આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે ગુજરાત રાજ્યની તમામ અનુસ્નાતક આયુર્વેદ/હોમિયોપેથી અભ્યાસક્રમ ધરાવતી કોલેજોની ૧૦૦ ટકા બેઠકો એટલે કે સરકારી કવોટા (GQ), મેનેજમેન્ટ ક્વોટા (MQ) અને એન આર આઈ ક્વોટા (NQ) ની બેઠકો તેમજ સ્વનિર્ભર અનુસ્નાતક આયુર્વેદ અને હોમિયોપેથી કોલેજોની ૧૫% ઓલ ઇન્ડિયા ક્વોટા (AQ) ની બેઠકો માટેની સમગ્ર પ્રવેશ પ્રક્રિયા મેરીટના ધોરણે ઓનલાઈન પદ્ધતિથી ફક્ત અને ફક્ત અત્રેની પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા જ કરવામાં આવે છે. જેની સર્વે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ નોંધ લેવી.વધુમાં જણાવવાનું કે ગુજરાત રાજ્યની તમામ અનુસ્નાતક આયુર્વેદ/હોમિયોપેથી અભ્યાસક્રમ ધરાવતી કોલેજોની મંજુર કરેલ બેઠકો અને ટ્યુશન ફીની માહિતી પ્રવેશ સમિતિની વેબસાઈટ https://www.medadmgujarat.org/pgayus/home.aspx પર ઉપલબ્ધ છે.[The Admission Committee informs that entire process of admission for 100% seats of all Postgraduate Ayurved/Homoeopathy colleges of Gujarat state i.e. Government Quota (GQ), Management Quota (MQ) and NRI Quota (NQ) including 15% All India Quota (AQ) seats of Self- financed Postgraduate Ayurved/Homeopathy colleges is conducted on merit basis through online mode solely and exclusively by the Admission Committee. All students and parents are informed to take note of this.It is further stated that information about sanctioned seats and tuition fees of all Postgraduate Ayurved and Homeopathy colleges of Gujarat state is available on admission committee website https://www.medadmgujarat.org/pgayus/home.aspx]
પીજી આયુષ રિફંડ રાઉન્ડ-૦૧
[PG AYUSH Refund Round-01]
[Date:11th Jan, 2024 06:20 PM]
[PG AYUSH Refund Round-01]
[Date:08 Jan, 2024]

All the Students of PG AYUSH are hereby informed that TUITION Fee Refund Round-1 process is going on, so all are requested to check their bank account after 16/01/2024.

પીજી આયુષ રીફંડ રાઉન્ડ-૦૧
[PG AYUSH Refund Round-01]
[Date:28th Dec, 2023]
 • Students admitted/non-admitted/cancelled in PG-AYUSH are hereby informed that the last date for Round-1 Refund of Tuition fees is extended till 04/01/2024, 2:00pm.

પીજી આયુષ રીફંડ રાઉન્ડ-૦૧
[PG AYUSH Refund Round-01]
[Date:23rd Dec, 2023 12:30 PM]
Final Admitted Data After Completion of entire Admission process
[16th Dec, 2023]
ONLINE ROUND FOR VACANT STATE QUOTA SEATS (AFTER EXHAUSTION OF STATE QUOTA MERIT LIST) OF MD/MS (AYURVED) & MD (HOMOEOPATHY) ALLOTMENT RESULT
[15th Dec, 2023]
CHOICE FILLING OF ONLINE ROUND FOR VACANT STATE QUOTA SEATS (AFTER EXHAUSTION OF STATE QUOTA MERIT LIST) OF MD/MS (AYURVED) & MD (HOMOEOPATHY)
[14th Dec, 2023]

The Admission Committee has started the Online Choice Filling of Online Round for Vacant State Quota Seats (after exhaustion of State Quota Merit List) of MD/MS (Ayurved) & MD (Homoeopathy) Courses. To participate in this round,the candidate has to give consent from his log in and fill the choices again. All the old filled choices of the candidates are deleted.

