પ્રવેશ સમિતિના ઓનલાઈન પાંચમાં (5th) રાઉન્ડની પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો કાર્યક્રમ નીચે મુજબ છે
[ ફક્ત સરકારી સંસ્થાની ખાલી રહેલ સીટો માટે]
[Updated As on 25-Jan-2021 11:29 AM]
તમામ ઉમેદવારની અગાઉના રાઉન્ડમાં ભરેલ તમામ ચોઈસ રદ્દ કરવામાં આવેલ છે. જેથી પાંચમા રાઉન્ડમાં કન્સેન્ટ (સંમતિ) આપનાર ઉમેદવારે ફરીથી ચોઈસ ભરવાની રહેશે.
Details From Date To Date
કન્સેન્ટ (સંમતિ) અને ચોઈસ ફીલિંગ 26/01/2021 10.00 AM થી 27/01/2021 08.00 PM સુધી
ઉમેદવાર દ્વારા ભરેલ ચોઈસની જાહેરાત 28/01/2021 09.00 AM  સુધી
સીટ ફાળવણીની જાહેરાત 28/01/2021 at 02:00 PM
નિયત કરેલ એક્સીસ બેંક ની શાખા ખાતે
ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી
29/01/2021 10:00 AM થી 30/01/2021 3:30 PM સુધી
હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રીપોર્ટીંગ 29/01/2021 10:00 AM થી 30/01/2021 4:30 PM સુધી
અગાઉના રાઉન્ડમાં લીધેલ પ્રવેશ રદ કરાવવા માટે 27/01/2021 10:00 AM થી 27/01/2021 04:00 PM સુધી
 • 27/01/2021 04:00 PM પછી પ્રવેશ રદ કરવામાં નહીં આવે.
 • ઉમેદવારે અગાઉના રાઉન્ડમાં ભરેલ ચોઈસ રદ્દ કરવામાં આવેલ છે. જેથી કન્સેન્ટ (સંમતિ) આપનાર ઉમેદવારે ફરીથી ચોઈસ ભરવાની રહેશે.
 • Home - About Us

  ગુજરાત સરકાર ના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ ૧૨ પછીના નર્સિંગ અને અન્ય અભ્યાસક્રમો માટે “The Gujarat Professional Nursing & Allied Medical Educational Courses” ના નામે એડમિશન કમિટી ની રચના કરેલ છે. ઉપરોક્ત એડમિશન કમિટી નીચે દર્શાવેલ અભ્યાસક્રમો માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરશે.

  • Bachelor of Physiotherapy (BPT)
  • Bachelor of Science In Nursing (B.Sc. Nursing)
  • Bachelor of Orthotics and Prosthetics (BOP)
  • Bachelor of Optometry (BO)
  • Bachelor of Occupational Therapy (BOT)
  • Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology (BASLP)
  • Bachelor of Naturopathy And Yogic Sceince (BNYS)
  • General Nursing and Midwifery (GNM) (Diploma Course)
  • Auxiliary Nurses and Midwives Course (ANM) (Diploma Course)