સૂચના / Notice [04-Oct-2022 5.00 PM]
 • ભારત સરકારના તા. ૧૬/૦૨/૨૦૨૨ ના ગૅઝેટ The National Commission for Indian System of Medicine New Delhi નોટિફીકેશન F. No. BOA/Regulation/UG/7-10/2021ના નિયમ ક્રમાંક 5- (7)-(i) ના મુજબ “આયુર્વેદ (BAMS) સ્નાતક અભ્યાસક્રમની ફોરન નેશનલ સિવાયની તમામ સરકારી અને મેનેજમેન્ટ બેઠકો પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા ભરવામાં આવશે, અન્ય કોઈ પણ માધ્યમ થી થયેલ પ્રવેશ માન્ય રાખવામાં આવશે નહિ”.
  આ અનુસંધાને પ્રવેશ નિયમો ગુજરાત પ્રોફેશનલ મેડીકલ એજ્યુકેશનલ કોર્સીસ(રેગ્યુલેશન ઓફ એડમીશન ઇન અન્ડરગ્રેજ્યુએટ કોર્સીસ) રૂલ્સ, ૨૦૧૭ (તા.૨૩/૦૬/૨૦૧૭), ગુજરાત પ્રોફેશનલ મેડીકલ એજ્યુકેશનલ કોર્સીસ (રેગ્યુલેશન ઓફ એડમીશન ઇન અન્ડરગ્રેજ્યુએટ કોર્સીસ) (અમેન્ડમેન્ટ) રૂલ્સ, ૨૦૨૦ (તા. ૦૮.૧૦.૨૦૨૦) માં ગુજરાત પ્રોફેશનલ મેડીકલ એજ્યુકેશનલ કોર્સીસ(રેગ્યુલેશન ઓફ એડમીશન ઇન અન્ડરગ્રેજ્યુએટ કોર્સીસ (અમેન્ડમેન્ટ) રૂલ્સ, ૨૦૨૨ (તા.૩૦.૦૯.૨૦૨૨) મુજબ સુધારા કરેલ છે, હવે થી આયુર્વેદ (BAMS) સ્નાતક અભ્યાસક્રમની ૨૫% મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની બેઠકો પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા ફક્ત NEET-UG મેરિટના ધોરણે ભરવામાં આવશે.
  ઉપરાંત હોમિયોપેથી (BHMS) સ્નાતક અભ્યાસક્રમની ૨૫% મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની બેઠકોની પ્રવેશ પ્રક્રિયા કોન્સોર્ટિયમ દ્વારા રાબેતા મુજબ દર વર્ષની જેમ ફક્ત NEET-UG મેરિટના ધોરણે કરવામાં આવશે.
  As per rule No. 5- (7)- (i) of the Gazette of The National Commission for Indian System of Medicine New Delhi, Govt. of India Notification F. No. BOA/Regulation/UG/7-10/2021, dated: 16.02.2022 “All government and management quota seats except foreign nationals in Ayurveda (BAMS) undergraduate course are to be filled by the Admission Committee, direct admission by any other means will not be accepted.”
  Pursuant to this, in Gujarat Professional Medical Educational Courses (Regulation of Admission in Undergraduate Courses) Rules, 2017 (dated 23/06/2017), Gujarat Professional Medical Educational Courses (Regulation of Admission in Undergraduate Courses) (Amendment) Rules, 2020 (dated 08.10.2020) have been amended as per Gujarat Professional Medical Educational Courses (Regulation of Admission in Undergraduate Courses (Amendment) Rules, 2022 (dated 30.09.2022), henceforth, 25% management quota seats of Ayurveda (BAMS) undergraduate course will be filled by the Admission Committee only on the basis of NEET-UG merit.
  Also, the admission process for 25% management quota seats of Homeopathy (BHMS) undergraduate course will be conducted by the consortium like every year only on the basis of NEET-UG merit.

 • UG Rules ,2017 dated 23.06.2017
 • UG Rules amendment, 2020 dated 08.10.2020
 • National commission for Indian System of Medicine, Gazette, 2022, dated 16.02.2022
 • UG Rules amendment, 2022 dated 30.09.2022

Information for Online Registration [03-Oct-2022 6.00 PM]


[18-Jul-2022]
 • Notice by office of MCC of DGHS, New Delhi for all Participating States/ Counseling Authorities & Candidates.
  Click here