Important Note: Admission to this Online Round will be given only and exclusively for Vacant seats (after exhaustion of State Quota Merit List) of MD/MS (Ayurved) & MD (Homoeopathy) Courses. So eligible Candidates are advised to fill the choices only for Vacant State Quota Seats (after exhaustion of State Quota Merit List) of MD/MS (Ayurved) & MD (Homoeopathy) Courses.

ADVERTISEMENT FOR ONLINE PIN PURCHASE, REGISTRATION, CHOICE FILLING, ALLOTMENT & REPORTING FOR VACANT SEATS (AFTER EXHAUSTION OF MERIT LIST) OF MD/MS (AYURVEDA) & MD (HOMOEOPATHY)
[13th Dec, 2023]
4th Round Allotment Result MD-MS (Ayurved) & MD (Homoeopathy) [12th Dec, 2023]
Most Important Notice [ખાસ અગત્યની સુચના] [Date:12th Dec, 2023 11:10 AM]

  The Admission Committee hereby informs that National Commission for Indian System of Medicine, Ministry of AYUSH, Government of India, New Delhi has communicated via letter dated 12.12.2023 to fill one AIQ seat in SAMHITA AND BASIC PRINCIPLES OF AYURVEDA subject in Postgraduate MD/MS (AYURVED) course of Government Ayurveda College, Vadodara through State Quota seat. The above new seat has been added for choice filling in Online Round-04 [for MD/MS (Ayurved) and MD (Homoeopathy) Postgraduate Courses]. Candidates who wish to fill the choice of the above subject can fill choices again. The date of choice filling has been extended till 04.00 pm on 12/12/2023.

  [એડમિશન કમિટી આથી જાણ કરે છે કે નેશનલ કમિશન ફોર ઈન્ડિયન સિસ્ટમ ઑફ મેડિસિન, આયુષ મંત્રાલય, ભારત સરકાર, નવી દિલ્હી દ્વારા તારીખ ૧૨.૧૨.૨૦૨૩ના પત્ર દ્વારા અનુસ્નાતક MD/MS (આયુર્વેદ) અભ્યાસક્રમમાં સરકારી આયુર્વેદ કોલેજ, વડોદરાની SAMHITA AND BASIC PRINCIPLES OF AYURVEDA વિષયની ૦૧ ઓલ ઇન્ડિયા ક્વોટાની સીટ સ્ટેટ ક્વોટા થી ભરવા માટેની સુચના કરવામાં આવેલ છે. ઉપરોક્ત નવી બેઠક ઓનલાઈન રાઉન્ડ-04 [MD/MS (આયુર્વેદ) અને MD (હોમિયોપેથી) અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમો માટે] ચોઈસ ફિલિંગ માટે ઉમેરવામાં આવી છે. આ વિષયની પસંદગી ભરવા માંગતા ઉમેદવારોએ ફરીથી પસંદગી ભરવાની રહેશે. પસંદગી ભરવાની તારીખ 12/12/2023 ના રોજ 04.00 વાગ્યા સુધી લંબાવવામાં આવી છે.]

 • Newly added Seat
Most Important Notice [ખાસ અગત્યની સુચના] [Date:09th Dec, 2023 01:25 PM]

  The Admission Committee hereby informs that National Commission for Indian System of Medicine, Ministry of AYUSH, Government of India, New Delhi has issued a letter of permission for 5 seats in SAMHITA AND BASIC PRINCIPLES OF AYURVEDA* subject in Postgraduate MD/MS (AYURVED) course to Government Ayurveda College on dated 08.12.2023. The above new seats have been added for choice filling in Online Round-04 [for MD/MS (Ayurved) and MD (Homoeopathy) Postgraduate Courses]. Candidates who want to fill the choice of this subject will have to fill the choices again. The date of choice filling has been extended till 04.00 pm on 11/12/2023.

