ખાસ સુચના : [Updated As On 22-Dec-2021 3:15 PM]
મોક રાઉન્ડની (પ્રેકટીસ રાઉન્ડ) ચોઈસ ફીલીંગ પ્રક્રિયાનો કાર્યક્રમ નીચે મુજબ છે
[Updated As on 13-Dec-2021 4:45PM]

Details From Date To Date
ઓનલાઈન ચોઈસ ફિલિંગ 14-Dec-2021 11:00 AM 21-Dec-2021 11:55 PM
મોક રાઉન્ડ રિઝલ્ટ જાહેરાત 23-Dec-2021 05:00 PM

Admission For Year 2021-22
રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા માટે નીચે પ્રમાણે ના પ્રમાણપત્રો તૈયાર રાખવા

Home - About Us

ગુજરાત સરકાર ના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ ૧૨ પછીના નર્સિંગ અને અન્ય અભ્યાસક્રમો માટે “The Gujarat Professional Nursing & Allied Medical Educational Courses” ના નામે એડમિશન કમિટી ની રચના કરેલ છે. ઉપરોક્ત એડમિશન કમિટી નીચે દર્શાવેલ અભ્યાસક્રમો માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરશે.

  • Bachelor of Physiotherapy (BPT)
  • Bachelor of Science In Nursing (B.Sc. Nursing)
  • Bachelor of Orthotics and Prosthetics (BOP)
  • Bachelor of Optometry (BO)
  • Bachelor of Occupational Therapy (BOT)
  • Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology (BASLP)
  • Bachelor of Naturopathy And Yogic Sceince (BNYS)
  • General Nursing and Midwifery (GNM) (Diploma Course)
  • Auxiliary Nurses and Midwives Course (ANM) (Diploma Course)