આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે ગુજરાત રાજ્યની તમામ મેડીકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદ અને હોમિયોપેથી સ્નાતક અભ્યાસક્રમ ધરાવતી કોલેજોની ૧૦૦ ટકા બેઠકો એટલે કે સરકારી કવોટા (GQ), મેનેજમેન્ટ ક્વોટા (MQ) અને એન આર આઈ ક્વોટા (NQ) ની બેઠકો તેમજ સ્વનિર્ભર આયુર્વેદ અને હોમિયોપેથી કોલેજોની ૧૫% ઓલ ઇન્ડિયા ક્વોટા (AQ) ની બેઠકો માટેની સમગ્ર પ્રવેશ પ્રક્રિયા મેરીટના ધોરણે ઓનલાઈન પદ્ધતિથી ફક્ત અને ફક્ત અત્રેની પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા જ કરવામાં આવે છે. જેની સર્વે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ નોંધ લેવી.વધુમાં જણાવવાનું કે ગુજરાત રાજ્યની તમામ મેડીકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદ અને હોમિયોપેથી સ્નાતક અભ્યાસક્રમ ધરાવતી કોલેજોની મંજુર કરેલ બેઠકો અને ટ્યુશન ફીની માહિતી પ્રવેશ સમિતિની વેબસાઈટ https://www.medadmgujarat.org/ug/home.aspx પર ઉપલબ્ધ છે.[The Admission Committee informs that entire process of admission for 100% seats of all Medical, Dental, Ayurveda and Homeopathy Undergraduate colleges of Gujarat State i.e. Government Quota (GQ), Management Quota (MQ) and NRI Quota (NQ) seats including 15% All India Quota (AQ) seats of self-financed Ayurved and Homeopathy Undergraduate colleges is conducted on merit basis through online mode solely and exclusively by the Admission Committee. All students and parents are informed to take note of this.It is further stated that information about sanctioned seats and tuition fees of all Medical, Dental, Ayurved and Homeopathy Undergraduate colleges of Gujarat state is available on admission committee website https://www.medadmgujarat.org/ug/home.aspx ]
યુ.જી રિફંડ રાઉન્ડ-13
[UG Refund Round-13]
[Date:28th May, 2024 04:00 PM]
યુ.જી રિફંડ રાઉન્ડ-12
[UG Refund Round-12]
[Date:15th May, 2024 10:00 AM]
યુ.જી રિફંડ રાઉન્ડ-11
[UG Refund Round-11]
[Date:26th April, 2024 09:00 AM]
યુ.જી રિફંડ રાઉન્ડ-10
[UG Refund Round-10]
[Date:08th April, 2024 04:00 PM]
યુ.જી રિફંડ રાઉન્ડ-0૯
[UG Refund Round-09]
[Date:20th March, 2024 02:00 PM]
યુ.જી રિફંડ રાઉન્ડ-0૮
[UG Refund Round-08]
[Date:07th March, 2024 11:00 AM]
Important Information [Date:1 March, 2024]

રીફન્ડ રાઉન્ડ 07 માં જે તે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની રીફન્ડ માટેની બેંક ખાતા વિગત ઓનલાઈન ભરેલ છે. તેઓએ પોતાના રીફન્ડ માટેની વિગત પોતાના બેંક ખાતામાં તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૪ પછી જોવી.

યુ.જી રિફંડ રાઉન્ડ-૦૭
[UG Refund Round-07]
[Date:18th Feb, 2024 07:00 PM]
યુજી મેડીકલ/ડેન્ટલ/ આયુર્વેદ/હોમઓપેથી રીફંડ રાઉન્ડ-૦૬
UG Medical/Dental/Ayurveda/Homeopathy Refund Round-06
[Date:8th Feb, 2024]

વિધાર્થીઓએ માટે સ્નાતક મેડીકલ/ડેન્ટલ/આયુર્વેદ/હોમઓપેથી રિફંડ રાઉન્ડ–૬ માં તેમના બેંક ખાતા ની વિગતો ભરવાની તારીખ ૧૨/૦૨/૨૦૨૪ બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યા સુધી લંબાવામાં આવેલ છે.

Important Information [Date:14th Feb, 2024]

રીફન્ડ રાઉન્ડ 06 માં જે તે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની રીફન્ડ માટેની બેંક ખાતા વિગત ઓનલાઈન ભરેલ છે. તેઓએ પોતાના રીફન્ડ માટેની વિગત પોતાના બેંક ખાતામાં તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૪ પછી જોવી.

યુજી મેડીકલ/ડેન્ટલ/ આયુર્વેદ/હોમઓપેથી રીફંડ રાઉન્ડ-૦૬
UG Medical/Dental/Ayurveda/Homeopathy Refund Round-06
[Date:8th Feb, 2024]

વિધાર્થીઓએ માટે સ્નાતક મેડીકલ/ડેન્ટલ/આયુર્વેદ/હોમઓપેથી રિફંડ રાઉન્ડ–૬ માં તેમના બેંક ખાતા ની વિગતો ભરવાની તારીખ ૧૨/૦૨/૨૦૨૪ બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યા સુધી લંબાવામાં આવેલ છે.

યુ.જી રિફંડ રાઉન્ડ-૦૬
[UG Refund Round-06]
[Date:29th Jan, 2024 09:45 AM]
યુ.જી રિફંડ રાઉન્ડ-૦૫
[UG Refund Round-05]
[Date:11th Jan, 2024 05:00 PM]
Information of 10th Online Round for Vacant seats Fee Payment & Reporting (For BAMS & BHMS courses only)
[Date:09 Jan, 2024]
 • Hon'ble Supreme Court of India, New Delhi Order, dated,9th january 2024 in SLP (C) No. 27875/2023 Click Here (Updated on 12-01-2024)

નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા SLP 27875/2023 માં તારીખ 09/01/૨૦૨4 ના રોજ આપેલ ઓર્ડર અનુસાર પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા દસમાં ઓનલાઇન રાઉન્ડ ફોર વેકેન્ટ સીટમાં ફાળવેલ ઉમેદવારોનો પ્રવેશ માન્ય કરવામાં આવે છે અને આ રાઉન્ડમાં પ્રવેશ ફાળવેલ ઉમેદવારો માટે નીચે મુજબની સુચના આપવામાં આવે છે:

[In accordance with the order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in SLP 27875/2023 dated 09/01/2024, the Admission Committee approves the admission of the candidates allotted in the tenth online round for vacant seats and the following instructions are given to the candidates allotted admission in this round:]

૧. ઉમેદવારો, જેમને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા SCA 19485/2023માં તારીખ 30/11/2023 ના રોજ તેમજ SCA 20735/2023માં, તારીખ 08/12/2023 ના રોજ આપેલ ઓર્ડર અનુસાર દસમા ઓનલાઈન રાઉન્ડમાં BAMS/BHMS ની બેઠકો ફાળવવામાં આવી છે અને નિયત ટ્યુશન ફી ચૂકવી, હેલ્પ સેન્ટર પર અસલ દસ્તાવેજો સબમિટ કરીને હેલ્પ સેન્ટરમાંથી એડમિશન ઓર્ડર લઈ પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવીને પ્રવેશ મેળવેલ સંસ્થામાં અભ્યાસ કરે છે તેમનો પ્રવેશ માન્ય કરવામાં આવે છે. એવા ઉમેદવારોને પ્રવેશ મેળવેલ સંસ્થામાં અભ્યાસ ચાલુ રાખવાનો રહેશે.

[1. Candidates, who have been allotted BAMS/BHMS seats in the tenth online round as per order passed by the Hon'ble Gujarat High Court in SCA 19485/2023 dated 30/11/2023 and in SCA 20735/2023 dated 08/12/2023 and paid the prescribed tuition fee, submitting the original documents at the help centre and taking the admission order from the help centre and confirming the admission to study in the admitted institution, their admission is approved. Such candidates have to continue their studies in the admitted institution.

Click here List of candidates who have been paid the prescribed tuition fee, submitted original documents at help center and confirmed their admission by taken admission order from help center

૨. ઉમેદવારો, જેમને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા SCA 19485/2023માં તારીખ 30/11/2023 ના રોજ તેમજ SCA 20735/2023માં, તારીખ 08/12/2023 ના રોજ આપેલ ઓર્ડર અનુસાર દસમા ઓનલાઈન રાઉન્ડમાં BAMS/BHMS ની બેઠકો ફાળવવામાં આવી છે તેવા ઉમેદવારો નિયત ટ્યુશન ફી ચૂકવીને તેમના અસલ પ્રમાણપત્રો એડમીશન કમિટી દ્વારા માન્ય કરેલ હેલ્પ સેન્ટર પર જમા કરાવ્યા પછી હેલ્પ સેન્ટરમાંથી એડમીશન ઓર્ડર લઈ તેમનો પ્રવેશની કન્ફર્મ કરવા માગતા હોય, તો તેઓ ટ્યુશન ફી પેમેંટ અને હેલ્પ સેન્ટરપર રિપોર્ટિંગ માટેની નીચે મુજબની જાહેરાત અનુસાર પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.

[2. The candidates, who are allotted the seats of BAMS/BHMS in 10th Online Round done accordance with the order passed by the Hon'ble High Court of Gujarat in SCA 19485/2023, on dated 30/11/2023 as well as the order passed in SCA 20735/2023, on dated 08/12/2023, wish to pay the prescribed tuition fee and confirm their admission after depositing their original documents at designated help center by taken admission order from help center, they have to proceed as per the following advertisement for payment of tuition fee and reporting to the help center.]

[UG Medical/Dental/BAMS/BHMS Refund Round-04]
[Date:08 Jan, 2024]

All the Parents & Students of UG Medical/Dental/BAMS/BHMS are hereby informed that Fee Refund (SECURTIY DEPOSIT/TUITION FEE) Round-4 process is going on, so all are requested to check their bank account after 16/01/2024.

યુજી મેડીકલ/ડેન્ટલ/ આયુર્વેદ/હોમઓપેથી રીફંડ રાઉન્ડ-૦૪
UG Medical/Dental/Ayurveda/Homeopathy Refund Round-04
[Date:28th Dec, 2023]
 • વિધાર્થીઓએ માટે સ્નાતક મેડીકલ/ડેન્ટલ/આયુર્વેદ/હોમઓપેથી રિફંડ રાઉન્ડ–૪ માં તેમના બેંક ખાતા ની વિગતો ભરવાની તારીખ ૦૪/૦૧/૨૦૨૪ બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યા સુધી લંબાવામાં આવેલ છે.

ખાસ સુચના [Important Information] [Date:22th Dec, 2023 07:10 PM]
યુ.જી રિફંડ રાઉન્ડ-૦૪
[UG Refund Round-04]
[Date:22nd Dec, 2023 01:00 PM]
ખાસ અગત્યની સુચના [Most Important Notice] [Date:09th Dec, 2023 11:45 AM]
 • Revised Advertisement 10th Online Round for vacant seats (BAMS &BHMS)
 • Newly Added BAMS UG Seats for 10th Online Round for vacant Seats
 • Non-Reported Seats of BAMS/BHMS - Round 09
 • SCA 20735/2023 Hon'ble High Court of Gujarat order dated 08.12.2023
 • Hon'ble Supreme Court of India, New Delhi Order, dated,9th january 2024 in SLP (C) No. 27875/2023 Click Here (Updated on 12-01-2024)
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે, તારીખ ૦૮.૧૨.૨૦૨૩ના રોજ SCA ૨૦૭૩૫/૨૦૨૩ તેમજ SCA ૧૯૪૮૫/૨૦૨૩ માં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના ઓર્ડર ના અન્વયે નવી આવેલ આયુર્વેદિક કોલેજ Sardar Ayurved College and Hospital, Piludara, Mehsana, Taluka-Visnagar, Dist.-Mehsana (MSAY) ની BAMS અભ્યાસક્રમની ૧૦૦ સીટ ઓનલાઈન રાઉન્ડ-૧૦ ફોર વેકેન્ટ સીટ્સ (BAMS/BHMS કોર્સીસ માટે) માં ચોઈસ ફીલિંગ માટે ઉમેરવામાં આવેલ છે. જે ઉમેદવારોએ આ કોલેજ ની ચોઈસ ભરવા માંગતા હોય તે ઉમેદવારોએ ફરી થી ચોઈસ ભરવાની રહેશે. ચોઈસ ફીલિંગની તારીખ ૧૦/૧૨/૨૦૨૩ના રોજ બપોરના ૦૩.૦૦ વાગ્યા સુધીમાં લંબાવવામાં આવેલ છે.

  વધુમાં જણાવવાનું કે, ઓનલાઈન રાઉન્ડ-૧૦ ફોર વેકેન્ટ સીટ્સ (BAMS/BHMS સ્નાતક કોર્સીસ માટે) ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે ટ્યુશન ફી ભરવાની તારીખ ૧૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩ થી ૧૪ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩ બપોરે ૧૨.૦૦ વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવે છે. પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવા હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રીપોર્ટીંગ અને અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાની તારીખ ૧૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩ થી ૧૪ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩ સાંજે ૦૪.૦૦ વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવે છે.

  [The Admission Committee hereby informs that, as per the order passed by the Hon'ble Gujarat High Court in SCA 20735/2023 with SCA 19485/2023 on 08.12.2023, 100 seats of BAMS course of the newly established Ayurvedic College Sardar Ayurved College and Hospital, Piludara, Mehsana, Taluka-Visnagar, Dist.-Mehsana (MSAY) added for choice filling in Online Round-10 for Vacant Seats. Candidates who want to fill the choice of this college will have to fill the choices again. The date of choice filing is extended till 03.00 pm, on 10th December, 2023.

  Further to state that the date for payment of tuition fees for the admission process of Online Round-10 for Vacant Seats (for BAMS/BHMS courses) is from 11th December, 2023 to 14th December, 2023, 12 noon. The date for reporting and depositing original certificates at the Help Center to confirm admission is from 11th December, 2023 to 14th December, 2023, 4:00 pm.]

સુચના [Notice]
[Date:07th Dec, 2023 04:45 PM]

  દસમાં ઓનલાઈન રાઉન્ડ ફોર વેકેન્ટ સીટ્સ (BAMS/BHMS કોર્સીસ માટે) નો એલોટમેન્ટ તારીખ ૦૯/૧૨/૨૦૨૩ ના રોજ અથવા તે પહેલા કરવામાં આવશે. તમામ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ તેની નોંધ લેવી.
  [Allotment of Tenth Online Round for Vacant Seats (for BAMS/BHMS courses) will be done on or before 09/12/2023. All Students and parents should take note of this.]

યુ.જી રિફંડ રાઉન્ડ-૦૩
[UG Refund Round-03]
[Date:07th Dec, 2023 04:45 PM]
10th Online Round for Vacant Seat for only Merit List-01 (BAMS & BHMS ONLY)
[Date:05th Dec, 2023 11:10 AM]
 • 1. નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા SCA 19485/2023 માં તારીખ ૩૦/૧૧/૨૦૨૩ ના રોજ આપેલ ચુકાદા અનુસાર પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા નીચે મુજબની જાહેરાત દ્વારા દસમા ઓનલાઈન રાઉન્ડ ફોર વેકેન્ટ સીટ ની ચોઈસ ફીલિંગ ચાલુ કરેલ છે. આ રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા માટે ઉમેદવારે પોતાના લોગ ઇન માંથી કન્સેન્ટ આપીને નવેસરથી ચોઈસ ફિલિંગ કરવાની રહેશે. ઉમેદવારની જૂની તમામ ભરેલ ચોઈસ રદ કરવામાં આવેલ છે.
  [In accordance with the judgment given by the Hon'ble Gujarat High Court in SCA 19485/2023 dated 30/11/2023 the Admission Committee has started the tenth online round for vacant seats through the following advertisement. To participate in this round, the candidate has to give consent from his log in and fill the choices again. All the old filled choices of the candidate are cancelled.]

