instruction: It is hereby informed to the Candidates, who took part in 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th & 6th Round of CPS Counselling & wants to take part in 7th Round of counselling (Regular Merit Candidates), can see the non- reported seat list and fill the choice accordingly. Earlier filled choices of all the candidates have been removed by the Admission Committee, so all are required to fill new choices after giving consent for the online 7th Round of CPS admission.
 • Advertisement for online Choice filling & Reporting
 • List of help centers
 • Guidelines for choice filling
 • Non-Reported seat list for Regular merit candidates
 • NOTE: If any seat remains vacant after 7th Round allotment of regular merit candidates, those vacant seats will also be considered for allotment to vacant merit list candidate simultaneously during 7th Round of counselling along with extended vacant seat round-2 counselling.
Extended Vacant Seats Round-2 Online Choice filling for
CPS Diploma courses, 2023-24
[Date:16th Jan, 2024 03:00 PM]
 • Important Instruction: It is hereby informed to the Candidates, that who wants to take part in Extended Vacant Seats Round-2 of counselling (Vacant Seats Merit Candidates),can see the seats available for vacant seats round and fill the choice accordingly. Earlier filled choices of all the candidates have been removed by the Admission Committee, so all are required to fill new choices after giving consent for the online Extended Vacant Seats Round-2 of CPS admission.
 • Advertisement for online Choice filling & Reporting
 • List of help centers
 • Guidelines for choice filling
 • Seat list for Vacant Seats merit candidates
 • NOTE: If any seat remains vacant after 7th Round allotment of regular merit candidates, those vacant seats will also be considered for allotment to vacant merit list candidate simultaneously during 7th Round of counselling along with extended vacant seat round-2 counselling. This is the last round of counselling.
6th Online Round of CPS Diploma courses
Allotment & Reporting 2023-24
[Date:12th Jan, 2024]
Extended Vacant Seats Round of CPS Diploma courses
Allotment & Reporting 2023-24
[Date:12th Jan, 2024]
6th Round Online Choice filling for CPS Diploma courses, 2023-24
[Date:11th Jan, 2024 06:15 PM]
 • Important Instruction: It is hereby informed to the Candidates, who took part in 1st, 2nd, 3rd, 4th, & 5th Round of CPS Counselling & wants to take part in 6th Round of counselling (Regular Merit Candidates), can see the non-reported seat list and fill the choice accordingly. Earlier filled choices of all the candidates have been removed by the Admission Committee, so all are required to fill new choices after giving consent for the online 6th Round of CPS admission.
 • Advertisement for online Choice filling & Reporting
 • List of help centers
 • Guidelines for choice filling
 • Non-Reported seat list for Regular merit candidates
 • NOTE: If any seat remains vacant after 6th Round allotment of regular merit candidates, those vacant seats will also be considered for allotment to vacant merit list candidate simultaneously during 6th Round of counselling along with vacant seat round counselling.
Extended Vacant Seats Round Online Choice filling for CPS Diploma courses, 2023-24
[Date:11th Jan, 2024 06:15 PM]
 • Important Instruction: It is hereby informed to the Candidates, that who wants to take part in Extended Vacant Seats Round of counselling (Vacant Seats Merit Candidates), can see the seats available for vacant seats round and fill the choice accordingly. Earlier filled choices of all the candidates have been removed by the Admission Committee, so all are required to fill new choices after giving consent for the online Extended Vacant Seats Round of CPS admission.
 • Advertisement for online Choice filling & Reporting
 • List of help centers
 • Guidelines for choice filling
 • Seat list for Vacant Seats merit candidates
 • NOTE: If any seat remains vacant after 6th Round allotment of regular merit candidates, those vacant seats will also be considered for allotment to vacant merit list candidate simultaneously during 6th Round of counselling along with vacant seat round counselling.
પીજી મેડીકલ/ડેન્ટલ રીફંડ રાઉન્ડ-૦૫
[PG Medical/Dental Refund Round-05]
[Date:11th Jan, 2024 04:40 PM]
Vacant Seats Round of CPS Diploma courses
Allotment & Reporting 2023-24
[Date:10 Jan 2024, 01:20 pm]

It is to bring into all candidate’s kind notice that, Payment of Tuition fees has been extended till 11/01/2024, from 10:00 am to 3:30 pm and Reporting at Help Center for Submission of Original Documents & collecting Admission Order for Vacant Seats Round of CPS course has been extended to 11/01/2024 from 10:00 am to 5:00 pm.

5th Online Round of CPS Diploma courses
Allotment & Reporting 2023-24
[Date:10th Jan, 2024]
5th Round online New Choice filling, Allotment & Reporting for CPS Diploma courses
[Date:09th Jan, 2024 05:00 PM]
Vacant Seats Round of CPS Diploma courses
Allotment & Reporting 2023-24
[Date:09 Jan 2024, 2:50 pm]

It is to bring into all candidate’s kind notice that, Payment of Tuition fees has been extended till 10/01/2024, from 10:00 am to 3:30 pm and Reporting at Help Center for Submission of Original Documents & collecting Admission Order for Vacant Seats Round of CPS course has been extended to 10/01/2024 from 10:00 am to 5:00 pm.

Vacant Seats Round online Choice filling, Allotment & Reporting for CPS Diploma courses [Date:08th Jan, 2024 10:50 PM]
4th Online Round of CPS Diploma courses Allotment & Reporting 2023-24
[Date:08 Jan, 2024]

It is to bring into all candidate’s kind notice that, Reporting at Help Center for Submission of Original Documents and collecting Admission Order only for 4th Online Round of CPS course has been extended till 09/01/2024, 5:00 pm.

