પ્રવેશ પ્રક્રિયા ના બીજા રાઉન્ડની માહિતી
બીજા રાઉન્ડની ચોઈસ ફીલિંગ તા.૨૩-૦૯-૨૦૧૯ થી ૨૬-૦૯-૨૦૧૯ દરમ્યાન કરી શકાશે.

પ્રવેશ રદ કરાવવા માટે ની માહિતી
જેમણે હેલ્પ સેન્ટર પર જઈ પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે તેવા વિદ્યાર્થીઓ જો તેમનો પ્રવેશ રદ કરાવવા માંગતા હોય તો તે માટે તેમના એડમીશન કેન્સલ કરવાની કામગીરી તેજ હેલ્પ સેન્ટર પર તા. ૦૯-૦૯-૨૦૧૯ થી ૨૬-૦૯-૨૦૧૯ (સમય ૧૦.૦૦ થી ૪.૦૦) સુધી થશે.

First Round Result


Home - About Us

ગુજરાત સરકાર ના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ ૧૨ પછીના નર્સિંગ અને અન્ય અભ્યાસક્રમો માટે “The Gujarat Professional Nursing & Allied Medical Educational Courses” ના નામે એડમિશન કમિટી ની રચના કરેલ છે. ઉપરોક્ત એડમિશન કમિટી નીચે દર્શાવેલ અભ્યાસક્રમો માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરશે.

  • Bachelor of Physiotherapy (BPT)
  • Bachelor of Science In Nursing (B.Sc. Nursing)
  • Bachelor of Orthotics and Prosthetics (BOP)
  • Bachelor of Optometry (BO)
  • Bachelor of Occupational Therapy (BOT)
  • Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology (BASLP)
  • General Nursing and Midwifery (GNM) (Diploma Course)
  • Auxiliary Nurses and Midwives Course (ANM) (Diploma Course)