મેરીટ લીસ્ટ ૦૧-૦૮-૨૦૧૯ ની આસપાસ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.


વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે ઉપલબ્ધ સરકારી તથા સેલ્ફ ફાઈનાન્સ સંસ્થાઓ, ઉપલબ્ધ સીટો, ફી, અનામત સીટો વગેરેની માહિતી ટૂંક સમયમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.
Home - About Us

ગુજરાત સરકાર ના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ ૧૨ પછીના નર્સિંગ અને અન્ય અભ્યાસક્રમો માટે “The Gujarat Professional Nursing & Allied Medical Educational Courses” ના નામે એડમિશન કમિટી ની રચના કરેલ છે. ઉપરોક્ત એડમિશન કમિટી નીચે દર્શાવેલ અભ્યાસક્રમો માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરશે.

  • Bachelor of Physiotherapy (BPT)
  • Bachelor of Science In Nursing (B.Sc. Nursing)
  • Bachelor of Orthotics and Prosthetics (BOP)
  • Bachelor of Optometry (BO)
  • Bachelor of Occupational Therapy (BOT)
  • Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology (BASLP)
  • General Nursing and Midwifery (GNM) (Diploma Course)
  • Auxiliary Nurses and Midwives Course (ANM) (Diploma Course)