[PG Medical/Dental Refund Round-04]
[Date:08 Jan, 2024]

All the Students of MD/MS/DIPLOMA/MDS are hereby informed that Fee Refund (SECURTIY DEPOSIT/TUITION FEE) Round-4 process is going on, so all are requested to check their bank account after 16/01/2024.

4th Online Round of CPS Diploma courses
Allotment & Reporting 2023-24
[Date:07 Jan, 2024]
4th Round Consent for Participation & Upgradation in CPS Diploma courses [Date:06 Jan, 2024 01:00 PM]
Vacant Seats Round for CPS Diploma courses [Date:05th Jan, 2024 04:00 PM]
3rd Online Round of CPS Diploma courses
Allotment & Reporting 2023-24
[Date:05 Jan, 2024]
3rd Round Consent for Participation & Upgradation in CPS Diploma courses [Date:03 Jan, 2024 04:45 PM]
Online Registration for Vacant Seats in CPS 2023-24
ADMISSION INFORMATION
[ 01-JAN-2024, 08:00 PM ]
 • Applications are invited for admission in CPS Diploma Courses for remaining vacant seats after CPS admission process in Government District hospitals and Self-Financed & Private Hospitals for the academic year 2023-24. Candidates, who are qualified in NEET-PG-2023 as per Ministry of Health/NBE, New Delhi and are eligible, passed from any University in India/abroad can apply online with requisite documents.
 • Candidates admitted in MD/MS/Diploma/CPS 2023-24 are not eligible.
 • Candidates who have registered online earlier with proper required documents uploaded and their name included in not eligible list by Admission Committee will be made eligible for Vacancy seat Round. They need not register again.
 • Candidates who have not uploaded documents/incomplete documents have to register online again with required documents.
 • Advertisement–Online Registration for Vacant Seats after completion of CPS- 2023-24 admission Rounds
 • Vacant Seats after completion of 2nd Round of CPS counselling 2023-24 admission Rounds
 • Any vacant seat after completion of the whole process of CPS admission will also be considered in the vacant seat round.
2nd Online Round of CPS Diploma courses
Allotment & Reporting 2023-24
[Date:30th Dec, 2023]
Instructions For Admission Cancellation of Round 01 (For CPS Courses)
[Date: 28 Dec, 2023 02:00 PM]
 • The candidates, who have confirmed their admission in 01st Round of CPS Courses after paying fees at designated branch of Axis bank & submitting the original documents at the Help Center, and want to cancel the admission, can cancel their admission at Help Center where candidate has submitted Original Documents for admission confirmation up to 30/12/2023 12:00 PM.

 • Procedure for Admission Cancellation
પીજી મેડીકલ/ડેન્ટલ રીફંડ રાઉન્ડ-૦૪
[PG Medical/Dental Refund Round-04]
[Date:28th Dec, 2023]
 • વિધાર્થીઓએ માટે પીજી મેડીકલ/ડેન્ટલ રિફંડ રાઉન્ડ–૪ માં તેમના બેંક ખાતા ની વિગતો ભરવાની તારીખ ૦૪/૦૧/૨૦૨૪ બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યા સુધી લંબાવામાં આવેલ છે.
  All the Students of MD/MS/DIPLOMA/MDS are hereby informed that the last date of filling bank details for Refund Round-4 is extended till 04/01/2024, 2:00pm.

