આ સાથે નીચે દર્શાવેલ વિદ્યાર્થીઓ ના અધૂરા/ ખૂટતા ડોક્યુમેન્ટ નું લીસ્ટ મુકેલ છે, ડોક્યુમેન્ટ (ફક્ત JPEG ફોરમેટમાં ) ઇમેલ nuradm20@gmail.com પર અથવા વ્હોટસઅપ નંબર ૯૯૭૯૭૧૦૪૬૦ પર બે દિવસમાં મોકલી આપવા. મેસેજમાં યુઝર આઈડી ખાસ લખવો.
જે વિદ્યાર્થીઓ એ માર્ચ-૨૦૨૦ અને તે પહેલાં ધોરણ ૧૨ ની પરીક્ષા પાસ કરી હોય અને ઓનલાઈન પીન ખરીદી શક્યા ન હોય તેમના માટે તારીખ ૨૨-૦૯-૨૦૨૦ થી ૨૫-૦૯-૨૦૨૦ સુધી પીન વિતરણ અને ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન માટેની તારીખ લંબાવવામાં આવેલ છે

Home - About Us

ગુજરાત સરકાર ના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ ૧૨ પછીના નર્સિંગ અને અન્ય અભ્યાસક્રમો માટે “The Gujarat Professional Nursing & Allied Medical Educational Courses” ના નામે એડમિશન કમિટી ની રચના કરેલ છે. ઉપરોક્ત એડમિશન કમિટી નીચે દર્શાવેલ અભ્યાસક્રમો માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરશે.

  • Bachelor of Physiotherapy (BPT)
  • Bachelor of Science In Nursing (B.Sc. Nursing)
  • Bachelor of Orthotics and Prosthetics (BOP)
  • Bachelor of Optometry (BO)
  • Bachelor of Occupational Therapy (BOT)
  • Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology (BASLP)
  • Bachelor of Naturopathy And Yogic Sceince (BNYS)
  • General Nursing and Midwifery (GNM) (Diploma Course)
  • Auxiliary Nurses and Midwives Course (ANM) (Diploma Course)