 • ADVERTISEMENT for 10th Online Round for Vacant Seat for only Merit List-01
 • SCA 19485/2023 Hon’ble High court of Gujarat order dated 30.11.2023
 • Non-Reported Seats of BAMS/BHMS - Round 09
 • Provisional Merit List -01
 • Guidelines for Choice Filling
 • Process for Participation for 10th Online Round for Vacant Seats
 • 2. દસમા ઓનલાઈન રાઉન્ડ ફોર વેકેન્ટ સીટ માં નવમા રાઉન્ડ સુધીમા પ્રવેશ મેળવેલ (એડમીટેડ) તેમજ નવમા રાઉન્ડમા નોન-રીપોર્ટેડ એટલે કે જે ઉમેદવારોને સીટ એલોટ થઇ હોય અને ત્યાર બાદ તેઓ દ્વારા કોલેજની નિયત ટ્યુશન ફી ભરેલ નથી અને પ્રવેશ સમિતિના હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવેલ નથી એટલે કે પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવામાં આવેલ નથી આવા ઉમેદવારો લાયકાત ધરાવતા નથી.
  [In the tenth online round for vacant seats, admitted candidates till the ninth round and non-reported in the ninth round (i.e., the candidates who have been allotted the seat and have not paid the prescribed tuition fee of the college and thereafter original documents has not submitted at the designated help center of the admission committee.) are not eligible.]

 • 3. જે ઉમેદવારોની રીફંડેબલ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ ફોરફીટ થયેલ છે અને રી-રજીસ્ટ્રેશન નથી કરાવેલ તેમજ મેરીટમાંથી બહાર થયેલ છે તેવા ઉમેદવારો આ દસમા ઓનલાઈન રાઉન્ડ ફોર વેકેન્ટ સીટ માટેની કાઉન્સેલિંગમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.
  [Candidates whose refundable security deposit has been forfeited and who have not re-registered and are excluded from merit, cannot participate in this 10th Online Round of Counseling for Vacant Seats.]

 • 4. દસમા ઓનલાઈન રાઉન્ડ ફોર વેકેન્ટ સીટ માં ઉપરોક્ત (2) અને (3) સિવાયના નોન-એડમીટેડ કે જેઓને મેરીટ લીસ્ટ-૧ માં સામેલ કરેલ છે તેવા ઉમેદવારો ભાગ લઇ શકશે.
  [Non-admitted candidates who have been included in Merit List-1 other than (2) and (3) of above can participate in the tenth online round for vacant seats.]

 • 5. દસમા ઓનલાઈન રાઉન્ડમાં ફક્ત અને ફક્ત નવમા રાઉન્ડની નોન-રીપોર્ટેડ સીટો ઉપર પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
  [Admission to the tenth online round will be given only and exclusively for the non-reported seats of the ninth round.]

 • 6. દસમા ઓનલાઈન રાઉન્ડ ફોર વેકેન્ટ સીટના રીપોર્ટીંગ પછી જો કોઈ સીટ ખાલી રહે તો પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા અગ્યારમો (૧૧મો) ઓનલાઈન વેકેન્સી રાઉન્ડ યોજવામાં આવશે, તેમાં ભાગ લેવા માટે ફક્ત મેરીટ લીસ્ટ-૨ (જેમાં નીટ-યુજી૨૦૨૩ મુજબ ક્વાલીફાઈડ પરંતુ પ્રવેશ સમિતિ ના અન્ય ધારાધોરણો ના લીધે ગેરલાયક ઠરેલ ઉમેદવારો સામેલ છે) માં સામેલ ઉમેદવારો ભાગ લઇ શકશે.
  [If any seat remains vacant after the reporting of the tenth online round, the eleventh (11th) online vacancy round will be conducted by the admission committee, in which only those candidates who are included in Merit List-2 ( who are qualified as per NEET-UG 2023 but disqualified due to other criteria of the admission committee) will be able to participate.]

 • Provisional Merit List -02
ખાસ સુચના (Important Information)
[Date:25th Nov, 2023 07:00 PM]
 • નેશનલ કમિશન ફોર ઇન્ડિયન સીસ્ટમ ઓફ મેડીસીન (NCISM), નવી દિલ્હી અને નેશનલ કમિશન ફોર હોમિયોપેથી (NCH), નવી દિલ્હી ની સૂચના મુજબ, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે BAMS અને BHMS કોર્સ માટે શૈક્ષણિક સત્ર ચાલુ થઇ ગયેલ હોઈ, તમામ ઉમેદવારો કે જેમણે BAMS/ BHMS કોર્સમાં પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે (ઉ. દા. જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACCPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પ સેન્ટરમાંથી એડમિશન ઓર્ડર મેળવવો) તેઓને પોતાની પ્રવેશ મેળવેલ સંસ્થામાં તાત્કાલિક હાજર થવા જણાવવામાં આવે છે.

9th Online UG Round Information (BAMS/BHMS courses)
[Date:25th Nov, 2023 02:35 PM]
 • પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા નીચે મુજબની જાહેરાત અનુસાર નવમા રાઉન્ડ ની ચોઈસ ફીલિંગ ચાલુ કરેલ છે. આ રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા માટે ઉમેદવારે પોતાના લોગ ઈન માંથી કન્સેન્ટ આપી નવેસરથી ચોઈસ ફિલિંગ કરવાની રહેશે. ઉમેદવારની જૂની તમામ ભરેલ ચોઈસ રદ કરવામાં આવેલ છે.

  ઉમેદવારોને પોતાની પસંદગી મુજબ વધુમાં વધુ ચોઈસ ભરવા માટે સુચના આપવામાં આવે છે.

  નવમા રાઉન્ડમાં આઠમા રાઉન્ડ પછી નવી આવેલ બેઠકો, આઠમા રાઉન્ડની નોન રીપોર્ટેડ બેઠકો અને કેન્સલ થયેલ બેઠકો પર પ્રવેશ ફાળવવામાં આવશે, તથા આ પ્રવેશ ફાળવતા આનુસંગિક ખાલી પડનાર બેઠકો પર પણ પ્રવેશ ફાળવવામાં આવશે.

  આઠમા રાઉન્ડની નોન રીપોર્ટેડ બેઠકો અને કેન્સલ થયેલ બેઠકો ની માહિતી વેબસાઈટ ઉપર તારીખ ૨૮/૧૧/૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૦૪.૦૦ વાગે મુકવામાં આવશે.

  જે ઉમેદવારોએ અગાઉ BAMS / BHMS અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હોય અને તેઓએ પ્રવેશ રદ્દ કરાવવા માંગતા હોય તો તેઓ ફક્ત તા.૨૮/૧૧/૨૦૨૩ના રોજ સાંજે ૦૪.૦૦ વાગ્યા સુધી તેમનો પ્રવેશ રદ કરાવી શકે છે. તમામ વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓએ તેની નોંધ લેવી.

 • Advertisement for 9th Online Round Choice filling Allotment & Reporting
 • Process for Participation for 9th Online Round
 • Guidelines for Choice Filling
 • Newly Added Seats
 • Procedure For Admission Confirmation- Round 09
 • List of Help Centers
 • List of designated Branch of HDFC bank for payment of tuition fees
 • Information to be written on 11 x 15-inch (Appropriate size) Envelope
 • Authority Letter
After reduced NEET UG cut off percentile provisional merit list (BAMS/BHMS courses) [20-11-2023 06:30 PM]
ખાસ સુચના
[Date:20th Nov, 2023 06:00 PM]
 • નવી આવેલ આયુર્વેદિક કોલેજ Shridhar Atulkumar Jani Ayurvedic Medical College and Hospital, Shridhar Campus, Near Balaji Hanuman Temple, Dhari Road by pass, Amreli (ASAY) BAMS કોર્સમા રાઉન્ડ ૦૮ માં ચોઈસ ફીલિંગ માટે ઉપલબ્ધ છે. ઉક્ત કોલેજ માટે ઉમેદવારોએ ચોઈસ ભરી શકે છે.
યુજી રીફંડ રાઉન્ડ-૦૨
[UG Refund Round-02]
[Date:20th Nov, 2023 01:20 PM]
 • જે વિધાર્થીઓએ સ્નાતક મેડીકલ/ડેન્ટલ ૨૦૨૩-૨૪માં પ્રવેશ મેળવેલ છે અને ટ્યુશન ફી રીફંડ લેવાની બાકી છે તેવા વિધાર્થીઓએ પોતાના બેંક ખાતાની વિગતો ભરવાની રહેશે. [Students who have taken admission in Undergraduate Medical/Dental 2023-24 and are yet to get tuition fee refund should fill their bank account details.]
 • જે વિદ્યાર્થીઓએ રૂ.૧૦,૦૦૦/- સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ ભરેલ છે અને રીફંડ પરત મેળવવા માટે લાયક છે તેવા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના બેંક ખાતાની વિગતો ભરવાની રહેશે.[ Students who have paid a security deposit of Rs.10,000/- and are eligible for refund will have to fill their bank account details.]
 • Instructions for Refund Round-02 (Updated)
 • Unsuccessful Tuition Fee Refund-Candidate list of Round-01
 • Unsuccessful Security Deposit Refund- Candidate list of Round-01
8th Online UG Round Information (BAMS/BHMS courses)
[Date:18th Nov, 2023 05:20 PM]
After reduced NEET UG cut off percentile provisional merit list (BAMS/BHMS courses) [18-11-2023 04:00 PM]

If any candidate having any query regarding merit list, kindly send e-mail only on medadmgujarat2018@gmail.com with scanned readable copy of all relevant documents regarding merit query on or before Date 20-11-2023 till 2:00 PM. No candidate is required to come personally. [કોઈપણ ઉમેદવારને મેરિટ-લિસ્ટ અંગે કોઇપણ પ્રશ્ન/સમસ્યા/રજૂઆત હોય તો તેવા ઉમેદવારે ફક્ત medadmgujarat2018@gmail.com પર યોગ્ય પ્રમાણપત્રોની સ્કેન કોપી તા. ૨૦/૧૧/૨૦૨૩, બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં ઈ-મેઈલ કરવાની રહેશે. કોઈપણ ઉમેદવારે રૂબરૂ આવવાની જરૂર નથી.]
FORMAT FOR E-MAIL:
Subject: Merit Query
Message: write your user-id with merit query [મેરીટ રજુઆત સાથે તમારો યુઝર-આઈડી અવશ્ય લખવો]
Attach scanned readable copy of all relevant documents regarding merit query [યોગ્ય પ્રમાણપત્રોની સ્કેન કોપી અવશ્ય જોડો]

MBBS/BDS Tuition Fee Refund Round 1 Information [10-11-2023 03:35 PM]
 • નીચે જણાવેલ યાદી મુજબ ના વિદ્યાર્થીઓ ની ફી રીફંડ કરવાની પ્રક્રિયા તા; 10/11/2023 ના રોજ કરવામાં આવેલ છે, તેઓએ તેમના બેંક ના ખાતા માં તપાસ કરી લેવી. જે ઉમેદવારોને આ રકમ જમા થયેલ નથી તેવા નીચે મુજબ ના લિસ્ટ વાળા ઉમેદવારો હવે પછીથી પોતાની બેન્ક ખાતાની વિગતો આપવાની રહેશે. જેની માહિતી માટે નિયમિત રીતે વેબસાઈટ જોવા જણાવવામાં આવે છે.
 • List of the successful candidates whose Tuition Fee is Refunded who are admitted in MBBS/BDS courses
 • List of the unsuccessful candidates whose Tuition Fee is not refunded who are admitted in MBBS/BDS courses
ADV for PIN Purchase & Online Registration after Reduced NEET-UG CUT OFF for BAMS/BHMS courses [10-11-2023, 02.10 Noon])
Security Deposit Refund Information [09th Nov, 2023 07:30 PM]
 • The Admission Committee informs that the Refundable Security Deposit of Rs.10,000/- of the candidates admitted to MBBS/BDS course has been deposited in the same account from which payment of the PIN purchase was done. Candidates listed below who have not deposited this amount will now have to provide their bank account details. For information about which candidates are instructed to visit the website regularly.
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે MBBS/BDS કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવેલ ઉમેદવારોની રીફંડેબલ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ રૂ.૧૦,૦૦૦/- પૂરા તેઓના જે ખાતામાંથી PIN ની ચુકવણી કરવામાં આવી હતી, તે ખાતામાં જમા કરવામાં આવેલ છે. જે ઉમેદવારોને આ રકમ જમા થયેલ નથી તેવા નીચે મુજબ ના લિસ્ટ વાળા ઉમેદવારો હવે પછીથી પોતાની બેન્ક ખાતાની વિગતો આપવાની રહેશે. જેની માહિતી માટે નિયમિત રીતે વેબસાઈટ જોવા જણાવવામાં આવે છે.
 • List of the successful candidates whose Security Deposit is Refunded who are admitted in MBBS/BDS courses
 • List of the unsuccessful candidates whose Security Deposit is not refunded who are admitted in MBBS/BDS courses
[Date:09th Nov, 2023 11:00 AM]
ખાસ સુચના (Important Information)
[Date:06th Nov, 2023 11:00 AM]
 • નેશનલ કમિશન ફોર ઇન્ડિયન સીસ્ટમ ઓફ મેડીસીન (NCISM), નવી દિલ્હી અને નેશનલ કમિશન ફોર હોમિયોપેથી (NCH), નવી દિલ્હી ની સૂચના મુજબ, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે BAMS અને BHMS કોર્સ માટે શૈક્ષણિક સત્ર ચાલુ થઇ ગયેલ હોઈ, તમામ ઉમેદવારો કે જેમણે BAMS/ BHMS કોર્સમાં પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે (ઉ. દા. જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACCPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પ સેન્ટરમાંથી એડમિશન ઓર્ડર મેળવવો) તેઓને પોતાની પ્રવેશ મેળવેલ સંસ્થામાં તાત્કાલિક હાજર થવા જણાવવામાં આવે છે.

ખાસ સુચના (Important Information)
[Date:02nd Nov, 2023 05:20 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે BAMS/BHMS સ્નાતક અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓનો પ્રવેશ ૦૪/૧૧/૨૦૨૩ બપોરે ૦૧.૦૦ કલાક સુધી રદ્દ કરી આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ કોઈપણ સંજોગોમાં પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા પ્રવેશ રદ કરવામાં આવશે નહિ, જેની દરેક વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ એ નોંધ લેવી.

  Hence the Admission Committee informs that the admission of the students admitted to BAMS/BHMS Undergraduate Course for the academic year 2023-24 will be canceled upto 01.00 pm on 04/11/2023. After that, admission will not be canceled by the admission committee under any circumstances, which every student and parents should take note of.