2nd Round Consent for Participation & Upgradation in CPS Diploma courses [Date:27th Dec, 2023 06:00 PM]
પીજી મેડીકલ/ડેન્ટલ રીફંડ રાઉન્ડ-૦૪
[PG Medical/Dental Refund Round-04]
[Date:23rd Dec, 2023]
1st Online Round of CPS Diploma courses Allotment Result 2023-24 [Date:21st Dec, 2023]
1st Round of online Choice filling for CPS Diploma courses [Date:18th Dec, 2023 09:00 PM]
[Date:08th Dec, 2023 10:37 AM]
પીજી મેડીકલ/ડેન્ટલ રીફંડ રાઉન્ડ-૦૩
[PG Medical/Dental Refund Round-03]
[Date:07th Dec, 2023 05:45 PM]
CPS ADMISSION INFORMATION 2023-24
[Date:03rd Dec, 2023 09:20 AM]
 • Advertisement–Online Registration for CPS 2023-24
 • Students who have already registered for MD/MS/DIPLOMA/CPS 2023-24 and are in the MERIT list, not admitted anywhere, not in the list of Forfeiture of SECURTIY DEPOSIT are eligible to take part and need not register again.
 • Students who are in the list of forfeiture of SECURITY DEPOSIT & Debarred from the MERIT list and wish to take part in the CPS admission, has to register again.
 • Students who are admitted into MD/MS/DIPLOMA 2023-24 courses are not eligible for CPS admission.
પીજી મેડીકલ/ડેન્ટલ રીફંડ રાઉન્ડ-૦૨
[PG Medical/Dental Refund Round-02]
[Date:20th Nov, 2023 01:20 PM]
 • જે વિધાર્થીઓ પીજી મેડીકલ/ડેન્ટલ પ્રવેશ ૨૦૨૩-૨૪માં ટ્યુશન ફી રીફંડ લેવા માટે લાયક છે તેવા વિધાર્થીઓ તેમના બેંક ખાતાની વિગતો ભરવાની રહેશે. [Students who are eligible for tuition fee refund in P G Medical/Dental Course Admission 2023-24 have to fill their bank account details.]
 • જે વિદ્યાર્થીઓએ રૂ.૨૫,૦૦૦/- સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ ભરેલ હતી અને રીફંડ લેવા માટે લાયક છે તેવા વિદ્યાર્થીઓએ તેમના બેંક ખાતાની વિગતો ભરવાની રહેશે. [ Students who have paid a security deposit of Rs.25,000/- and are eligible for refund will have to fill their bank account details.]
 • Instructions for Refund Round-02
 • Unsuccessful Tuition Fee Refund-Candidate list of Round-01
 • Unsuccessful Security Deposit Refund- Candidate list of Round-01
 • Click Here For Refund Login
Security Deposit Refund Information [09th Nov, 2023 05:20 PM]
 • The Admission Committee informs that the Refundable Security Deposit of Rs.25,000/- of the candidates admitted to MD/MS/Diploma/MDS course has been deposited in the same account from which payment of the PIN purchase was done. Candidates listed below who have not deposited this amount will now have to provide their bank account details. For information about which candidates are instructed to visit the website regularly.
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે MD/MS/Diploma/MDS કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવેલ ઉમેદવારોની રીફંડેબલ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ રૂ.૨૫,૦૦૦/- પૂરા તેઓના જે ખાતામાંથી PIN ની ચુકવણી કરવામાં આવી હતી, તે ખાતામાં જમા કરવામાં આવેલ છે. જે ઉમેદવારોને આ રકમ જમા થયેલ નથી તેવા નીચે મુજબ ના લિસ્ટ વાળા ઉમેદવારો હવે પછીથી પોતાની બેન્ક ખાતાની વિગતો આપવાની રહેશે. જેની માહિતી માટે નિયમિત રીતે વેબસાઈટ જોવા જણાવવામાં આવે છે.
 • List of the successful candidates whose Security Deposit is Refunded who are admitted in MD/MS/Diploma/MDS courses
 • List of the unsuccessful candidates whose Security Deposit is not refunded who are admitted in MD/MS/Diploma/MDS courses
MD/MS/Diploma/MDS Refund Round 1
Information [07-11-2023 04:40 PM]
 • નીચે જણાવેલ યાદી મુજબ ના વિદ્યાર્થીઓ ની ફી રીફંડ કરવાની પ્રક્રિયા તા; 06/11/2023 ના રોજ કરવામાં આવેલ છે, તેઓએ તેમના બેંક ના ખાતા માં તપાસ કરી લેવી.
  Click here
Notice - Refund - Round I (PG - 2023-24) [30th Oct, 2023 04:00 PM]
 • Important Instruction for Candidates’ Refund (Round 01)
 • જે વિધાર્થીઓએ પ્રવેશ સમિતિ ખાતે ભરેલ ટ્યુશન ફી માંથી રીફંડ લેવાના થતાં હોય તેવા તમામ વિધાર્થીઓ એ Click Here પર ઓનલાઈન ફૉર્મ માં તેમના રિફંડ ની વિગતો, પ્રવેશ ની કોલેજ તેમજ બેન્ક એકાઉન્ટ ની વિગતો ભરવાની રહેશે. તમામ વિધાર્થીઓને ટ્યુશન ફી ના રીફંડ પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા તેમના બેન્ક એકાઉન્ટ માં Electronic Transfer થી જમા કરવામાં આવશે. રીફંડ ની વિગતો માં કોઈ પણ ભૂલ જણાય તો પ્રવેશ સમિતિ ના ઈ-મેઇલ medadmgujarat2018@gmail.com પર આપના USER ID સાથે જાણ કરવાની રહેશે.
 • NRI વિધાર્થીઓએ અત્રેની પ્રવેશ સમિતિ ખાતે ભરેલી ડિપોઝીટ પાછી લેવા માટે પણ ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે. NRI વિધાર્થીઓએ ડિપોઝીટ પાછી લેવા માટે NRE/NRO એકાઉન્ટ ની વિગતો આપવી નહી.
[Date:30th Oct, 2023 11:30 AM]
Admission Process Completion (For MD/MS/Diploma/MDS courses) [Date:24th Oct, 2023 12:05 PM]
Vacant Seats Round Allotment & Reporting information (For MD/MS/Diploma/MDS courses) [Date:20th Oct, 2023 7:40 PM]
 • The Admission Committee hereby informs that the allotment result of Vacant Seats Round is declared. The payment of Tuition fees can be done till 03.30 pm, on 21st October, 2023. The Help center Reporting and Submission of Original Documents at help center to confirm admission can be done from 10.00 am to 05.00 pm, only on 23rd October, 2023. Help center Reporting can be done only at GMERS Medical College, Gandhinagar.
Vacant Seats Round Choice Filling Information (MD/MS/Diploma/MDS) [Date:20th Oct, 2023 02:20 PM]
 • The Admission Committee hereby informs the candidates who are eligible and allotted a Merit Number in Vacant Seat Round. Those candidates can do Choice Filling for Vacant Seats Round for MD/MS/Diploma/MDS Courses from 02:30 pm to 05.00 pm, on 20th October, 2023. Please fill the choice according to the available Vacant Seats.

