અત્રેની પ્રવેશ સમિતિમાં મેડીકલ,ડેન્ટલ, હોમિયોપેથી, આયુર્વેદિક, અને નેચરોપેથી માં ભાગ લેવા માટે વિદ્યાર્થી -
  (1) ગુજરાત રાજ્યનો ડોમિસાઇલ હોવો જોઈએ
  (2) ધો. 10 ગુજરાત બોર્ડમાંથી; અથવા ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલી CBSE બોર્ડ; અથવા ICSE બોર્ડ; અથવા કેમ્બ્રિજ બોર્ડ; અથવા ઓપન સ્કૂલિંગ ની શાળામાંથી પાસ કરેલું હોવું જોઈએ
  (3) ધો. 12 ગુજરાત બોર્ડમાંથી; અથવા ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલી CBSE બોર્ડ; અથવા ICSE બોર્ડ; અથવા કેમ્બ્રિજ બોર્ડ; અથવા ઓપન સ્કૂલિંગ ની શાળામાંથી પાસ કરેલું હોવું જોઈએ.
  વિગતવાર નિયમો નીચે મુજબ છે.
 • Amendment Rules For UG Admission (Date :- 04.05.18)
 • UG Admission (Date :- 23.06.17)

Home - About Us

The Government of Gujarat, in the Legislative Assembly has passed an act, Act No.3 of 2008 called “Gujarat Professional Educational Medical Colleges or Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fees) Act, 2007” to make special provision for regulation of admission in the Professional Medical educational courses in the State and fixation of fees in such colleges or institutions and for matter connected therewith. As per the powers conferred to State Government, in Section 20(1) of the said Act, the Government of Gujarat, by way of a notification had constituted “Admission Committee for Professional Under Graduate Medical Courses (ACPUGMEC)” to regulate the admission of candidates to the Professional Medical/ Dental/ Aryuveda/ Homeopathy/ Naturopathy degree courses . The mission assigned to this Committee is to carry out the counseling process in a fair and transparent manner. The admission process is conducted by this Committee strictly on the basis of merit of the candidate.  • please visit this website regularly for more updates