7th Online UG Round Information
[Date:02nd Nov, 2023 01:00 PM]
Important Notice for 7th Online Round (For BAMS & BHMS courses only)
[Date:30th Oct, 2023 03:10 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે BAMS/BHMS સ્નાતક વિદ્યાશાખા માટેની પ્રવેશ પ્રક્રિયા નો સાતમો ઓનલાઈન રાઉન્ડ તા. ૦૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૩ થી તા. ૧૦ નવેમ્બર, ૨૦૨૩ દરમ્યાન યોજવામાં આવશે. જેની દરેક ઉમેદવાર અને વાલીઓ એ નોંધ લેવી.

 • The Admission Committee informs that, 7th Online Round of the admission process for BAMS/BHMS Undergraduate courses for the academic year 2023-24 will be held From Date: 1st November, 2023 to Date: 10th November, 2023. Every candidate and parents should take note of this.

 • Non-Reported Seats of BAMS/BHMS (Round-06)
Important Information (ખાસ સુચના)
commencement date of Academic Session for BAMS/BHMS courses for the academic year 2023-24 : 1st November, 2023
(શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે BAMS/ BHMS કોર્સ માટે શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત થવાની તારીખ : ૦૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૩)
[Date:26th Oct, 2023 09:40 PM]
 • નેશનલ કમિશન ફોર ઇંડિયન સિસ્ટમ ઓફ મેડિસિન, નવી દિલ્હી નાં તા. ૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના પત્ર ક્રમાંક Ref. No. BOA/3-A/Academic Calendar 2023 નેશનલ કમિશન ફોર હોમિયોપેથી, નવી દિલ્હી નાં તા. ૧૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના પત્ર ક્રમાંક F. No.3-5/2023/NCH/HEB-AYUSH/UG-Adm./5333-5341, મુજબ, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે BAMS/ BHMS કોર્સ માટે શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ તા.૦૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૩ છે. તેથી તમામ ઉમેદવારો કે જેમણે BAMS/BHMS કોર્સમાં પ્રવેશ લીધો છે, તેમને સૂચના આપવામાં આવે છે કે તેઓ એડમિશન કન્ફર્મેશન પ્રક્રિયા પૂરી કરીને (ઉ. દા. જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પસેન્ટરમાં થી એડમિશન ઓર્ડર મેળવવો) તા. ૦૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ અથવા તે પહેલા તમારા પ્રવેશ મેળવેલ સંસ્થામાં હાજર થવાનું રહેશે.

 • As per the letter No. Ref. No. BOA/3-A/Academic Calendar 2023, National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi Dated:20th September, 2023 and letter F. No.3-5/2023/NCH/HEB-AYUSH/UG-Adm./5333-5341, National Commission for Homoeopathy, New Delhi, dated:18th September, 2023, commencement of Academic Session for BAMS/BHMS courses for the academic year 2023-24 is 1st November, 2023. So, all the candidates who have taken admission in BAMS/BHMS Course are instructed to report your admitted institute after completion of admission confirmation process (i.e., payment of fees & submission of original documents to Help centre of ACPUGMEC & getting Admission order from Help center) on or before 1st November, 2023.