 • Vacant Seats
Vacant Seats Provisional Merit- List (MD/MS/Diploma/MDS courses) [20th Oct, 2023 02:10 PM]
Extended 4th Online Stray Vacancy Round-03 Allotment & Reporting information (For MD/MS/Diploma/MDS courses) [Date:20th Oct, 2023 12:30 PM]
 • The Admission Committee hereby informs that after the Extended 4th Online Stray Vacancy Round, allotment for 01 vacant seats of MD/MS/Diploma Courses & 01 vacant seats of MDS Courses as Extended 4th Online Stray Vacancy Round-02 has been declared today for the academic year 2023-24. The payment of Tuition fees can be done till 03.30 pm, on 20th October, 2023. The Help center Reporting and Submission of Original Documents at help center to confirm admission can be done till 05.00 pm, on 20th October, 2023.
 • It is for kind notice to every candidate and parents, if any seat of MD/MS/Diploma/MDS Courses remains vacant in this round then Extended 4th Online Stray Vacancy Round-04 will be conducted by the Admission Committee.
Extension of Vacant Seats Round Online Registration Information (For MD/MS/Diploma/MDS courses) [19th Oct, 2023 10:25 AM]
 • The Admission Committee hereby informs that the last date for Online Registration & Documents upload for Vacant Seats counselling is extended till 10.00 am on 20th October, 2023.
Extended 4th Online Stray Vacancy Round-02 Allotment & Reporting information (For MD/MS/Diploma/MDS courses) [Date:18th Oct, 2023 07:00 PM]
 • The Admission Committee hereby informs that after the Extended 4th Online Stray Vacancy Round, allotment for 08 vacant seats of MD/MS/Diploma Courses & 01 vacant seats of MDS Courses as Extended 4th Online Stray Vacancy Round-02 has been declared today for the academic year 2023-24. The payment of Tuition fees can be done till 03.30 pm, on 19th October, 2023. The Help center Reporting and Submission of Original Documents at help center to confirm admission can be done till 05.00 pm, on 19th October, 2023.
 • It is for kind notice to every candidate and parents, if any seat of MD/MS/Diploma/MDS Courses remains vacant in this round then Extended 4th Online Stray Vacancy Round-03 will be conducted by the Admission Committee.
Extension of Vacant Seats Round Online Registration Information (For MD/MS/Diploma/MDS courses) [18-Oct-2023, 10:35 AM ]
Important Instructions for Vacant Seats Online Registration (For MD/MS/Diploma/MDS courses) [18-Oct-2023, 10:35 AM ]
 • Candidates, who are qualified in NEET-PG-2023 and have passed MBBS/BDS from India or out of India and are eligible as per the admission rules of respective council and have not taken admission through All India Quota/ State Quota in academic year 2023-24 can do Fresh Online Registration by purchasing a New PIN after paying Non-Refundable Registration PIN fees & Refundable Security Deposit (Rs.3,000/- + Rs.25,000/- = Total Rs.28,000/- Rs. Twenty-Eight thousand only). They have to do Online Registration & upload required documents. After that they do not have to do documents verification & submit photocopies of documents at the Help Center.
 • The candidates who were declared Not eligible due to any reason whatsoever (Except the candidates whose Security Deposit was forfeited), they do not need to buy a new PIN. They just have to mail us on medadmgujarat2018@gmail.com with the existing USER ID. The admission committee will make them eligible and allow them to do choice filling.
 • In this round admission will be allotted on the vacant seats as well as any seats remain vacant after the allotment of Extended 4th Stray Vacancy Round.
 • Vacant Seats Round will be conducted for the seats which will remain vacant after allotment of 4th Stray Vacancy Round & Extended 4th Stray Vacancy Round.
 • The admission committee ACPPGMEC informs that those candidates who are included in the merit list of ACPPGMEC and have given OR not given “Online Consent” to participate in 4th Stray Vacancy Round and filled/not filled choices are not eligible to participate in Vacant Seats (Vacant seats after allotment of 4th Stray Vacancy Round due to Exhaustion of Merit list) counselling process for State Quota. The vacant seats counselling is only for those candidates who are not included in the Merit list of ACPPGMEC. The candidates who have exited with forfeiture can do Fresh Online Registration by purchasing a New PIN after paying Non-Refundable Registration PIN fees & Refundable Security Deposit (Rs.3,000/- + Rs.25,000/- = Total Rs.28,000/- Rs. Twenty-Eight thousand only). They have to do Online Registration & upload required documents. After that they do not have to do documents verification & submit photocopies of documents at the Help Center.
Extended 4th Online Stray Vacancy Round Allotment & Reporting information (For MD/MS/Diploma/MDS courses) [Date:17th Oct, 2023 08:00 PM]
 • The Admission Committee hereby informs that after the 4th Online Stray Vacancy Round, allotment for 27 vacant seats of MD/MS/Diploma Courses & 04 vacant seats of MDS Courses as Extended 4th Online Stray Vacancy Round has been declared today for the academic year 2023-24. The payment of Tuition fees can be done till 03.30 pm, on 18th October, 2023. Help center Reporting and Submission of Original Documents at help center to confirm admission can be done till 05.00 pm, on 18th October, 2023.
 • It is for kind notice to every candidate and parents, if any seat of MD/MS/Diploma/MDS Courses remains vacant in this round then Extended 4th Online Stray Vacancy Round-02 will be conducted by the Admission Committee.
4th Online Stray Vacancy Round Allotment & Reporting Information (MD/MS/Diploma/MDS) [Date:15th Oct, 2023 12:20 PM]
Important instructions regarding joining to admitted institute (For MD/MS/Diploma/MDS Courses) [12th Oct, 2023 11:30 AM]
 • As per letter No. F. No U-12021/02/2023-MEC, Director, Office of the MCC, DGHS, New Delhi Dated:25th July, 2023 commencement of Academic Session for PG courses for the academic year 2023-24 is on or before 05th September, 2023. So, all the candidates who have taken admission up to Round 03 in MD/MS/Diploma/MDS Courses are instructed to report immediately your admitted institute after completion of admission confirmation process i.e. payment of fees & submission of original documents to Help center of ACPPGMEC & getting Admission order from Help center.
 • NMC Letter
4th Online Stray Round Choice Filling Information (MD/MS/Diploma/MDS) [Date:12th Oct, 2023 09:30 AM]
4th Online Stray Vacancy Choice Filling, Allotment & Reporting Information (For MD/MS/Diploma/MDS courses) [Date:12th Oct, 2023 09:30 AM]
 • The candidates who have been allotted seats of MD/MS/Diploma/MDS courses in 4th Online Stray Vacancy Round & they have not confirmed their admission (E.g. after paying the prescribed tuition fees through designated bank & have confirmed their admission after submission of Original Documents at Help center and have not taken admission order from Help center of ACPPGMEC), their refundable security deposit will be forfeited, and the candidate will not be eligible to participate in Extended 4th Online Stray Vacancy Round-01, 02 or further if conducted by the Admission Committee for MD/MS/Diploma/MDS courses.
 • Candidates who have been allotted seats of MD/MS/Diploma/MDS courses in 4th Online Stray Vacancy Round & they have confirmed their admission (E.g. after paying the prescribed tuition fees through designated bank & have confirmed their admission after submission of Original Documents at Help center and have taken admission order from Help center of ACPPGMEC). These candidates will not be eligible to participate in the Extended 4th Online Stray Vacancy Round-01, 02 or further if conducted by the Admission Committee for MD/MS/Diploma/MDS courses. And for the remaining seats if any, if Extended 4th Online Stray Vacancy Round-01, 02 or further will be scheduled, in this round only those candidates who have filled their choices after giving “Online Consent” will be considered eligible for the remaining seats.
 • To participate in the 4th Online Stray Vacancy Round, candidates must login on admission committee website www.medadmgujarat.org using their User-ID and Password and give “Online Consent” to participate in the 4th Online Stray Vacancy Round. In Extended 4th Online Stray Vacancy Round-01, 02 or further, no new registration or new choice filling will be allowed by the Admission Committee. Online allotment in Extended 4th Online Stray Vacancy Round-01, 02 or further will be done by considering the choices filled by the candidate in 4th Online Stray Vacancy Round.
 • In 4th Online Stray Vacancy Round or Extended 4th Online Stray Vacancy Round-01, 02 or further, the counselling schedule for payment the prescribed tuition fees through designated bank & submission of Original Documents at Help center to confirm their admission at help center of ACPPGMEC) will be only for 01 or 02 days. So, candidates are instructed to arrange required tuition fees & keep their original documents ready for submission to confirm their admission.