 • Click Here
List of Candidates who are removed from merit list due to Admitted in Ayus Admissions Central Counselling [20-Oct-2023 03:20 PM]
Extension of Choice Filling for 6th Online Round (For BAMS & BHMS courses only) [Date:18th Oct, 2023 03:30 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે સ્નાતક વિદ્યાશાખા ના છઠ્ઠા ઓનલાઈન રાઉન્ડ માટેની પ્રવેશ પ્રક્રિયાની ચોઈસ ફિલિંગ કરવાની તારીખ ૨૦ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ વાગ્યા સુધી લંબાવવામાં આવે છે.
 • The Admission Committee informs that, the dates of choice filling of the 6th Online Round for the admission process for BAMS & BHMS courses for the academic year 2023-24 is extended till 12.00 noon, on 20th October, 2023.
[18-10-2023, 11.00 AM])
List of Candidates who are removed from merit list due to Admitted in Ayus Admissions Central Counselling [15-Oct-2023 11:20 AM]
Extended 4th Online Stray Vacancy Round (05) Information (For BDS course only) [Date:07th Oct, 2023 08:30 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે તા.૦૭.૧૦.૨૦૨૩ ના રોજ BDS કોર્સની સ્નાતક અભ્યાસક્રમની શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટેની તમામ પ્રવેશ કાર્યવાહી પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવે છે.
 • ડેન્ટલના સ્નાતક અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓનો પ્રવેશ કોઈપણ સંજોગોમાં પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા રદ કરવામાં આવશે નહિ.
 • ડેન્ટલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડીયા, નવી દિલ્હીની સૂચના મુજબ, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે BDS કોર્સ માટે શૈક્ષણિક સત્ર ચાલુ થઇ ગયેલ હોઈ, તમામ ઉમેદવારો કે જેમણે BDS કોર્સમાં પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે (ઉ. દા. જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પ સેન્ટર માંથી એડમિશન ઓર્ડર મેળવવો) તેઓને પોતાની પ્રવેશ મેળવેલ સંસ્થામાં હાજર થવા જણાવવામાં આવે છે.
 • ડેન્ટલ અભ્યાસક્રમ ની પ્રવેશ કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ કુલ ૩૯ બેઠકો અત્રેની પ્રવેશ સમિતિના મેરિટ-લિસ્ટમાં સમાવિષ્ટ તમામ ઉમેદવારોને ઓફર કર્યા બાદ ખાલી રહેલ છે. આમ, પ્રવેશ “ન” થતા આ ખાલી રહેલ બેઠકો જે-તે સંસ્થાને પરત કરવામાં આવે છે.
 • ખાલી રહેલ બેઠકો હવે પછી તમામ સંસ્થાએ જાતે, ઓલ ઇન્ડિયા (NEET-UG-2023) ના મેરીટ લિસ્ટ મુજબ Dental Council of India અને ભારત સરકાર ધ્વારા નક્કી થયેલ લાયકાત ના ધોરણો ને આધારે ભરવાની રહેશે. દરેક સંસ્થાએ તમામ પ્રવેશ કાર્યવાહી ડેન્ટલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા, ન્યુ દિલ્હી તેમજ આરોગ્ય વિભાગ, ભારત સરકારના સમયપત્રક મુજબ પારદર્શક રીતે પૂરી કરવાની રહેશે.
 • Vacancy BDS seats
 • BDS Final Admitted List (Institute wise)
Extended 4th Online Stray Vacancy Round (05) Allotment & Reporting information (For BDS courses only) [Date:06th Oct, 2023 11:00 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે સ્નાતક વિદ્યાશાખા BDS કોર્સ ના ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રેવેકેન્સી રાઉન્ડ બાદ BDS કોર્સની ખાલી પડેલ 1 બેઠકો માટે એક્ષટેન્ડેડ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રેવેકેન્સી રાઉન્ડ - 05 નું આજ રોજ એલોટમેન્ટ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ટ્યુશન ફી ભરવાની તારીખ 07 ઓકટોબર, ૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૦૨.૦૦ વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવેલ છે. પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવા હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રીપોર્ટીંગ અને અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાની તારીખ 07 ઓકટોબર, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે 04.૦૦ વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવેલ છે.
 • The Admission Committee hereby informs that allotment for 1 vacant seats of BDS Course after the 4th Online Stray Vacancy Round as Extended 4th Online Stray Vacancy Round-05 has been declared today for the academic year 2023-24. The payment of Tuition fees can be done till 02.00 pm, on 7th Octomber, 2023. Help center Reporting and Submission of Original Documents at help center to confirm admission can be done till 04.00 pm, on 7th Octomber, 2023.
 • Rank Wise Result
 • Extended Round-04 BDS (Round-04) Non Reported Candidate List with forfeited Security Deposit (BDS)
 • Procedure For Admission Confirmation
 • List of Help Centers
 • List of designated Branch of HDFC bank for payment of tuition fees.
 • Information to be written on 11 x 15-inch (Appropriate size) Envelope
 • Authority Letter
Extended 4th Online Stray Vacancy Round (04) Allotment & Reporting information (For BDS courses only) [Date:05th Oct, 2023 09:57 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે સ્નાતક વિદ્યાશાખા BDS કોર્સ ના ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રેવેકેન્સી રાઉન્ડ બાદ BDS કોર્સની ખાલી પડેલ 2 બેઠકો માટે એક્ષટેન્ડેડ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રેવેકેન્સી રાઉન્ડ - 04 નું આજ રોજ એલોટમેન્ટ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ટ્યુશન ફી ભરવાની તારીખ 06 ઓકટોબર, ૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૦૨.૦૦ વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવેલ છે. પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવા હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રીપોર્ટીંગ અને અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાની તારીખ 06 ઓકટોબર, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે 04.૦૦ વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવેલ છે.
 • The Admission Committee hereby informs that allotment for 2 vacant seats of BDS Course after the 4th Online Stray Vacancy Round as Extended 4th Online Stray Vacancy Round-04 has been declared today for the academic year 2023-24. The payment of Tuition fees can be done till 02.00 pm, on 6th Octomber, 2023. Help center Reporting and Submission of Original Documents at help center to confirm admission can be done till 04.00 pm, on 6th Octomber, 2023.
 • Rank Wise Result
 • Extended Round-04 BDS (Round-03) Non Reported Candidate List with forfeited Security Deposit (BDS)
 • Procedure For Admission Confirmation
 • List of Help Centers
 • List of designated Branch of HDFC bank for payment of tuition fees.
 • Information to be written on 11 x 15-inch (Appropriate size) Envelope
 • Authority Letter
ખાસ સુચના [Date:5th Oct, 2023 12:00 PM]
 • નવી આવેલ હોમિયોપેથી કોલેજ Shree Swaminarayan Gurukul Homoeopathic Medical College, Jamnagar-Okha State high way, Near Civil airport , Naghedi, Jamnagar (JSHM ). BHMS કોર્સમા રાઉન્ડ ૦૫ માં ચોઈસ ફીલિંગ માટે ઉપલબ્ધ છે. ઉક્ત કોલેજ માટે ઉમેદવારોએ ચોઈસ ભરી શકે છે.
Extended 4th Online Stray Vacancy Round (03) Allotment & Reporting information (For BDS courses only) [Date:04th Oct, 2023 06:00 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે સ્નાતક વિદ્યાશાખા BDS કોર્સ ના ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રેવેકેન્સી રાઉન્ડ બાદ BDS કોર્સની ખાલી પડેલ 4 બેઠકો માટે એક્ષટેન્ડેડ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રેવેકેન્સી રાઉન્ડ - 03 નું આજ રોજ એલોટમેન્ટ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ટ્યુશન ફી ભરવાની તારીખ 05 ઓકટોબર, ૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૦૨.૦૦ વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવેલ છે. પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવા હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રીપોર્ટીંગ અને અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાની તારીખ 05 ઓકટોબર, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે 04.૦૦ વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવેલ છે.
 • The Admission Committee hereby informs that allotment for 4 vacant seats of BDS Course after the 4th Online Stray Vacancy Round as Extended 4th Online Stray Vacancy Round-03 has been declared today for the academic year 2023-24. The payment of Tuition fees can be done till 02.00 pm, on 5th Octomber, 2023. Help center Reporting and Submission of Original Documents at help center to confirm admission can be done till 04.00 pm, on 5th Octomber, 2023.
 • Rank Wise Result
 • Vacancy After Roun-04 BDS (Round-03)
 • Extended Round-04 BDS (Round-02) Non Reported Candidate List with forfeited Security Deposit (BDS)
 • Procedure For Admission Confirmation
 • List of Help Centers
 • List of designated Branch of HDFC bank for payment of tuition fees.
 • Information to be written on 11 x 15-inch (Appropriate size) Envelope
 • Authority Letter
5th Online UG Round Information (Only For BAMS & BHMS Courses ) [04-10-2023, 2.00 PM])
5th Online Round- PIN Purchase & Online Registration (Only for BAMS/BHMS courses) [30-09-2023, 3.45 PM])
Extended 4th Online Stray Vacancy Round (02) Allotment & Reporting information (For BDS courses only) [Date:29th Sep, 2023 08:20 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે સ્નાતક વિદ્યાશાખા BDS કોર્સ ના ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રેવેકેન્સી રાઉન્ડ બાદ BDS કોર્સની ખાલી પડેલ 12 બેઠકો માટે એક્ષટેન્ડેડ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રેવેકેન્સી રાઉન્ડ - 02 નું આજ રોજ એલોટમેન્ટ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ટ્યુશન ફી ભરવાની તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૦૨.૦૦ વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવેલ છે. પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવા હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રીપોર્ટીંગ અને અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાની તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે 04.૦૦ વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવેલ છે.
 • The Admission Committee hereby informs that allotment for 12 vacant seats of BDS Course after the 4th Online Stray Vacancy Round as Extended 4th Online Stray Vacancy Round-02 has been declared today for the academic year 2023-24. The payment of Tuition fees can be done till 02.00 pm, on 30th September, 2023. Help center Reporting and Submission of Original Documents at help center to confirm admission can be done till 04.00 pm, on 30th September, 2023.
 • Rank Wise Result
 • Vacancy After Roun-04 BDS (Round-02)
 • Extended Round-04 BDS (Round-01) Non Reported Candidate List with forfeited Security Deposit (BDS)
 • Procedure For Admission Confirmation - Round 4
 • List of Help Centers
 • List of designated Branch of HDFC bank for payment of tuition fees.
 • Information to be written on 11 x 15-inch (Appropriate size) Envelope
 • Authority Letter
Extended 4th Online Stray Vacancy Round Allotment & Reporting information (For BDS courses only) [Date:27th Sep, 2023 09:00 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે સ્નાતક વિદ્યાશાખા (BDS કોર્સ) ના ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ બાદ BDS કોર્સની ખાલી પડેલ ૬૩ બેઠકો માટે એક્ષટેન્ડેડ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ નું આજ રોજ એલોટમેન્ટ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ટ્યુશન ફી ભરવાની તારીખ ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૦૨.૦૦ વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવેલ છે. પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવા હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રીપોર્ટીંગ અને અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાની તારીખ ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૦૪.૦૦ વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવેલ છે.
 • જો આ રાઉન્ડ માં કોઈ બેઠક ખાલી રહેશે તો એક્ષટેન્ડેડ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ-૦૨ કરવામાં આવશે. જેની દરેક ઉમેદવાર અને વાલીઓએ નોંધ લેવી.
 • The Admission Committee hereby informs that allotment for 63 vacant seats of BDS Course after the 4th Online Stray Vacancy Round as Extended 4th Online Stray Vacancy Round has been declared today for the academic year 2023-24. The payment of Tuition fees can be done till 02.00 pm, on 29th September, 2023. Help center Reporting and Submission of Original Documents at help center to confirm admission can be done till 02.00 pm, on 29th September, 2023.
 • It is for kind notice to every candidate and parents, if any seat of BDS course remains vacant in this round then Extended 4th Online Stray Vacancy Round-02 will be conducted by the Admission Committee.
 • Rank Wise Result
 • Vacancy After Roun-04
 • Round-04 Non Reported Candidate List with forfeited Security Deposit (BDS)
 • Procedure For Admission Confirmation - Round 4
 • List of Help Centers
 • List of designated Branch of HDFC bank for payment of tuition fees.
 • Information to be written on 11 x 15-inch (Appropriate size) Envelope
 • Authority Letter
Extended 4thOnline Stray Vacancy Round Information (For MBBS course only) [Date:27th Sep, 2023 08:48 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે તા.૨૭.૦૯.૨૦૨૩ ના રોજ MBBS કોર્સની સ્નાતક અભ્યાસક્રમની શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટેની તમામ બેઠકો ભરાઈ ગયેલ છે. તેથી MBBS કોર્સની પ્રવેશ કાર્યવાહી પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવે છે.
 • મેડીકલ ના સ્નાતક અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓનો પ્રવેશ કોઈપણ સંજોગોમાં પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા રદ કરવામાં આવશે નહિ.
 • નેશનલ મેડિકલ કમિશન, નવી દિલ્હીની સૂચના મુજબ, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે MBBS કોર્સ માટે શૈક્ષણિક સત્ર ચાલુ થઇ ગયેલ હોઈ, તમામ ઉમેદવારો કે જેમણે MBBS કોર્સમાં પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે (ઉ. દા. જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પ સેન્ટરમાંથી એડમિશન ઓર્ડર મેળવવો) તેઓને પોતાની પ્રવેશ મેળવેલ સંસ્થામાં હાજર થવા જણાવવામાં આવે છે.
 • Final MBBS Admitted List (Institutewise)
Extended 4th Online Stray Vacancy Round Allotment & Reporting information (For MBBS courses only) [Date:26th Sep, 2023 07:47 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે સ્નાતક વિદ્યાશાખા (MBBS કોર્સ) ના ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ બાદ MBBS કોર્સની ખાલી પડેલ ૦૯ બેઠકો માટે એક્ષટેન્ડેડ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ નું આજ રોજ એલોટમેન્ટ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ટ્યુશન ફી ભરવાની તારીખ ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૦૨.૦૦ વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવેલ છે. પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવા હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રીપોર્ટીંગ અને અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાની તારીખ ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૦૪.૦૦ વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવેલ છે.
 • જો આ રાઉન્ડ માં કોઈ બેઠક ખાલી રહેશે તો એક્ષટેન્ડેડ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ-૦૨ કરવામાં આવશે. જેની દરેક ઉમેદવાર અને વાલીઓએ નોંધ લેવી.
 • The Admission Committee hereby informs that allotment for 09 vacant seats of MBBS Course after the 4th Online Stray Vacancy Round as Extended 4th Online Stray Vacancy Round has been declared today for the academic year 2023-24. The payment of Tuition fees can be done till 02.00 pm, on 27th September, 2023. Help center Reporting and Submission of Original Documents at help center to confirm admission can be done till 04.00 pm, on 27th September, 2023.
 • It is for kind notice to every candidate and parents, if any seat of MBBS course remains vacant in this round then Extended 4th Online Stray Vacancy Round-02 will be conducted by the Admission Committee.
 • Rank Wise Result
 • Round-04 Non Reported Candidate List with forfeited Security Deposit (MBBS)
 • Procedure For Admission Confirmation - Round 4
 • List of Help Centers
 • List of designated Branch of HDFC bank for payment of tuition fees.
 • Information to be written on 11 x 15-inch (Appropriate size) Envelope
 • Authority Letter
Extension of Fees Payment & Reporting for 4th Online Stray Vacancy Round (For BDS courses only) [Date:26th Sep, 2023 08:50 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે સ્નાતક વિદ્યાશાખા ના ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ માટે ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે ફક્ત BDS કોર્સીસ માટે ટ્યુશન ફી ભરવાની તારીખ ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૦૩.૩૦ વાગ્યા સુધી લંબાવવામાં આવે છે. પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવા હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રીપોર્ટીંગ અને અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાની તારીખ ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૦૪.૦૦ વાગ્યા સુધી લંબાવવામાં આવે છે.
 • Candidates who are allotted Undergraduate Seats in the 4th Online Stray Vacancy Round of counselling for the academic year 2023-24 are informed that Tuition Fees payment has been extended till 3:30 pm, on 27th September, 2023. Reporting & Submission of Original documents at the Help Center to confirm the admission has been extended till 4:00 pm, on 27th September, 2023 for BDS course only.
Important instructions regarding joining to admitted institute (For MBBS & BDS Courses) [23rd Sep, 2023 10:30 AM]
 • નેશનલ મેડિકલ કમિશન, નવી દિલ્હી તથા DCI, New Delhi ની સૂચના મુજબ, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે MBBS/BDS કોર્સ માટે શૈક્ષણિક સત્ર ચાલુ થઇ ગયેલ હોઈ, તમામ ઉમેદવારો કે જેમણે MBBS/BDS કોર્સમાં પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે (ઉ. દા. જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પ સેન્ટરમાંથી એડમિશન ઓર્ડર મેળવવો) તેઓને પોતાની પ્રવેશ મેળવેલ સંસ્થામાં હાજર થવા જણાવવામાં આવે છે.
 • As per the instructions of National Medical Commission, New Delhi & DCI, New Delhi, the academic session for MBBS/BDS course for the academic year 2023-24 has been already started. So all the candidates who have confirmed admission in MBBS/BDS courses (E.g. after paying the prescribed tuition fees through designated bank & have confirmed their admission after submission of Original Documents at Help center and have not taken admission order from Help center of ACPUGMEC) are instructed to join at their admitted institute.
Important Instructions regarding Choice filling in 4th Online Stray Vacancy round [Date:23nd Sep, 2023 10:00 AM]
 • Candidates who have done new registration by purchasing a new PIN in 4th Online Stray Vacancy round. If those candidates qualify as per the criteria of admission committee then they will be given Merit number after 06:00 PM on 23/09/2023. Then only those candidates will be able to do the choice filling for 4th Online Stray Vacancy round.
 • ચોથા ઓનલાઇન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ માં જે ઉમેવારોએ પીન ખરીદી ને નવું રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. તે ઉમેદવાર જો પ્રવેશ સમિતિના નિયનોમુસાર લાયક ઠરશે તો તેઓને તા.૨૩/૦૯/૨૦૨૩ ના રોજ ૦૬:૦૦ વાગ્યા પછી મેરીટ નંબર આપવામાં આવશે. ત્યાર બાદ જ તે ઉમેદવારો ચોઈસ ફીલિંગ કરી શકશે.
4th Online Stray Vacancy Round Choice Filling Information (For MBBS/BDS courses) [ 22nd Sep,2023 02.00 PM]
 • પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા ઉપરોક્ત જાહેરાત મુજબ ચોથા ઓનલાઈન (સ્ટ્રે વેકેન્સી) રાઉન્ડ ની ચોઈસ ફીલિંગ ચાલુ કરેલ છે. આ રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા માટે ઉમેદવારે પોતાના લોગ ઇન માંથી કન્સેન્ટ આપી નવેસરથી ચોઈસ ફિલિંગ કરવાની રહેશે. ઉમેદવારની જૂની તમામ ભરેલ ચોઈસ રદ કરવામાં આવેલ છે. આ રાઉન્ડમાં જો ઉમેદવારને MBBS/BDS ની કોઈ સીટ એલોટ થાય છે અને તેઓ પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવતા નથી, તેઓ હવે પછીના BAMS/BHMS ના રાઉન્ડમાં પણ ભાગ લેવા લાયક રહેશે નહી. જો ચોથા ઓનલાઈન (સ્ટ્રે વેકેન્સી) રાઉન્ડ માં MBBS/BDS ની કોઈ સીટ ખાલી રહેશે તો પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા એક્ષટેન્ડેડ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ કરવામાં આવશે.
 • જે ઉમેદવારોને ચોથા ઓનલાઈન (સ્ટ્રે વેકેન્સી) રાઉન્ડ માં MBBS/BDS કોર્સીસ ની સીટ એલોટ થઇ હોય અને ત્યાર બાદ તેઓ દ્વારા કોલેજની નિયત ટ્યુશન ફી ભરેલ નથી અને પ્રવેશ સમિતિના હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવેલ નથી એટલે કે પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવામાં આવેલ નથી, તેઓની રીફંડેબલ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ ફોરફીટ કરવામાં આવશે, અને આ ઉમેદવાર MBBS/BDS કોર્સ માટેના પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા એક્ષટેન્ડેડ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ યોજવામાં આવે તો તેમાં ભાગ લેવા માટે લાયક રહેશે નહી.આવા ઉમેદવાર હવે પછીના BAMS તથા BHMS ના રાઉન્ડમાં પણ ભાગ લેવા લાયક રહેશે નહી.
 • જે ઉમેદવારોને ચોથા ઓનલાઈન (સ્ટ્રે વેકેન્સી) રાઉન્ડ માં MBBS/BDS કોર્સીસ ની સીટ એલોટ કરવામાં આવેલ છે. અને ત્યારબાદ તેઓ ધ્વારા કોલેજની નિયત ટ્યુશન ફી ભરી અને હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવી એડમીશન ઓર્ડર મેળવી પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવામાં આવેલ છે. આ ઉમેદવાર MBBS/BDS કોર્સ માટે જો પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા એક્ષટેન્ડેડ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ યોજવામાં આવે તો તેમાં ભાગ લેવા માટે લાયક રહેશે નહી. અને બાકી રહેલ ચોથા ઓનલાઈન (સ્ટ્રે વેકેન્સી) રાઉન્ડમાં ઓનલાઈન કન્સેન્ટ આપી ચોઈસ ભરેલ હશે, તેવા ઉમેદવારોને જ બાકી રહેલ સીટો માટે લાયક ગણવામાં આવશે.
 • એક્ષટેન્ડેડ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ માં ભાગ લેવા માટે ઉમેદવારોએ પોતાના User-ID અને Password ની મદદથી www.medadmgujarat.org વેબસાઈટમાં Login થઇ, એક્ષટેન્ડેડ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ માં ભાગ લેવા માટેની “ઓનલાઈન સંમતિ (Online Consent)” આપવાની રહેશે. એક્ષટેન્ડેડ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ માં પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા નવું રજીસ્ટ્રેશન અથવા નવી ચોઈસ ભરવા દેવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારની ચોથા ઓનલાઈન (સ્ટ્રે વેકેન્સી) રાઉન્ડ માં ભરેલ ચોઈસને જ ધ્યાને લઇ તે મુજબ જ ઓનલાઇન એલોટમેન્ટ કરી પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
 • The Admission Committee informs that Choice filling for 4th Online Stray Vacancy Round has been started. To participate in this round, the candidate has to give “ONLINE CONSENT” from his log in and fill the new choices again. All the old filled choices of the candidate have been cancelled & removed. In this round, if a candidate is allotted a MBBS/BDS course & does not confirm admission, he/she will not be eligible to participate in the next rounds of BAMS/BHMS. If any seat of MBBS/BDS course remains vacant in 4th Online Stray Vacancy Round, Extended 4th Online Stray Vacancy Round will be conducted by the Admission Committee.
 • The candidates who have been allotted MBBS/BDS courses seats in 4th Online Stray Vacancy Round & they have not confirmed their admission (E.g. after paying the prescribed tuition fees through designated bank & have confirmed their admission after submission of Original Documents at Help center and have not taken admission order from Help center of ACPUGMEC), their refundable security deposit will be forfeited, and the candidate will not be eligible to participate in Extended 4th Online Stray Vacancy Round if conducted by the Admission Committee for MBBS/BDS course. Such candidate will not be eligible to participate in subsequent rounds of BAMS & BHMS courses.
 • Candidates who have been allotted seats of MBBS/BDS courses in 4th Online Stray Vacancy Round & they have confirmed their admission (E.g. after paying the prescribed tuition fees through designated bank & have confirmed their admission after submission of Original Documents at Help center and have taken admission order from Help center of ACPUGMEC). These candidates will not be eligible to participate in the Extended 4th Online Stray Vacancy Round if conducted by the Admission Committee for MBBS/BDS courses. And for the remaining seats if any, if Extended 4th Online (Stray Vacancy) Round will be scheduled, in this round only those candidates who have filled their choices after giving “Online Consent” will be considered eligible for the remaining seats.
 • To participate in the Extended 4th Online Stray Vacancy Round, candidates must do login on admission committee website www.medadmgujarat.org using their User-ID and Password, and give “Online Consent” to participate in the Extended 4th Online Stray Vacancy Round. In Extended 4th Online Stray Vacancy Round, no new registration or new choice filling will be allowed by the Admission Committee. Online allotment will be done by considering the choices filled by the candidate in 4th Online Stray Vacancy Round.
4th Online Stray Vacancy Round- PIN Purchase & Online Registration (For MBBS/BDS courses) [22-Sep-2023, 12.00 NOON]
ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ માટે નવા રજીસ્ટ્રેશન માટે અગત્યની ખાસ સૂચના: (ફક્ત MBBS/BDS કોર્સીસ માટે)
 • જે ઉમેદવારોને રાઉન્ડ-03 સુધી માં MBBS/BDS ની સીટ એલોટ કરવામાં આવેલ હતી. અને ત્યારબાદ તેઓ ધ્વારા MBBS/BDS કોર્સની નિયત ટ્યુશન ફી ભરી અને હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવી એડમીશન ઓર્ડર મેળવી પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવામાં આવેલ છે. તેઓને હવે પછીના ઓલ ઇન્ડિયા ક્વોટા/સ્ટેટ ક્વોટા કાઉન્સેલિંગના MBBS/BDS/BAMS/BHMS ના કોઈ પણ રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા દેવામાં આવશે નહિ. અને તેઓનો પ્રવેશ કોઈ પણ સંજોગોમાં રદ કરી આપવામાં આવશે નહિ. તથા તેઓ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડમાં નવું રજીસ્ટ્રેશન પણ કરાવી શકશે નહીં.
 • જે ઉમેદવારોને રાઉન્ડ-૦3 માં MBBS/BDS ની સીટ ફાળવવામાં આવી હતી અને જેઓએ પોતાનો પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ નથી (દા.ત. જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પ સેન્ટરમાં થી એડમિશન ઓર્ડર મેળવવો) અને જેઓની રીફંડેબલ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ ફોરફીટ થયેલ છે, તેમજ મેરીટમાંથી બહાર નીકળ્યા છે, તેઓ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ ના MBBS/BDS ના કાઉન્સેલિંગમાં ભાગ લેવા લાયક રહેશે નહીં. એટલે કે ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ માં નવું રજીસ્ટ્રેશન પણ કરાવી શકશે નહીં.
 • જે ઉમેદવારોએ રાઉન્ડ-૦૧ અથવા રાઉન્ડ-૦૨ અથવા રાઉન્ડ-૦૩ માં રૂ.૧૧,૦૦૦/- ચૂકવીને ઓનલાઈન PIN ખરીદેલ છે, પરંતુ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ નથી/ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ છે અને હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવી પ્રમાણપત્રોની નકલ જમા કરાવેલ નથી, તેઓએ ફરીથી ઓનલાઈન PIN ખરીદવાની જરૂર નથી. તેઓએ માત્ર ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ, ડોક્યુમેન્ટસ અપલોડ કરવાના રહેશે. હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અરજી ચકાસણી તેમજ પ્રમાણપત્રોની નકલ જમા કરાવવાની જરૂર રહેશે નહી.
 • જે ઉમેદવારોએ રાઉન્ડ-૦૧ અથવા રાઉન્ડ-૦૨ અથવા રાઉન્ડ-૦૩ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ છે અને ત્રીજા રાઉન્ડ સુધીમાં તેમને કોઈ સીટ ફાળવવામાં આવી નથી, તેઓએ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ માં ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાની જરૂર નથી. તેઓ પોતાના જૂના રજીસ્ટ્રેશન સાથે ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડમાં ચોઈસ ફીલિંગ કરી શકશે.
 • ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ માટે નવું રજીસ્ટ્રેશન એવા ઉમેદવારો માટે છે કે જેઓએ રાઉન્ડ ૦૧ અથવા રાઉન્ડ ૦૨ અથવા રાઉન્ડ ૦૩ માં રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ નથી. અથવા રાઉન્ડ ૦૨ માં સીટ એલોટમેન્ટ થયા બાદ પ્રવેશ કન્ફર્મ “ના” કરાવેલ હોય (રીફંડેબલ સિક્યોરીટી ડિપોઝિટ ફોરફીટ સાથે એક્ઝીટ કરેલ) તથા રાઉન્ડ ૦૩ માં નવું રજીસ્ટ્રેશન “ના” કરાવેલ હોય, ફક્ત તેવા જ ઉમેદવારો પ્રવેશ સમિતિ ની વેબસાઈટ પરથી રૂ.૧૧,૦૦૦/- ચૂકવીને ઓનલાઈન PIN ખરીદીને નવું રજીસ્ટ્રેશન કરી શકશે.
 • જે ઉમેદવારોને રાઉન્ડ-૦3 માં BAMS/BHMS ની સીટ ફાળવવામાં આવી હતી અને જેઓએ પોતાનો પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે/ પોતાનો પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ નથી. (દા.ત. જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટરમાં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પ સેન્ટરમાંથી એડમિશન ઓર્ડર મેળવવો), તે તમામ ઉમેદવારો પણ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ માટે MBBS/BDS ના કાઉન્સેલિંગમાં પોતાના જૂના રજીસ્ટ્રેશન સાથે નવી ચોઈસ ભરી શકશે. તેઓ એ ચોથા ઓનલાઈન સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ માં નવું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાની જરૂર નથી.
 • જે ઉમેદવારો જુલાઈ ૨૦૨૩ માં ધો.૧૨ પાસ કરેલ છે, તેઓ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ની પ્રવેશ પ્રક્રીયા માં ભાગ લેવા માટે લાયક રહેશે નહીં. આવા ઉમેદવારો એ નવો ઓનલાઈન PIN ખરીદવો નહીં તથા રીફંડેબલ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ ભરવી નહી.
 • Candidates who have been allotted a seat of MBBS/BDS courses up to Round 03 & have confirmed their admission (E.g. after paying the prescribed tuition fees through designated bank & have confirmed their admission after submission of Original Documents at Help center and have not taken admission order from Help center of ACPUGMEC). They will not be allowed to participate in any subsequent round of All India Quota/ State Quota counselling for MBBS/BDS/BAMS/BHMS courses. And their admission will not be cancelled under any circumstances. And they will not be able to do a new registration in the 4th stray online vacancy round.
 • Candidates who have been allotted a seat of MBBS/BDS courses & not confirmed their admission in Round-03 (E.g. after paying the prescribed tuition fees through designated bank & have not confirmed their admission after submission of Original Documents at Help center and have not taken admission order from Help center of ACPUGMEC) and exited with forfeiture of Refundable security deposit, they are not eligible to participate in 4th Stray Vacancy Online Round. They will not be eligible to do fresh registration also in 4th Stray Vacancy Online Round.
 • Candidates who have purchased Online PIN by paying Rs.11,000/- in Round 01 or Round 02 or Round 03 and have not done Online Registration/Documents verification & not submitted photocopies of documents at the Help Center after completing online registration, need not purchase online PIN again. They have to do online Registration & upload required documents only. No need to do Documents Verification and Submission of photocopies of Documents at Help Center.
 • Candidates who registered for Round-01 or Round-02 or Round-03 and did not get any seat allotted up to Round-02 are not required to register again in 4th Stray Vacancy Online Round. They can do choice filling in 4th Stray Vacancy Online Round with their older registration.
 • In 4th Stray Vacancy Online Round, only those candidates can do fresh registration, who have not Registered in Round 01 or Round 02 or Round 03 OR who have been allotted a seat in Round 02 but their admission have not been confirmed (Exited with forfeiture of refundable security deposit) and have not Registered in Round 03. Only these candidates can do fresh registration after purchasing Online PIN by paying Rs.11,000/- from admission committee website.
 • Candidates who were allotted seats of BAMS/BHMS in Round-03 and who have confirmed their admission/ have not confirmed their admission. (e.g. obtaining admission order from help center by paying requisite tuition fee and depositing original certificates at help center of ACPUGMEC), all those candidates do not need to do fresh registration in the 4th Stray vacancy online round. They can also fill new choices with their older registration in MBBS/BDS counseling for 4th Stray vacancy online round.
 • Candidates who have passed Std.12th in July 2023 will not be eligible to participate in the admission process of state quota for the academic year 2023-24. Such candidates are instructed not to purchase new online PIN & not to pay Refundable Security Deposit.
Extension of Fees Payment & Reporting for 3rd Online (MOP UP) Round (For MBBS/BDS/BAMS/BHMS courses) [Date:20th Sep, 2023 04:15 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે સ્નાતક વિદ્યાશાખા ના ત્રીજા ઓનલાઈન (મોપ અપ) રાઉન્ડ (MBBS/BDS/ BAMS/BHMS કોર્સીસ માટે) ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે ટ્યુશન ફી ભરવાની તારીખ ૨૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૦૩.૩૦ વાગ્યા સુધી લંબાવવામાં આવે છે. પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવા હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રીપોર્ટીંગ અને અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાની તારીખ ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ વાગ્યા સુધી લંબાવવામાં આવે છે.
 • Candidates who are allotted Undergraduate Seats in the 3rd Online (MOP UP) Round (For MBBS/BDS/BAMS/BHMS courses) of counselling for the academic year 2023-24 are informed that Tuition Fees payment has been extended till 03:30 pm, on 21st September, 2023. Reporting & Submission of Original documents at the Help Center to confirm the admission has been extended till 12:00 pm, on 22nd September, 2023.
3rd Online (MOP UP) Round (For MBBS/BDS courses) (1st Round for BAMS/BHMS courses) Allotment Result [ 18th Sep,2023 07.15 AM]
ઓનલાઈન રાઉન્ડ-૦૩ (મોપ અપ) રાઉન્ડ (MBBS/BDS કોર્સીસ માટે), (BAMS/BHMS ના રાઉન્ડ-૦૧) ની ચોઈસ ફિલિંગ તથા એલોટમેન્ટ અંગેની અપડેટેડ સૂચના [13th Sep, 2023 04:15 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે જે ઉમેદવારો ને રાઉન્ડ-૦૩ માં MBBS અથવા BDS કોર્સીસમાં સીટ એલોટમેન્ટ થાય છે એટલે કે એમના માટે સ્ટેટ એડમીશન કમિટીની MBBS અને BDS ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય છે અને આ ઉમેદવાર MBBS તથા BDS ના રાઉન્ડ-૦૪ (સ્ટ્રે વેકેન્સી રાઉન્ડ) માં ભાગ લેવા મળશે નહિ. પરંતુ આવા ઉમેદવારો BAMS તથા BHMS ના હવે પછીના રાઉન્ડમાં નવા રજીસ્ટ્રેશન સાથે ભાગ લઇ શકશે. (જેની PIN ફી રૂ. ૧૦૦૦/- રૂ. એક હજાર પૂરા રહેશે.)
 • જે ઉમેદવારોને રાઉન્ડ-03 માં સીટ એલોટ થઇ હોય અને ત્યાર બાદ MBBS/BDS કોલેજની નિયત ટ્યુશન ફી ભરેલ નથી અને પ્રવેશ સમિતિના હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવેલ નથી એટલે કે પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવામાં આવેલ નથી, તેઓની રીફંડેબલ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ જપ્ત (ફોરફીટ) કરવામાં આવશે, અને આ ઉમેદવાર હવે પછીના MBBS તથા BDS ના કોઈ પણ રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા માટે લાયક રહેશે નહી. આવા ઉમેદવારો BAMS તથા BHMS ના હવે પછીના રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા માટે નવું રજીસ્ટ્રેશન કરાવીને ભાગ લઇ શકશે. (જેની PIN ફી રૂ. ૧૦૦૦/- રૂ. એક હજાર પૂરા રહેશે.)
 • જે ઉમેદવારોને રાઉન્ડ-03 માં સીટ એલોટ કરવામાં આવેલ છે. અને ત્યારબાદ તેઓ ધ્વારા MBBS/BDS કોર્સની નિયત ટ્યુશન ફી ભરી અને હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવી એડમીશન ઓર્ડર મેળવી પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવામાં આવેલ છે. તેઓને હવે પછીના ઓલ ઇન્ડિયા/સ્ટેટ ક્વોટા કાઉન્સેલિંગના આગળના MBBS/BDS/BAMS/BHMS ના કોઈ પણ રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા દેવામાં આવશે નહિ. અને તેઓનો પ્રવેશ કોઈ પણ સંજોગોમાં રદ કરી આપવામાં આવેશે નહિ.
 • રાઉન્ડ-02 માં MBBS/BDS કોર્સીસ માં રીપોર્ટેડ ઉમેદવારો એટલે કે પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે અને જેઓ રાઉન્ડ-03 માં અપગ્રેડ થતા નથી તેઓનો પ્રવેશ કોઈ પણ સંજોગોમાં રદ કરી આપવામાં આવશે નહિ તથા તેઓને હવે પછીના આગળના MBBS/BDS/BAMS/BHMS ના રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા દેવામાં આવશે નહિ.
 • રાઉન્ડ-03 માં MBBS/BDS કોર્સીસ માં અપગ્રેડ થતા ઉમેદવારોનો રાઉન્ડ-01 અને રાઉન્ડ-02ની પ્રવેશ કન્ફર્મ કરેલ સીટ પર કોઈ દાવો રહેશે નહીં.
Instructions for Admission Cancellation of Round 01 or Round 02 (Date: 06th Sep, 2023, 12:30 PM)
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે જે ઉમેદવારોએ રાઉન્ડ-૦૧ અથવા રાઉન્ડ-૦૨ માં UG મેડિકલ એન્ડ ડેન્ટલ (MBBS/BDS) અભ્યાસક્રમો માટે પોતાનો પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે. (દા.ત. એચડીએફસી બેંકની નિયુક્ત શાખામાં ફી ભરીને અને હેલ્પ સેન્ટર પર અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને પોતાનો પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે) અને જો તેઓ પોતાનો રાઉન્ડ 01 અથવા રાઉન્ડ 02 નો પ્રવેશ રદ કરવા માગે છે. તો તેઓ તારીખ: ૧૧/૦૯/૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ વાગ્યા સુધી જે હેલ્પ સેન્ટર પર પોતાના અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવેલ છે ત્યાં જઈ પોતાનો પ્રવેશ રદ કરી શકે છે. આ ઉમેદવારોની રીફંડેબલ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ ફોરફીટ કરવામાં આવશે. જો તેઓ રાઉન્ડ 03 માં ભાગ લેવા માંગતા હોય, તો તેઓ પ્રવેશ સમિતિની વેબસાઇટ: http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx દ્વારા નોન- રીફંડેબલ રજિસ્ટ્રેશન PIN ફી અને રીફંડેબલ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ.૧,૦૦૦/- + રૂ.૧૦,૦૦૦/- = રૂ.૧૧,૦૦૦/- રૂ.અગિયાર હજાર પૂરા) ચૂકવીને નવો PIN ખરીદીને પ્રવેશ સમિતિના રાઉન્ડ-૦૩ નાં સમય પત્રક મુજબ ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે. તેઓએ હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવી પ્રમાણપત્રોની નકલ જમા કરાવવાની રહેશે.
 • The admission committee informs that, the candidates, who have confirmed their admission in 01st Round or 2nd Round of UG Medical & Dental (MBBS/BDS) Courses after paying fees at designated branch of HDFC bank & submitting the Original Documents at the Help Center and want to cancel the admission of Round 01 or Round 02, can cancel their admission at Help Center where candidate has submitted Original Documents for admission confirmation up to 11.00 a.m. on Date:11/09/2023 with forfeiture of Refundable Security Deposit. If they want to participate in Round 03, they have to do fresh registration after purchasing a new PIN by online payment of Rs.1000/- (Non-refundable) + Rs.10,000 (Refundable Security Deposit) = Total Rs.11,000/- through the admission committee website: http://medadmgujarat.org/ug/home.aspx
 • Procedure for Admission Cancellation
Notice regarding Registration & Participation in Round-03 [05th Sep, 2023 05:30 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે જે ઉમેદવારોને રાઉન્ડ-૦૨ માં સીટ ફાળવવામાં આવી હતી અને જેઓએ પોતાનો પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ નથી. (દા.ત. જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પ સેન્ટરમાંથી એડમિશન ઓર્ડર મેળવવો). તેવા તમામ ઉમેદવારોની રીફંડેબલ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ.૧૦,૦૦૦) ફોરફીટ થયેલ છે. તેમજ તેઓને મેરીટમાંથી બહાર કાઢવામાં (રદ કરવામાં) આવેલ છે. .
 • જો આ ઉમેદવારો રાઉન્ડ-૦૩ માં ભાગ લેવા માંગતા હોય તો નોન- રીફંડેબલ રજિસ્ટ્રેશન PIN ફી અને રીફંડેબલ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ (રૂ.૧,૦૦૦/- + રૂ.૧૦,૦૦૦/- = રૂ.૧૧,૦૦૦/- રૂ. અગિયાર હજાર પૂરા) ચૂકવીને નવો PIN ખરીદીને પ્રવેશ સમિતિના રાઉન્ડ-૦૩ નાં જાહેર થનાર સમય પત્રક મુજબ ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે. તેઓએ હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવી પ્રમાણપત્રોની નકલ જમા કરાવવાની રહેશે.
 • જે ઉમેદવારોને રાઉન્ડ-૦૧ અથવા રાઉન્ડ-૦૨ માં સીટ ફાળવવામાં આવી હતી અને જેઓએ પોતાનો પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે. (દા.ત. જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પ સેન્ટર માં થી એડમિશન ઓર્ડર મેળવેલ છે.) અને રાઉન્ડ-૦૨ નાં અંતે તેઓ પાસે કન્ફર્મ એડમિશન ઓર્ડર છે. તેઓ પોતાના જૂના રજીસ્ટ્રેશન સાથે રાઉન્ડ-૦૩ માં ભાગ લઇ શકે છે. તેઓએ પ્રવેશ સમિતિના રાઉન્ડ-૦૩ ના સમય પત્રક મુજબ ચોઈસ ફીલિંગ કરવાની રહેશે.
 • The Admission Committee informs that the candidates who were allotted a seat in Round-02 and who have not confirmed their admission. (E.g. after paying the prescribed tuition fees through designated bank & have not confirmed their admission after submission of Original Documents at Help center and have not taken admission order from Help center of ACPUGMEC), Refundable Security Deposit (Rs.10,000/-) of all such candidates is forfeited. Also their name are removed from Merit list.
 • If these candidates want to participate in Round-03, they can do Fresh Registration by purchasing a New PIN after paying Non-Refundable Registration PIN fees & Refundable Security Deposit (Rs.1,000/- + Rs.11,000/- = Rs.11,000/- Rs. Eleven Thousand only) as per the time table declared by the Admission Committee of Round-03. They have to verify the original certificates at the help center and submit the copies of the certificates.
 • Candidates who were allotted a seat in Round-01 or Round-02 and who have confirmed their admission. (E.g. after paying the prescribed tuition fees through designated bank & have confirmed their admission after submission of Original Documents at Help center and have taken admission order from Help center of ACPUGMEC) and at the end of round-02 they have confirmed admission order. They can participate in Round-03 with their old registration. They have to fill choices within stipulated time table declared by the admission committee in Round-03.
 • List of candidates whose Refundable Security Deposit is forfeited (11-Sep-2023)
Round -03 Pin Purchase & Online Registration for Under-Graduate Medical/Dental/Ayurved/Homoeopathy 2023-24 [05-Sep-2023, 07.50 PM]
રાઉન્ડ-૦૩ માટે નવા રજીસ્ટ્રેશન માટે અગત્યની ખાસ સૂચના:
[05-Sep-2023, 07.50 PM]
 • રાઉન્ડ-૦૩ માટે નવું રજીસ્ટ્રેશન એવા ઉમેદવારો માટે છે કે જેમણે રાઉન્ડ-૦૧ અથવા રાઉન્ડ-૦૨ માં રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ નથી.
 • જે ઉમેદવારોએ રાઉન્ડ-૦૧ અથવા રાઉન્ડ-૦૨ માં રૂ. ૧૧,૦૦૦/- ચૂકવીને ઓનલાઈન પિન ખરીદેલ છે, પરંતુ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ નથી/ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ છે અને હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવી પ્રમાણપત્રોની નકલ જમા કરાવેલ નથી, તેઓએ ફરીથી ઓનલાઈન PIN ખરીદવાની જરૂર નથી. તેઓએ માત્ર હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવી પ્રમાણપત્રોની નકલ જમા કરાવવાની રહેશે.
 • જે ઉમેદવારોને રાઉન્ડ-૦૨ માં સીટ ફાળવવામાં આવી હતી અને જેઓએ પોતાનો પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ નથી (દા.ત. જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પ સેન્ટર માં થી એડમિશન ઓર્ડર મેળવવો) અને જેઓની રિફંડેબલ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ ફોરફીટ થયેલ છે તેમજ મેરીટમાંથી બહાર નીકળ્યા છે, તેઓ જો રાઉન્ડ-૦૩ માં ભાગ લેવા માંગતા હોય તો નોન-રિફંડેબલ રજિસ્ટ્રેશન PIN ફી અને રિફંડેબલ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ ચૂકવીને નવો PIN ખરીદીને ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે. તેઓએ હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવી પ્રમાણપત્રો ની નકલ જમા કરાવાવની રહેશે.
 • જે ઉમેદવારોએ રાઉન્ડ-૦૧ અથવા રાઉન્ડ-૦૨ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ છે અને બીજા રાઉન્ડ સુધીમાં તેમને કોઈ સીટ ફાળવવામાં આવી નથી, તેઓએ રાઉન્ડ-૦૩ માં ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાની જરૂર નથી.
 • જે ઉમેદવારોને રાઉન્ડ-૦૧ અથવા રાઉન્ડ-૦૨ માં સીટ ફાળવવામાં આવી હતી અને જેઓએ પોતાનો પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે. (દા.ત. જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પ સેન્ટર માં થી એડમિશન ઓર્ડર મેળવેલ છે.) અને રાઉન્ડ-૦૨ નાં અંતે તેઓ પાસે કન્ફર્મ એડમિશન ઓર્ડર છે. તેઓ પોતાના જૂના રજીસ્ટ્રેશન સાથે રાઉન્ડ-૦૩ માં ભાગ લઇ શકે છે. તેઓએ પ્રવેશ સમિતિના રાઉન્ડ-૦૩ ના સમય પત્રક મુજબ ચોઈસ ફીલિંગ કરવાની રહેશે.
 • Fresh New Registration for Round-03 is for those candidates who have not registered in Round-01 or Round-02.
 • Candidates who have purchased Online PIN by paying Rs.11,000/- in Round 01 or Round-02 and have not done Online Registration/ Documents verification & not submitted photocopies of documents at the Help Center after completing online registration, need not purchase online PIN again. They only have to do documents verification & submit photocopies of documents at the Help Center only.
 • Candidates who have been allotted a seat & not confirmed their admission in Round-02 (E.g. after paying the prescribed tuition fees through designated bank & have not confirmed their admission after submission of Original Documents at Help center and have not taken admission order from Help center of ACPUGMEC) and exited with forfeiture of Refundable security deposit, can register again in Round-03 if they want to participate in it by purchasing a new PIN after paying Non Refundable Registration PIN fees & Refundable security deposit, and get documents verified at the help center.
 • Candidates who registered for Round-01 or Round-02 and did not get any seat allotted up to Round-02 are not required to register again in Round-03.
 • Candidates who were allotted a seat in Round-01 or Round-02 and who have confirmed their admission. (E.g. after paying the prescribed tuition fees through designated bank & have confirmed their admission after submission of Original Documents at Help center and have taken admission order from Help center of ACPUGMEC) and at the end of round-02 they have confirmed admission order. They can participate in Round-03 with their old registration. They have to fill choices within stipulated time table declared by the admission committee in Round-03.
Extension of Fees Payment & Reporting for Revised 2nd Round UG-2023 (For MBBS & BDS course) [Date:02 Sep, 2023 11:05 AM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતી જણાવે છે કે, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે સ્નાતક વિદ્યાશાખા (મેડીકલ અને ડેન્ટલ અભ્યાસક્રમો) ના રીવાઈઝડ બીજા રાઉન્ડની પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે ટ્યુશન ફી ભરવાની તારીખ ૦૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૦૩.૦૦ વાગ્યા સુધી લંબાવવામાં આવે છે. પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવા હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રિપોર્ટિંગ અને અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાની તારીખ ૦૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૦૪.૦૦ વાગ્યા સુધી લંબાવવામાં આવે છે.
 • Candidates who are allotted Undergraduate Seats (Medical & Dental Courses) in the Revised 2nd round of counselling for the academic year 2023-24 are informed that Tuition Fees payment has been extended till 03:00 pm on 4th September, 2023. Reporting & Submission of Original documents at the Help Center to confirm the admission has been extended till 04:00 pm on 5th September,2023.
રીવાઈઝડ રાઉન્ડ 02 ના એલોટમેન્ટ બાદ રીપોટીંગ માટે અગત્યની ખાસ સુચના : [Date:02nd Sep, 2023 08:15 AM]
 • (૧) સચિવશ્રી, ડેન્ટલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા ના તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૩ ના પત્ર No. DCI/Acad/BDS/Clg/Periodic/391/2023-24/2023/3722 અને (૨) ઉપસચિવ, આરોગ્ય અને પરીવાર કલ્યાણ મંત્રાલય, ભારત સરકાર નિર્માણ ભવન, ન્યુ દિલ્હીના તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૩ના પત્રક્રમાંક: V.12067/48A/2023-DE મુજબ મુજબ શૈક્ષણિક વર્ષ: ૨૦૨૩-૨૪ થી કોલેજ ઓફ ડેન્ટલ સાયન્સીસ, અમરગઢ, જિ-ભાવનગર, ગુજરાત (AMRD) નાં BDS અને MDS કોર્સીસ ની માન્યતા રદ કરવામાં આવેલ છે. જેથી ઉક્ત સંસ્થાના BDS અને MDS કોર્સીસ ની બેઠકો પર શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪માં પ્રવેશ આપવા માટે મનાઈ ફરમાવવામાં આવેલ છે.
 • જેના અનુસંધાને રાઉન્ડ-૦૨ નું એલોટમેન્ટ આજ રોજ ફરીથી જાહેર કરેલ છે.
 • જે ઉમેદવારોનું એલોટમેન્ટ બદલાયેલ નથી, તથા આજ રોજ સુધી તેઓએ રાઉન્ડ ૦૨ નો પ્રવેશ કન્ફર્મેશન પ્રક્રિયા પૂરી કરેલ છે. (ઉ. દા. જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પ સેન્ટર માં થી એડમિશન ઓર્ડર મેળવવો). તેઓએ હવે કંઈ કરવાની જરૂર નથી.
 • જે ઉમેદવારોનું એલોટમેન્ટ બદલાયેલ નથી અને આજ રોજ સુધી પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ નથી, તેઓએ પોતાના Log In માંથી નવો એલોટમેન્ટ લેટર ડાઉનલોડ કરી અને જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પ સેન્ટર માં થી એડમિશન ઓર્ડર મેળવવાનો રહેશે.
 • જે ઉમેદવારોનું એલોટમેન્ટ બદલાયેલ છે, તેઓએ પોતાના Log In માંથી નવો એલોટમેન્ટ ડાઉનલોડ કરી અને જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પ સેન્ટર માં થી એડમિશન ઓર્ડર મેળવવાનો રહેશે. Click Here For List
 • જે ઉમેદવારોનું એલોટમેન્ટ અગાઉ મળેલ હતું અને આજ રોજ રીવાઈઝડ રાઉન્ડ-૦૨ માં પ્રવેશ મળેલ નથી, તેઓ પોતાના જૂના રજીસ્ટ્રેશન સાથે હવે પછી ના ત્રીજા રાઉન્ડ માં નવેસરથી ચોઈસ ફીલિંગ કરી શકશે. Click Here For List
 • Revised Rank Wise Result
 • Revised Institute Wise Result
 • Revised Last Rank
Important instructions regarding reporting to admitted institute(For MBBS Course) [31 August, 2023 11:30 AM]
 • ડાયરેક્ટર, UGMEB, નેશનલ મેડિકલ કમિશન, નવી દિલ્હી નાં તા. ૨૭ જુલાઈ, ૨૦૨૩ ના પત્ર ક્રમાંક No.U-15029/37/2023-UGMEB, મુજબ, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે MBBS કોર્સ માટે શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ તા.૦૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ છે. તેથી તમામ ઉમેદવારો કે જેમણે MBBS કોર્સમાં પ્રવેશ લીધો છે, તેમને સૂચના આપવામાં આવે છે કે તેઓ એડમિશન કન્ફર્મેશન પ્રક્રિયા પૂરી કરીને (ઉ. દા. જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACPUGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પ સેન્ટર માં થી એડમિશન ઓર્ડર મેળવવો) પછી તરત જ તમારા પ્રવેશ મેળવેલ સંસ્થામાં હાજર થવાનું રહેશે.
 • As per the letter No. U-15029/37/2023-UGMEB, Director, UGMEB, National Medical Commission, New Delhi Dated:27th July, 2023, commencement of Academic Session for UG courses for the academic year 2023-24 is 01st September, 2023. So all the candidates who have taken admission to MBBS Course are instructed to report immediately your admitted institute after completion of admission confirmation process i.e. payment of fees & submission of original documents to Help center of ACPUGMEC & getting Admission order from Help center.
 • NMC Letter
UG Second Round Online Choice Filling Information [23rd Aug, 2023 4.50 PM]