Updated PG Provisional Merit- List For 4th Online Stray Vacancy Round (MD/MS/DIPLOMA/CPS/MDS)
[12-Oct-2023 11:20 AM]

4th Online Stray Vacancy Round Online Registration Information (For MD/MS/Diploma/MDS courses) [10-Oct-2023, 09:45 PM ]
Important Instructions for Online Registration in 4th Online Stray Vacancy Round (For MD/MS/Diploma/MDS courses) [Date: 07th Oct, 2023 06:00 PM]
 • Candidates who have been allotted a seat of MD/MS/Diploma/MDS courses up to Round 03 & have confirmed their admission (E.g. After paying the prescribed tuition fees through designated bank & have confirmed their admission after submission of Original Documents at Help center and have not taken admission order from Help center of ACPPGMEC). They will not be allowed to participate in any subsequent rounds of All India Quota/ State Quota counselling for MD/MS/Diploma/MDS courses. And their admission will not be cancelled under any circumstances. And they will not be able to do a new registration in the 4th Online Stray Vacancy Round.
 • Candidates who have been allotted a seat of MD/MS/Diploma/MDS courses & not confirmed their admission in Round-03 (E.g. After paying the prescribed tuition fees through designated bank & have not confirmed their admission after submission of Original Documents at Help center and have not taken admission order from Help center of ACPPGMEC) and exited with forfeiture of Refundable security deposit, they are not eligible to participate in 4th Online Stray Vacancy Round.. They will not be eligible to do fresh registration also in 4th Online Stray Vacancy Round.
 • Candidates who have purchased Online PIN by paying Rs.28,000/- in Round 01 or Round 02 or Round 03 and have not done Online Registration/ Documents verification & not submitted photocopies of documents at the Help Center after completing online registration, need not purchase online PIN again. They have to do online Registration & upload required documents. After that they have to do documents verification & submit photocopies of documents at the Help Center.
 • Candidates who registered for Round-01 or Round-02 or Round-03 and did not get any seat allotted in Round-03 are not required to register again in 4th Online Stray Vacancy Round. They can do choice filling in 4th Online Stray Vacancy Round with their older registration.
 • In 4th Online Stray Vacancy Round, only those candidates can do fresh registration, who have not Registered in Round 01 or Round 02 or Round 03 OR who have been allotted a seat in Round 02 but their admission have not been confirmed (Exited with forfeiture of refundable security deposit) and have not Registered in Round 03. Only these candidates can do fresh registration after purchasing Online PIN by paying Rs.28,000/- from admission committee website.
3rd Online MOP UP Round Allotment & Reporting Result (MD/MS/Diploma/MDS) [Date:08th Oct, 2023 10:45 AM]
List of Candidates who are removed from merit list due to PG AIQ Admitted [07-Oct-2023 06:15 PM]
List of Candidates whose Consents are removed due to PG AIQ Admitted [07-Oct-2023 03:00PM]
Important Instructions for PG Medical courses choice filling (MD/MS/Diploma) [05-Oct-2023 03:20 PM]
 • The Admission Committee (ACPPGMEC) informs that 01 seat of MS General Surgery at Shri M. P. Shah Government Medical College, Jamnagar is increase in vacancy of Round 03 of State Quota PG Medical Admission.
 • Increased Seats in Round-03 of State Quota
Important Instructions for PG Medical courses choice filling (MD/MS/Diploma) [03-Oct-2023 11:15 AM]
 • The Admission Committee (ACPPGMEC) informs that 01 seat of Diploma in Psychological Medicine (DPM)- Diploma in Psychiatry at Govt. Medical College, Bhavnagar is available for choice filling in Round 03 of State Quota PG Medical Admission. The interested candidates can do choice filling for the same.
 • Newly Added Round-03 Seats
PG 3rd Online MOP UP Round Choice Filling Information (MD/MS/Diploma/MDS) [Date:30 Sep, 2023 02:45 PM]
PG Provisional Merit- List after Reduced cut off (MD/MS/Diploma/MDS) [30-Sep-2023 2:00 PM]
Instructions For Extension of Admission Cancellation of Round 01 or Round 02 (For MD/MS/Diploma/MDS Courses) [Date: 29th Sep, 2023 08:45 AM]
 • The candidates, who have confirmed their admission in 01st Round or 2nd Round of PG Medical & Dental (MD/MS/Diploma/MDS) Courses after paying fees at designated branch of Axis bank & submitting the original documents at the Help Center, and want to cancel the admission, can cancel their admission at Help Center where candidate has submitted Original Documents for admission confirmation is extended up to 01.00 pm on 30/09/2023.
 • Procedure for Admission Cancellation
Online Registration Information after revised cut off (For MDS courses)
[23rd Sep, 2023 01:05 PM]
Instruction regarding PG Medical & Dental courses admission [date:22nd Sep, 2023 12:55 PM]
 • The admission committee informs that cancellation of State Quota admission for PG Medical/Dental courses (MD/MS/Diploma/MDS), will be open after the declaration of AIQ 3rd Round Allotment.
List of candidates whose Refundable Security Deposit is forfeited
[21st Sep, 2023 06:15 PM]
Online Registration Information after revised cut off (For MD/MS/DIPLOMA courses)
[21st Sep, 2023 08:50 AM]