After giving allotment to all reserved category candidates to reserved seats, reserved category seats are transferable to unreserved category seats. This process will be done at the time of allotment of the 2nd Round. E.g., from NRI quota to Management quota and from SC, ST, SEBC, EWS to General (Open) category, from PwD Quota to respective category.

અનામત કેટેગરીના તમામ ઉમેદવારોને અનામત બેઠકો પર પ્રવેશ આપ્યા પછી, અનામત કેટેગરીની ખાલી રહેતી બેઠકો બિન અનામત શ્રેણીની બેઠકોમાં ટ્રાન્સફર કરવાપાત્ર હોય છે. આ પ્રક્રિયા બીજા રાઉન્ડ ના અલોટમેન્ટ વખતે કરવામાં આવશે. દા.ત. NRI કવોટા થી Management ક્વોટા તથા SC, ST, SEBC, EWS થી General (Open) કેટેગરી અને PwD ક્વોટાથી જે તે કેટેગરીમાં ટ્રાન્સફર થશે.

Instructions for Admission Cancellation of Round 01
(Date:20th Aug 2023, 10:15 AM)
 • The candidates, who have confirmed their admission in 01st Round of UG Medical & Dental (MBBS/BDS) Courses after paying fees at designated branch of HDFC bank & submitting the original documents at the Help Center, and want to cancel the admission of Round 01, can cancel their admission at Help Center where candidate has submitted Original Documents for admission confirmation from 10.00 a.m. on Date:21/08/2023 to 04.00 p.m. on Date:22/08/2023.
 • Procedure for Admission Cancellation
રાઉન્ડ-૦૨ માટે નવું રજીસ્ટ્રેશન માટે અગત્યની ખાસ સૂચના:
[Date:19th Aug, 2023 07:00 AM]
 • Fresh New Registration for Round-02 only for those candidates who have not registered in Round-01
 • Candidates who have purchased Online PIN by paying Rs.11,000/- in Round 01 and have not done online registration/ documents verification & not submitted photocopies of documents at the Help Center after completing online registration, need not purchase online PIN again. They only have to do documents verification & submit photocopies of documents at the Help Center only.
 • Candidates who have allotted seat & not reported in Round-01 need not register again.
 • Candidates who registered for Round-01 and did not get any seat allotted are not required to register again in Round-02.
 • રાઉન્ડ-૦૨ માટે નવું રજીસ્ટ્રેશન માત્ર એવા ઉમેદવારો માટે છે કે જેમણે રાઉન્ડ-૦૧ માં રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ નથી.
 • જે ઉમેદવારોએ રાઉન્ડ-૦૧ માં રૂ. ૧૧,૦૦૦/- ચૂકવીને ઓનલાઈન પિન ખરીદેલ છે, પરંતુ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ નથી/ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ છે અને હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો ની ચકાસણી કરાવી પ્રમાણપત્રો ની નકલ જમા કરાવેલ નથી, તેઓએ ફરીથી ઓનલાઈન પિન ખરીદવાની જરૂર નથી. તેઓએ માત્ર હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો ની ચકાસણી કરાવી પ્રમાણપત્રો ની નકલ જમા કરાવાવની રહેશે.
 • જે ઉમેદવારોને રાઉન્ડ-૦૧ માં સીટ ફાળવેલ હતી અને જેઓ એ રાઉન્ડ-૦૧ માં રીપોર્ટીંગ કરેલ નથી, તેઓએ રાઉન્ડ-૦૨ માં ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાની જરૂર નથી.
 • જે ઉમેદવારોએ રાઉન્ડ-૦૧ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ છે, અને તેમને કોઈ સીટ ફાળવવામાં આવી નથી, તેઓએ રાઉન્ડ-૦૨ માં ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાની જરૂર નથી.
Information for Round 02 Online Registration [18-Aug-2023, 11.30 PM]
Important instruction regarding conversion of seats after 2nd Round (For MBBS/BDS only) [14-Aug-2023, 12.45 PM]

After giving allotment to all reserved category candidates to reserved seats, reserved category seats are transferable to unreserved category seats. This process will be done at the time of allotment of the 2nd Round. E.g., from NRI quota to Management quota and from SC, ST, SEBC, EWS to General (Open) category, from PwD Quota to respective category.

અનામત કેટેગરીના તમામ ઉમેદવારોને અનામત બેઠકો પર પ્રવેશ આપ્યા પછી, અનામત કેટેગરીની ખાલી રહેતી બેઠકો બિન અનામત શ્રેણીની બેઠકોમાં ટ્રાન્સફર કરવાપાત્ર હોય છે. આ પ્રક્રિયા બીજા રાઉન્ડ ના અલોટમેન્ટ વખતે કરવામાં આવશે. દા.ત. NRI કવોટા થી Management ક્વોટા તથા SC, ST, SEBC, EWS થી General (Open) કેટેગરી અને PwD ક્વોટાથી જે તે કેટેગરીમાં ટ્રાન્સફર થશે.


રીવાઈઝડ રાઉન્ડ 01 માં રીપોર્ટીંગ માટે અગત્યની ખાસ સૂચના: [Date:12th Aug, 2023 07:00 PM]
 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે, જે ઉમેદવારોને અગાઉના રાઉન્ડ-૦૧ માં MBBS/BDS કોર્સિસ ની સીટ એલોટમેન્ટ થયેલ હતું. અને જેઓએ જરૂરી ટ્યુશન ફી ભરી હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રિપોર્ટિંગ કરી અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવી પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે. તેઓએ રીવાઈઝડ રાઈન્ડ-૦૧ માં MBBS/BDS ની કોઈ પણ સીટ એલોટમેન્ટ થાય અને જો કોઈપણ વધારાની ટ્યુશન ફી ભરવાની થતી “ના” હોય અથવા તો ટ્યુશન ફી માં કોઈપણ વધારાની ફી ભરવાની થતી હોય તો પણ વધારાની ફી ભર્યાની રસીદ સાથે નીચે મુજબના પ્રમાણપત્રો લઈને તે જ હેલ્પ સેન્ટર પર જવાનું રહેશે જ્યાં અગાઉ રિપોર્ટિંગ કરી અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવી પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ હતો.
 • આ ઉમેદવારો એ નીચે મુજબ ના પ્રમાણપત્રો સાથે લાવવાના રહેશે. (૧) રિવાઇઝડ રાઉન્ડ ૦૧ નો અલોટમેન્ટ લેટર (૨) અગાઉના પ્રથમ રાઉન્ડનો ઓરીજનલ એડમિશન ઓર્ડર, જે રદ કરવામાં આવેલ હતો (જો ઉમેદવારે આ એડમીશન ઓર્ડર સંસ્થામાં આપેલ હોય તો તે સંસ્થા માં રિપોર્ટ કરેલ હોય તે ઉમેદવારની અરજીની નકલ (૩) રદ થયેલ પ્રથમ રાઉન્ડની અગાઉ ભરેલ ફી રીસીપ્ટ ની નકલ અથવા રિવાઇઝડ પ્રથમ રાઉન્ડમાં જો ફી નવી ભરવાની થઈ હોય તો તે ભર્યાની ફી રીસીપ્ટ.
 • જે વિદ્યાર્થીઓ SC અથવા ST કેટેગરીના છે અને જેઓએ ફ્રી શીપ કાર્ડ અગાઉ જમા કરાવેલ છે અને રિપોર્ટિંગ કરી અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવી પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે. અને રીવાઈઝડ રાઈન્ડ-૦૧ માં MBBS/BDS ની કોઈ પણ સીટ એલોટમેન્ટ થાય તો તે વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉ જમા કરાવેલ ફ્રી શીપ કાર્ડની નકલ જ આપવાની રહેશે. જેની દરેક ઉમેદવાર અને વાલીએ નોંધ લેવી.

Important Notice regarding Reporting in Revised Round 01
 • Admission Committee hereby informs that the candidates who were allotted seats for MBBS/BDS courses in the previous round-01 & those candidates who have paid the required tuition fees & confirmed his admission after done reporting & submitted original documents at the help center.
 • If they are allotted a seat of MBBS/BDS course in Revised Round-01, they should carry the following certificates [along with the receipt of payment of tuition fees if additional fees is not payable OR if any additional fees is payable towards the tuition fees then receipt of paid tuition fees] at the same help center where he has already confirmed his admission after reported & submitted original documents at the help center. (1) Allotment letter of Revised round 01, (2) Original admission order of previous first round which was cancelled (If candidate has submitted his admission order to his admitted institute then copy of candidate's application reported in that institute) (3) Receipt of previously paid fees of Round 01 or Revised First Round Fee Receipt if fresh fees is payable.
 • Candidates who belong to SC or ST category & who have deposited Freeship card earlier in Round 01 and have confirmed admission after done reporting and submitted original certificates at the help center. In Revised Round-01, if these candidates allotted a seat of MBBS/BDS course, they have to give the copy of Freeship card which was deposited earlier. Every candidate and parents should take kind attention & note of the same.


અગત્યની ખાસ સૂચના: (Important Notice) [Date:09 Aug, 2023 10:30 AM ]
રિવાઇઝડ પ્રથમ રાઉન્ડ ચોઈસ ફીલિંગ માટે (ફક્ત MBBS અને BDS કોર્સીસ માટે)
 • તમામ વિદ્યાર્થીઓને જાણ કરવામાં આવે છે કે, પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા રિવાઇઝડ પ્રથમ રાઉન્ડના ચોઈસ ફીલિંગની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવેલ છે.
 • તમામ વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉ જે કોઈ ચોઈસ ભરેલ હતી, તે તમામ રદ કરી દેવામાં આવેલ છે. જેથી તમામ વિદ્યાર્થીઓએ આ રિવાઇઝડ પ્રથમ રાઉન્ડના પ્રવેશ કાર્યક્રમમાં ફરજિયાત પણે નવેસરથી ચોઇસ ફીલિંગ કરવાની રહેશે.
For Revised 1st Round Choice Filling (For MBBS & BDS courses only)
 • All the students are hereby informed that the process of Revised First Round Choice Filling for MBBS & BDS courses have been started by the Admission Committee.
 • All the choices which were previously filled by all the students have been cancelled. So, all the students will have to compulsorily fill the choice again for revised first round admission programme.

UG Revised First Round Information [Date:09 Aug, 2023 10:30 AM]
ખાસ અગત્યની સૂચના (Information) [08 Aug 2023, 05:10 PM]
 • આથી શૈક્ષણિક વર્ષ:૨૦૨૩-૨૪ ના પ્રથમ રાઉન્ડ માં MBBS અને BDS કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓને જાણ કરવામાં આવે છે કે, પ્રવેશ પ્રક્રીયા દરમ્યાન CEO શ્રી, GMERS સોસાયટી, ગાંધીનગર ના તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૩ નાં પત્ર ક્રમાંક:પરચ/સેલ્ફ. ફાય./મેનેજમેન્ટ/પ્રવેશ/ફી/૨૦૨૩-૨૪/ડ-૪/૨૩ થી GMERS મેડીકલ કોલેજોની નવી ટ્યુશન ફી નક્કી કરવામાં આવેલ હતી. જે અન્વયે ગવર્મેન્ટ ક્વોટાની ટ્યુશન ફી રૂ. ૫.૫૦ લાખ, મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની ફી રૂ. ૧૭.૦૦ લાખ તથા NRI ક્વોટા ની ૨૫,૦૦૦/- US Dollar નકકી કરવામાં આવેલ હતી. પરતું આજ રોજ તા. ૦૮/૦૮/૨૦૨૩ ના રોજ સરકાર શ્રી માં થયેલ મીટીંગ અને CEO, GMRES સોસાયટી, ગાંધીનગર નાં આજ રોજ તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૩ ના પત્ર ક્રમાંક:પરચ/સેલ્ફ. ફાય./મેનેજમેન્ટ/પ્રવેશ/ફી/૨૦૨૩-૨૪/ડ-૪/૨૩ થી તેઓની ટ્યુશન ફી નો વધારો પરત ખેંચવામાં આવેલ છે. અને આ પત્ર મુજબ GMERS મેડીકલ કોલેજોની ગવર્મેન્ટ ક્વોટાની ટ્યુશન ફી રૂ. ૩.૩૦ લાખ, મેનેજમેન્ટ ક્વોટા ની ફી રૂ. ૯,૦૭,૫૦૦/- તથા NRI ક્વોટા ની ૨૨,૦૦૦/- US Dollar રાખવા જણાવેલ છે. જેથી પ્રથમ રાઉન્ડની તમામ પ્રવેશ પ્રક્રીયા રદ કરવામાં આવે છે. અને નવેસરથી પ્રથમ રાઉન્ડની ચોઈસ ફીલિંગ ચાલુ કરવામાં આવશે, જેનો વિગતવાર કાર્યક્રમ પ્રવેશ સમિતિની વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવશે. જે વિદ્યાર્થીઓએ ટ્યુશન ફી ભરેલ છે અને અસલ પ્રમાણપત્રો હેલ્પ સેન્ટર પર જમા કરાવીને એડમિશન કન્ફર્મ કરાવેલ છે. તેમજ એડમિશન ઓર્ડર મેળવેલ છે. અથવા તો ફક્ત ટ્યુશન ફી ભરેલ છે, તેવા તમામ વિદ્યાર્થીઓના એડમિશન પણ તાત્કાલિક અસરથી રદ કરવામાં આવે છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓની ભરેલી ફી હવે પછી યોજાનાર રાઉન્ડમાં મજરે આપવામાં આવશે. જેની દરેક વિદ્યાર્થી અને વાલી એ નોંધ લેવી.
 • જે ઉમેદવારોએ પ્રવેશ સમિતિના પ્રથમ રાઉન્ડ માં MBBS અને BDS કોર્સ માં પ્રવેશ માટે જરૂરી ટ્યુશન ફી ભરી હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવી પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે. જો તેઓ પોતાના અસલ પ્રમાણપત્રો પરત મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો તે ઉમેદવાર (૧) પોતાની અરજી (૨) ફોટો આઈડી ની નકલ અને (૩) અસલ એડમીશન ઓર્ડર હેલ્પ સેન્ટર ખાતે આપી અસલ પ્રમાણપત્રો પરત મેળવી શકશે.
Important Instructions for Extension of Dates of Tuition fees payment & Documents submission for 1st Round (For MBBS, BDS courses) [Date:07 Aug, 2023 11:30 PM]
 • The Admission Committee hereby informs that the last date for payment of tuition fees for Round-01 allotted seats for the Under Graduate Medical and Dental Courses (MBBS and BDS Courses) for the academic year 2023-24 is extended upto Date: 10/08/2023 03:30 PM. And the period for confirming admission by depositing original documents at the Help Center is extended upto Date:11/08/2023 04:00 PM.


 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે મેડીકલ અને ડેન્ટલના સ્નાતક અભ્યાસક્રમો (MBBS અને BDS કોર્સીસ) માટે ના રાઉન્ડ-૦૧ ની એલોટેડ બેઠક ની ટ્યુશન ફી પેમેન્ટ માટેની અવધી તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૩ 03:30 સુધી લંબાવવામાં આવે છે. અને હેલ્પ સેન્ટર ખાતે ઓરીજનલ ડોક્યુમેન્ટસ જમા કરી પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવા રીપોર્ટીંગ માટે ની અવધિ તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૩ 04:00 PM સુધી લંબાવવામાં આવે છે.

UG 1st Round Allotment & Reporting Information
[05 August, 2023 08:00 AM]

સૂચના (Information) [05 August, 2023 08:00 AM]
 • નેશનલ કમિશન ફોર ઇન્ડિયન સિસ્ટમ ઓફ મેડિસિન (NCISM) ના તારીખ ૦૩/૦૮/૨૦૨૩ અને નેશનલ કમિશન ફોર હોમિયોપેથી (NCH) ના તારીખ ૦૪/૦૮/૨૦૨૩ના આવેલા પત્રોના અનુસંધાનમાં, આયુર્વેદ (BAMS) અને હોમિયોપેથી (BHMS) સ્નાતક અભ્યાસક્રમો માટેની સીટ એલોટમેન્ટની પ્રક્રિયા ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલય દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ નું કાઉન્સલીંગ શીડ્યુલ જાહેર કર્યા પછી હાથ ધરવામાં આવશે. પ્રથમ રાઉન્ડમાં માત્ર મેડિકલ (MBBS) અને ડેન્ટલ (BDS) સ્નાતક અભ્યાસક્રમોની સીટ એલોટમેન્ટ કરવામાં આવેલ છે.
  [Pursuant to the letters of National Commission for Indian System of Medicine (NCISM), dated 03/08/2023 and National Commission for Homoeopathy (NCH), dated 04/08/2023, the process of seat allotment for Ayurveda (BAMS) and Homeopathy (BHMS) Under-graduate Courses will be carried out after announcing counseling schedule of year 2023-24 by Ministry of AYUSH, Government of India. In the first round, seat allotment of only Medical (MBBS) and Dental (BDS) Under-graduate courses has been done.]
  Click here NCISM & NCH Letter 2023

સૂચના (Notice) [2nd August, 2023]
 • જે ઉમેદવારોએ મેરીટ-લિસ્ટમાં સામેલ કરવા અંગેની રજૂઆત તા. ૦૨/૦૮/૨૦૨૩, સવારે ૧૧:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં યોગ્ય પ્રમાણપત્રોની સ્કેન કોપી સાથે medadmgujarat2018@gmail.com પર ઈ-મેઈલ થી કરેલ છે. તેવા ઉમેદવારો મેરીટ લિસ્ટમાં સામેલ કરવા યોગ્ય થતા હોય તેવા ઉમેદવારોને સુધારેલ મેરીટ લિસ્ટમાં સામેલ કરી અને સુધારેલ મેરીટ લિસ્ટ તારીખ ૦૩/૦૮/૨૦૨૩, સવારે ૧૧:૦૦ વાગ્યે વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. તેની નોંધ લેશો. [Candidates who submitted their submission for inclusion in the merit-list up to Dated. 02/08/2023, by 11:00 AM with scanned copies of relevant certificates by e-mail to medadmgujarat2018@gmail.com. If such candidates are eligible to be included in the merit list, such candidates will be included in the revised merit list and the revised merit list will be published on the website on 03/08/2023 at 11:00 AM. Take note of it.]