Instructions For Extension of Admission Cancellation of Round 01 or Round 02 (For MD/MS/Diploma/MDS Courses) [Date: 12th Sep, 2023 01:30 PM]
Information for Round 03 Online Registration for PG MD/MS/Diploma/MDS courses
[ 12-Sep-2023, 08.25 AM ]
Instructions For Admission Cancellation of Round 01 or Round 02
(For MD/MS/Diploma/MDS Courses) [Date: 11th Sep, 2023 03:30 PM]
 • The candidates, who have confirmed their admission in 01st Round or 2nd Round of PG Medical & Dental (MD/MS/Diploma/MDS) Courses after paying fees at designated branch of Axis bank & submitting the original documents at the Help Center, and want to cancel the admission, can cancel their admission at Help Center where candidate has submitted Original Documents for admission confirmation up to 03.00 pm on 12/09/2023.
 • Procedure for Admission Cancellation
Notice regarding Registration & Participation in Round-03
[11th Sep, 2023 03:30 PM]
 • The Admission Committee informs that the candidates who were allotted a seat in Round-02 and who have not confirmed their admission. (E.g., after paying the prescribed tuition fees through designated bank & have not confirmed their admission after submission of Original Documents at Help center and have not taken admission order from Help center of ACPPGMEC), Refundable Security Deposit (Rs.25,000/-) of all such candidates is forfeited, also their names are removed from Merit list.
 • If these candidates want to participate in Round-03, they can do Fresh Registration by purchasing a New PIN after paying Non-Refundable Registration PIN fees & Refundable Security Deposit (Rs.3,000/- + Rs.25,000/- = Rs.28,000/- Rs. Twenty-Eight thousand only) as per the time table declared by the Admission Committee of Round-03. They have to verify the original certificates at the help center and submit the copies of the certificates.
 • Candidates who were allotted a seat in Round-01 or Round-02 and who have confirmed their admission. (E.g., after paying the prescribed tuition fees through designated bank & have confirmed their admission after submission of Original Documents at Help center and have taken admission order from Help center of ACPPGMEC) and at the end of round-02 they have confirmed admission order. They can participate in Round-03 with their old registration. They have to fill choices within stipulated time table declared by the admission committee in Round-03.
 • List of candidates whose Refundable Security Deposit is forfeited
PG Second Round Allotment Result (MD/MS/Diploma/MDS) [Date:06 Sep, 2023 10:30 AM]
Important instructions regarding joining to admitted institute (For MD/MS/Diploma/MDS Courses) [05th Sep, 2023 10:30 AM]
 • As per the letter No. F. No U-12021/02/2023-MEC, Director, Office of the MCC, DGHS, New Delhi Dated:25th July, 2023 commencement of Academic Session for PG courses for the academic year 2023-24 is on or before 05th September, 2023. So all the candidates who have taken admission to MD/MS/Diploma/MDS Courses are instructed to report immediately your admitted institute after completion of admission confirmation process i.e. payment of fees & submission of original documents to Help center of ACPPGMEC & getting Admission order from Help center.
 • NMC Letter
[01st Sep, 2023 10:00 PM]
Important instructions regarding extension of choice filling of 2nd Round (For MD/MS/Diploma/MDS Courses) [01st Sep, 2023 01:30 PM]
 • The Result of All India Quota Round-02 is declared on 31st Aug, 2023 instead of 28th Aug, 2023 and subsequently cancellation of State Quota Round-01 is extended up to 01st Sep, 2023.
 • So as per the schedule given by the Office of MCC, DGHS, Nirman Bhavan, New Delhi for the benefits of the candidates, dates of the Choice filling of State Quota Round-02 for PG Medical & Dental Courses (MD/MS/Diploma/MDS) is extended till 03.00 PM, on 04th Sep, 2023. To Participate candidate must have to give consent from his/her Log In. Candidates can change/swap/add/delete their filled choices of 2nd Online Round.
 • Office of MCC letter Dated:25th Jul, 2023 for Schedule of All India Quota & State Quota
Instructions For Admission Cancellation of Round 01 (For MD/MS/Diploma/MDS Courses) [Date: 31 Aug, 2023 11:50 PM]
 • The candidates, who have confirmed their admission in 01st Round of PG Medical & Dental (MD/MS/Diploma/MDS) Courses after paying fees at designated branch of Axis bank & submitting the original documents at the Help Center, and want to cancel the admission, can cancel their admission at Help Center where candidate has submitted Original Documents for admission confirmation up to 01/09/2023 03:00 PM.
 • Procedure for Admission Cancellation
Instructions For Admission Cancellation of Round 01 (For MD/MS/Diploma/MDS Courses) [Date: 28 Aug, 2023 06:00 PM]
 • The candidates, who have confirmed their admission in 01st Round of PG Medical & Dental (MD/MS/Diploma/MDS) Courses after paying fees at designated branch of Axis bank & submitting the original documents at the Help Center, and want to cancel the admission, can cancel their admission at Help Center where candidate has submitted Original Documents for admission confirmation from 10.00 am to 04.00 pm on 29/08/2023 & from 10.00 am to 03.00 pm on 31/08/2023.
 • Procedure for Admission Cancellation
PG Second Round Online Choice Filling Information (MD/MS/Diploma/MDS) [Date:23 Aug, 2023 05:00 PM]