IMPORTANT NOTICE
 • If any NRI seats remain vacant, such Seats will be filled as Management quota seats with Management quota fees by ACPUGMEC. All the GMERS Medical Colleges and Gujarat Adani Institute of Medical Sciences, Bhuj does not have Management quota seats but have NRI seats. So vacant NRI seats of these institutes will be filled as Management quota seats with Management quota fees by ACPUGMEC

અગત્યની સૂચના
 • જો કોઈપણ NRI બેઠકો ખાલી રહે છે, તો આવી બેઠકો ACPUGMEC દ્વારા મેનેજમેન્ટ ક્વોટા ફી સાથે મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની બેઠકો તરીકે ભરવામાં આવશે. તમામ GMERS મેડિકલ કોલેજો અને ગુજરાત અદાણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ સાયન્સ, ભુજ પાસે મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની બેઠકો નથી પરંતુ NRI બેઠકો છે. તેથી આ સંસ્થાઓની ખાલી NRI બેઠકો ACPUGMEC દ્વારા મેનેજમેન્ટ ક્વોટા ફી સાથે મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની બેઠકો તરીકે ભરવામાં આવશે.

UG First Round Information [1st August, 2023]

સૂચના(Information)
 • ૧. તમામ આયુર્વેદ અને હોમિયોપેથી સ્નાતક કોલેજો માટે ચોઈસ ફિલિંગ સુવિધા અને સીટ મેટ્રિક્સ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ સીટ ફાળવણીના નિયત સમય પહેલા જે કોલેજને નેશનલ કમિશન ફોર ઈન્ડિયન સિસ્ટમ ઓફ મેડિસિન (NCISM)/ નેશનલ કમિશન ફોર હોમિયોપેથી (NCH), આયુષ મંત્રાલય, નવી દિલ્હી દ્વારા પરમીશન તેમજ યુનિવર્સિટીનું એફીલીએશન મળશે, તો જ સીટ ફાળવણી કરવામાં આવશે.
  [Choice filling facility and seat matrix is available for all Ayurveda and Homeopathy under-graduate colleges, but before the due time of seat allotment to the college which has permission from National Commission for Indian System of Medicine (NCISM)/ National Commission for Homeopathy (NCH), Ministry of AYUSH, New Delhi. Also, if the affiliation of the university is received, only then the seat will be allotted.]
 • ૨. અનામત કેટેગરીના તમામ ઉમેદવારોને અનામત બેઠકો પર પ્રવેશ આપ્યા પછી, અનામત કેટેગરીની ખાલી રહેતી બેઠકો બિન અનામત શ્રેણીની બેઠકોમાં ટ્રાન્સફર કરવાપાત્ર હોય છે. આ પ્રક્રિયા બીજા રાઉન્ડ ના અલોટમેન્ટ વખતે કરવામાં આવશે. દા.ત. NRI કવોટા થી Management ક્વોટા તથા SC, ST, SEBC, EWS થી General (Open) કેટેગરી અને PwD થી જે તે કેટેગરીમાં ટ્રાન્સફર થશે
  [After admitting all reserved category candidates to reserved seats, reserved category seats are transferable to unreserved category seats. This process will be done at the time of allotment of the second round. E.g., from NRI quota to Management quota and from SC, ST, SEBC, EWS to General (Open) category and from PwD which will be transferred to that category.

Provisional UG Merit List 2023 [01st Aug, 2023]

The merit list for Undergraduate courses (MBBS, BDS, BAMS, BHMS) for the academic year 2023-24 has been published today by the Medical Admission Committee as follows. Candidates who have applied for PwD Quota, the verification of these candidates is going on. Hence PwD Quota merit list will be declared later on.
[આજ રોજ મેડીકલ પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ નુ યુ.જી. મેડીકલ કોર્સીસ (MBBS, BDS, BAMS, BHMS) નું મેરીટ લિસ્ટ નીચે મુજબ જાહેર કરવામાં આવે છે. જે ઉમેદવારો પી.ડબલ્યુ.ડી. કોટા માં અરજી કરેલ છે તેઓની અરજીની ચકાસણી ચાલી રહેલ છે. આથી પી.ડબલ્યુ.ડી. કોટા નુ મેરીટ લિસ્ટ હવે પછી જાહેર કરવામા આવશે.]

If any candidate having any query regarding merit list, kindly send e-mail only on medadmgujarat2018@gmail.com with scanned readable copy of all relevant documents regarding merit query on or before Date 02-08-2023 till 11:00 am. No candidate is required to come personally. [કોઈપણ ઉમેદવારને મેરિટ-લિસ્ટ અંગે કોઇપણ પ્રશ્ન/સમસ્યા/રજૂઆત હોય તો તેવા ઉમેદવારે ફક્ત medadmgujarat2018@gmail.com પર યોગ્ય પ્રમાણપત્રોની સ્કેન કોપી તા. ૦૨/૦૮/૨૦૨૩, સવારે ૧૧:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં ઈ-મેઈલ કરવાની રહેશે. કોઈપણ ઉમેદવારે રૂબરૂ આવવાની જરૂર નથી.]
FORMAT FOR E-MAIL:
Subject: Merit Query
Message: write your user-id with merit query [મેરીટ રજુઆત સાથે તમારો યુઝર-આઈડી અવશ્ય લખવો]
Attach scanned readable copy of all relevant documents regarding merit query [યોગ્ય પ્રમાણપત્રોની સ્કેન કોપી અવશ્ય જોડો]


Notice for Appeal Medical Board 2023-24 [30-Jul-2023, 12:15 PM]

ગુજરાત રાજ્યના સ્નાતક કક્ષાની મેડીકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદ તથા હોમીયોપેથી અભ્યાસક્રમો માટે શૈક્ષણિક વર્ષ: ૨૦૨૩-૨૪ માં પ્રવેશ અંતર્ગત PwD કેટેગરીમાં અરજી કરેલી હોય અને જેઓ તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૩ તથા તા.૨૭/૦૭/૨૦૨૩ દરમ્યાન રાખેલ મેડીકલ બોર્ડમાં તપાસ થયેલ હોય તેઓનું મેડીકલ બોર્ડનું પરીણામ આજ રોજ જાહેર કરેલ છે જે નીચે મુજબ છે. વધુમાં જણાવવાનું કે જે વિદ્યાર્થીઓ મેડીકલ બોર્ડ દ્વારા અયોગ્ય જાહેર કરેલ હોય એટલે કે મેડીકલ પ્રવેશ માટે લાયકાત ધરાવતા નથી (Not Eligible for Medical Course) અથવા PwD કેટેગરીમાં મેડીકલ પ્રવેશ માટે લાયકાત ધરાવતા નથી (Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota) તેવા વિદ્યાર્થીઓ માટે અપીલ મેડીકલ બોર્ડની વ્યવસ્થા નીચે મુજબ ની તારીખ અને સ્થળે અને રાખેલ છે. આથી અપીલ મેડીકલ બોર્ડમાં હાજર રહેવા ઈચ્છુક હોય તેવા તમામ વિધાર્થીઓ નીચે દર્શાવેલ તારીખ અને સ્થળે આવવાનું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનું વિકલાંગતાનું અસલ પ્રમાણપત્ર, જુના તમામ રીપોર્ટ તથા એક્ષ્ર-રે સાથે લાવવાના રહેશે.તારીખ સ્થળ સમય
૦૧/૦૮/૨૦૨૩ મંગળવાર ડી-૪, કોન્ફરન્સ હોલ, પ્રથમ માળ, સિવિલ હોસ્પિટલ, અસારવા, અમદાવાદ સવારે ૦૯.૩૦ વાગે

Notice for UG PwD Medical Board 2023-24 [24-Jul-2023, 01:00 PM]

ગુજરાત રાજ્યના સ્નાતક કક્ષાના મેડીકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદ તથા હોમિયોપેથી અભ્યાસક્રમમાં શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ પ્રવેશ અંતર્ગત PwD કેટેગરીમાં અરજી કરેલી હોય અને PwD ના જરૂરી પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરેલ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ માટે મેડિકલ પ્રવેશ માટેનું મેડીકલ બોર્ડ નીચેના સ્થળે રાખેલ છે. આથી યાદીમાં સમાવેશ કરેલ તમામ વિધાર્થીઓએ પોતાનું વિકલાંગતાનું અસલ પ્રમાણપત્ર, જુના તમામ રીપોર્ટ તથા એક્ષ્ર-રે સાથે લાવવાના રહેશે.


તારીખ સ્થળ સમય વિદ્યાર્થીઓ ની યાદી
26/07/2023 એમ. એન્ડ જે. ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ઓપ્થેલ્મોલોજી (સરકારી આંખની હોસ્પિટલ), ગીરધરનગર, અસારવા, અમદાવાદ સવારે ૦૯.૩૦ વાગે Click Here
26/07/2023 ડી-૪, કોન્ફરન્સ હોલ, પ્રથમ માળ, સીવીલ હોસ્પિટલ, અસારવા, અમદાવાદ સવારે ૦૯.૩૦ વાગે Click Here
27/07/2023 ડી-૪, કોન્ફરન્સ હોલ, પ્રથમ માળ, સીવીલ હોસ્પિટલ, અસારવા, મદાવાદ સવારે ૦૯.૩૦ વાગે Click Here
Important Notice for 15% AIQ seats of BAMS & BHMS courses in Self Financed Colleges [Date:22/07/2023, 01:15 PM]

જે ઉમેદવારો (૧) ધોરણ: ૧૨ ની વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષા (B/AB ગ્રુપ સાથે) ગુજરાત રાજ્ય બહાર ભારતની કોઈપણ શાળામાંથી ઉત્તીર્ણ થયેલ હોય, અને/અથવા (૨) ધોરણ: ૧૦ ની પરીક્ષા ગુજરાત રાજ્ય બહાર ભારતની કોઈપણ શાળામાંથી ઉત્તીર્ણ થયેલ હોય, અને/અથવા (૩) જન્મ ગુજરાત રાજ્ય બહાર ભારતના કોઈ પણ રાજ્ય માં થયેલ હોય/ ગુજરાત રાજ્યના ડોમીસાઈલ “ના” ધરાવતા હોય અને (૪) NEET-UG ૨૦૨૩ ની પરીક્ષામાં ક્વોલિફાઈડ હોય તથા આયુષ મંત્રાલય, ભારત સરકાર અને સંબંધિત કાઉન્સિલ ના પ્રવેશ નિયમો અનુસાર પાત્ર હોય તેવા તમામ વિદ્યાર્થીઓ BAMS અને BHMS અભ્યાસક્રમો ની સેલ્ફ-ફાઈનાન્સ સંસ્થાઓમાં ૧૫% ઓલ ઇન્ડિયા ક્વોટા બેઠકો પર પ્રવેશ માટે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન અને ડોકયુમેન્ટસ વેરિફિકેશન કરાવી શકશે.જે વિદ્યાર્થીઓ એ ધોરણ: ૧૨ ગુજરાત રાજ્યમાંથી પાસ કરેલ હોય અને આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર ના પ્રવેશ નિયમો મુજબ ગુજરાત રાજ્યની મેડીકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદ અને હોમીયોપેથી કોલેજોના પ્રવેશ માટે લાયકાત ધરાવતા હોય તેવા તમામ વિદ્યાર્થીઓ સ્વનિર્ભર (સેલ્ફ ફાઇનાન્સ) આયુર્વેદિક અને હોમેઓપેથી કોલેજો ની ૧૫% ઓલ ઈન્ડિયા ક્વોટા ની બેઠકો માટે પણ આપોઆપ લાયક ઠરે છે. જેની તમામ વિદ્યાર્થીઓએ અને વાલીઓ એ નોંધ લેવી.


Advertisement of 15% All India Quota of BAMS/BHMS courses in Self Financed Colleges [Click Here]

Information for Online Registration [14-Jul-2023 3.15 PM]
Information for OCI Candidates [15-Jul-2023 09:10 PM]
 • નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટ, ન્યુ દિલ્હી ના Writ Petition (C) No.891 of 2021 ના તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૩ ના ચુકાદા મુજબ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ તથા તે પછી ના વર્ષો માટે OCI કાર્ડ હોલ્ડર ઉમેદવારોને NRI Quota, Management Quota તથા Government Quota માં એડમિશન મળી શકશે. પરંતુ ગુજરાત રાજ્ય સરકાર ના હાલના નિયમ મુજબ Government Quota અને Management Quota માં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે ધોરણ: ૧૦ તથા ધોરણ: ૧૨ ગુજરાત રાજ્ય સ્થિત શાળામાંથી પાસ થયેલ હોવો જોઈએ તથા વિદ્યાર્થીનો જન્મ ગુજરાત રાજ્યમાં થયેલ હોવો જોઈએ અથવા ગુજરાત રાજ્યના ડોમિસાઈલ હોવા જોઈએ.


Important Notice (ખાસ સૂચના) [06th July , 2023 08:30 AM]

આરોગ્ય અને પરીવાર કલ્યાણ વિભાગ, ગાંધીનગરના તા.૦૨/૦૬/૨૦૨૩ ના ગેઝેટ મુજબ MBBS, BDS, BAMS & BHMS ના સ્નાતક કોર્સ માટે શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ થી પ્રવેશ નિયમોમાં થયેલ સુધારાની સંક્ષિપ્ત નોંધ
 • MBBS, BDS, BAMS & BHMS કોર્સીસમાં દરેક સરકારી અને ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ સંસ્થાઓની ગવર્મેન્ટ ક્વોટા (GQ) ની ૮૫% બેઠકોમાં તથા સ્વનિર્ભર સંસ્થાઓની ગવર્મેન્ટ ક્વોટા (GQ) ની ૭૫% બેઠકો માં ૧૦% બેઠકો આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો (EWS) માટે અનામત રાખવામાં આવશે.
 • અનામત કેટેગરીના તમામ ઉમેદવારોને અનામત બેઠકો પર પ્રવેશ આપ્યા પછી, અનામત કેટેગરીની ખાલી રહેતી બેઠકો બિન અનામત શ્રેણીની બેઠકોમાં ટ્રાન્સફર કરવાપાત્ર હોય છે. આ પ્રક્રીયા બીજા રાઉન્ડ પછી જ કરવામાં આવશે. દા.ત. NRI કવોટા થી Managemant ક્વોટા તથા SC, ST, SEBC, EWS થી General (Open) કેટેગરી અને PwD થી જે તે કેટેગરીમાં.
 • આ વર્ષથી ક્લોઝરનો નિયમ રદ કરવામાં આવે છે. (અગાઉના રાઉન્ડમાં આપે ચોઈસ ભરી હોય કે ન ભરી હોય ક્લોઝરના નિયમ મુજબ અગાઉના રાઉન્ડમાં પ્રવેશ મળવાપાત્ર સંસ્થાઓમાં પછી નાં રાઉન્ડમાં પ્રવેશ ફાળવવામાં આવતો “ન” હતો, હવેથી અગાઉ મળવાપાત્ર સંસ્થાઓમાં પણ પ્રવેશ ફાળવવામાં આવશે.)
 • Office of the MCC, DGHS, New Delhi અને આરોગ્ય મંત્રાલય, નવી દિલ્હીની સૂચના મુજબ સ્ટેટ કાઉન્સેલિંગના કુલ ચાર રાઉન્ડ થશે.
 • કેન્સેલેશન નાં નિયમમાં સુધારો કરવામાં આવેલ છે. ઉમેદવારનો પ્રવેશ રદ માત્ર એડમીશન કમીટી દ્વારા જ નિર્ધારીત સમય મર્યાદામાં જ કરવામાં આવશે.

[14-Jun-2023]

શૈક્ષાણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા ટૂંક સમય માં ચાલુ થશે