After giving allotment to all reserved category candidates to reserved seats, reserved category seats are transferable to unreserved category seats. This process will be done at the time of allotment of the 2nd Round. E.g., from NRI quota to Management quota and from SC, ST, SEBC, EWS to General (Open) category, from PwD Quota to respective category, In service quota to respective category.
અનામત કેટેગરીના તમામ ઉમેદવારોને અનામત બેઠકો પર પ્રવેશ આપ્યા પછી, અનામત કેટેગરીની ખાલી રહેતી બેઠકો બિન અનામત શ્રેણીની બેઠકોમાં ટ્રાન્સફર કરવાપાત્ર હોય છે. આ પ્રક્રિયા બીજા રાઉન્ડ ના અલોટમેન્ટ વખતે કરવામાં આવશે. દા.ત. NRI કવોટા થી Management ક્વોટા તથા SC, ST, SEBC, EWS થી General (Open) કેટેગરી અને PwD ક્વોટાથી જે તે કેટેગરીમાં તથા In service ક્વોટાથી જે તે કેટેગરીમાં ટ્રાન્સફર થશે.

All candidates are requested to follow the choice filling of counselling as per his/her desire with/without considering the seat matrix available on website

 • Vacant NRI seats will be converted to Management seats
 • Vacant Management seats will be converted to Government seats
 • Vacant Institutional seats (Open/SC/ST/SEBC/EWS) will be converted to respective CATEGORY of State seats (Open/SC/ST/SEBC/EWS).
 • Vacant Reserved Category State seats (SC/ST/SEBC/EWS) will be converted to OPEN State seats
 • Vacant In-service/PwD seats will be converted to State seats in respective category
 • Above procedure will be followed during the allotment process.

Revised PG Provisional Merit- List (MD/MS/DIPLOMA/CPS/MDS)
[23-Aug-2023 04:15 PM]


Important Instruction for Round-02 New Registration :
[Date:19th Aug, 2023 07:00 AM]
 • Fresh New Registration for Round-02 only for those candidates who have not registered in Round-01
 • Candidates who have purchased Online PIN by paying Rs.28,000/- in Round 01 and have not done online registration/ documents verification & not submitted photocopies of documents at the Help Center after completing online registration, need not purchase online PIN again. They only have to do documents verification & submit photocopies of documents at the Help Center only.
 • Candidates who have allotted seat & not reported in Round-01 need not register again.
 • Candidates who registered for Round-01 and did not get any seat allotted are not required to register again in Round-02.
Information for Round 02 Online Registration for PG MD/MS/Diploma/MDS courses
[ 18-Aug-2023, 11.15 PM ]
Important instruction regarding conversion of seats after 2nd Round (MD/MS/DIPLOMA/MDS)
[14-Aug-2023, 11.10 AM]

After giving allotment to all reserved category candidates to reserved seats, reserved category seats are transferable to unreserved category seats. This process will be done at the time of allotment of the 2nd Round. E.g., from NRI quota to Management quota and from SC, ST, SEBC, EWS to General (Open) category, from PwD Quota to respective category, In service quota to respective category.

અનામત કેટેગરીના તમામ ઉમેદવારોને અનામત બેઠકો પર પ્રવેશ આપ્યા પછી, અનામત કેટેગરીની ખાલી રહેતી બેઠકો બિન અનામત શ્રેણીની બેઠકોમાં ટ્રાન્સફર કરવાપાત્ર હોય છે. આ પ્રક્રિયા બીજા રાઉન્ડ ના અલોટમેન્ટ વખતે કરવામાં આવશે. દા.ત. NRI કવોટા થી Management ક્વોટા તથા SC, ST, SEBC, EWS થી General (Open) કેટેગરી અને PwD ક્વોટાથી જે તે કેટેગરીમાં તથા In service ક્વોટાથી જે તે કેટેગરીમાં ટ્રાન્સફર થશે.

First Round Allotment Result (MD/MS/DIPLOMA/MDS)
[12th Aug, 2023 4:28 PM]
IMPORTANT INSTRUCTION FOR FIRST ROUND CHOICE FILLING & ALLOTMENT (MD/MS/DIPLOMA/MDS)
[05-Aug-2023, 7.30 PM]

After giving allotment to all reserved category candidates to reserved seats, reserved category seats are transferable to unreserved category seats. This process will be done at the time of allotment of the 2nd Round. E.g., from NRI quota to Management quota and from SC, ST, SEBC, EWS to General (Open) category, from PwD Quota to respective category, In service quota to respective category.
અનામત કેટેગરીના તમામ ઉમેદવારોને અનામત બેઠકો પર પ્રવેશ આપ્યા પછી, અનામત કેટેગરીની ખાલી રહેતી બેઠકો બિન અનામત શ્રેણીની બેઠકોમાં ટ્રાન્સફર કરવાપાત્ર હોય છે. આ પ્રક્રિયા બીજા રાઉન્ડ ના અલોટમેન્ટ વખતે કરવામાં આવશે. દા.ત. NRI કવોટા થી Management ક્વોટા તથા SC, ST, SEBC, EWS થી General (Open) કેટેગરી અને PwD ક્વોટાથી જે તે કેટેગરીમાં તથા In service ક્વોટાથી જે તે કેટેગરીમાં ટ્રાન્સફર થશે.

All candidates are requested to follow the choice filling of counselling as per his/her desire with/without considering the seat matrix available on website

 • Vacant NRI seats will be converted to Management seats
 • Vacant Management seats will be converted to Government seats
 • Vacant Institutional seats (Open/SC/ST/SEBC/EWS) will be converted to respective CATEGORY of State seats (Open/SC/ST/SEBC/EWS).
 • Vacant Reserved Category State seats (SC/ST/SEBC/EWS) will be converted to OPEN State seats
 • Vacant In-service/PwD seats will be converted to State seats in respective category
 • Above procedure will be followed during the allotment process.

Revised PG Provisional Merit- List (MD/MS/DIPLOMA/CPS/MDS)
[01-Aug-2023 09:15 PM]


PG Provisional Merit- List (MD/MS/DIPLOMA/CPS/MDS)
[30-JUL-2023 03.00 PM]

Provisional Merit List of ACPPGMEC–2023 is published here on this website. If any candidate has any query/problem regarding Provisional Merit List of ACPPGMEC–2023 , the candidate has to submit the legible scanned copies of supportive documents via e-mail: medadmgujarat2018@gmail.com on or before 5.00 pm, Aug 01,2023. Please mention the USER ID & NAME whenever you do communication with ACPPGMEC.Important Notice for PwD Candidates [11-Jul-2023, 09:30 PM]
 • Admission Committee informs that the Candidates who have applied in the PwD category under the admission to the Post Graduate Medical & Dental (MD/MS/Diploma/CPS & MDS) courses of Gujarat state for the academic year 2023-24, the Medical board is kept for the assessment of their disability at following venue & Date. Candidates are instructed to bring their Original disability certificate, all old reports and other necessary documents at the time of assessment of their disability.
 • Venue: Government Spine Institute, Government physiotherapy college, New Civil hospital Campus, Asarwa, Ahmedabad.
 • Date & Day: 13th July, 2023, Thursday
 • Time: 09:30 a.m.
 • Click here for the list of candidates

Important Instructions for State Quota counselling [10th Jul, 2023 12:30 PM]
 • Admission procedure for MD/MS/Diploma/CPS/MDS courses for the academic year 2023-24 will be further proceeded as per the instructions/ guidelines given by Office of MCC, DGHS, Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi. So process for State Quota counselling will be conducted accordingly.

Extension of Dates of PIN Purchase, Online Registration & Documents verification (PG MD/MS/Diploma/CPS/MDS) [30th June, 2023, 11:00 AM ]
 • For PG Medical & Dental (MD/MS/Diploma/CPS/MDS) Courses, Dates of PIN purchase for Online registration is extended up to 02:00 p.m. on 7th July, 2023.
 • Dates of Online registration & Documents upload is extended up to 05:00 p.m. on 7th July, 2023.
 • Dates of Document Verification and Submission of photocopies of Documents at Help Center is extended up to 01:00 p.m. on 8th July, 2023.

PG MD/MS/DIPLOMA/CPS/MDS ADMISSION INFORMATION
[ 21-Jun-2023, 05.10 PM ]

The candidates who have not completed their internship till date have to upload Provisional Internship completion certificate from their institute specifically mentioning their internship completion date.

The candidates who have applied for permanent state medical council registration have to upload their payment receipt of permanent registration and Xerox of provisional registration.


[14-Jun-2023]