  (*) University affiliation is pending for these new seats. Admission to these seats will take place only when the college gets the affiliation of the university prior to the seat allotment scheduled time

  [આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે, તારીખ ૦૮.૧૨.૨૦૨૩ના રોજ નેશનલ કમીશન ફોર ઇન્ડિયન સિસ્ટમ ઓફ મેડીસીન, આયુષ મંત્રાલય, ભારત સરકાર, નવી દિલ્હી દ્વારા સરકારી આયુર્વેદ કોલેજ,વડોદરા ને અનુસ્નાતક MD/MS (AYURVED) અભ્યાસક્રમ માં SAMHITA AND BASIC PRINCIPLES OF AYURVEDA* વિષયમાં ૫ બેઠકો ની મંજૂરીનો પત્ર આપવામાં આવેલ છે. ઉપરોક્ત નવી આવેલ બેઠકો ઓનલાઈન રાઉન્ડ-૦૪ [MD/MS (Ayurved) & MD (Homoeopathy) અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમ માટે] માં ચોઈસ ફીલિંગ માટે ઉમેરવામાં આવેલ છે. જે ઉમેદવારોએ આ વિષય ની ચોઈસ ભરવા માંગતા હોય તે ઉમેદવારોએ ફરી થી ચોઈસ ભરવાની રહેશે. ચોઈસ ફીલિંગની તારીખ ૧૧/૧૨/૨૦૨૩ના સાંજે ૦૪.૦૦ વાગ્યા સુધીમાં લંબાવવામાં આવેલ છે.

  (*) આ નવી આવેલ બેઠકો માટે યુનિવર્સિટીનું એફિલિએશન બાકી છે. આ બેઠકો પર પ્રવેશ ત્યારે જ થશે જ્યારે કોલેજને સીટ એલોટમેન્ટ શેડ્યૂલ કરતા પહેલા યુનિવર્સિટીનું એફિલિએશન મળે.]

 • Revised Advertisement 4th Online Round Choice Filling
 • Newly Added Seats (as on 09.12.2023)
4th ROUND CHOICE FILLING for MD-MS (Ayurved) & MD (Homoeopathy) [Date:06th Dec, 2023 03:28 PM]
Revised PG Provisional Merit- List [M.D./M.S. (Ayurved) & M.D. (Homoeopathy)] [06-12-2023 03:14 PM]
INSTRUCTIONS FOR ADMISSION CANCELLATION [2nd December, 2023 10.50 AM]
 • The students, who have confirmed their admission up to 3rd Online Round of MD-MS (Ayurveda) and MD (Homeopathy) courses after paying fees at designated branch of Axis bank & submitted their original documents at the Help Center and want to cancel the admission, can cancel their admission upto 06/12/2023, 02.00 pm at the Help Center, where candidates have submitted their original documents for admission confirmation. After this notified date, admission will not be cancelled by the admission committee for any reason.

Important Information (ખાસ સુચના)
[Date:29th Nov, 2023 2:00 PM]
 • Commencement date of Academic Session for MD/MS (Ayurveda) and MD (Homoeopathy) courses for the academic year 2023-24 : 1st December, 2023 (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે MD/MS (Ayurveda) and MD (Homoeopathy) કોર્સ માટે શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત થવાની તારીખ : ૦૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩) As per Ayush Ministry, Govt of India. New Delhi letter, commencement of Academic Session for MD-MS (Ayurved) and MD (Homoeopathy) courses for the academic year 2023-24 is 1st December, 2023. So, all the candidates who have taken admission up to Round 03 in MD-MS (Ayurved) and MD (Homoeopathy) Courses are instructed to report your admitted institute after completion of admission confirmation process ( i.e. payment of fees & submission of original documents to Help center of ACPPGMEC & getting Admission order from Help center) on or before 1st December, 2023

  આયુષ મંત્રાલય , નવી દિલ્હી નાં ના પત્ર મુજબ, શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે MD/MS (Ayurveda) and MD (Homoeopathy) કોર્સ માટે શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ તા.૦૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩ છે. તેથી તમામ ઉમેદવારો કે જેમણે MD/MS (Ayurveda) and MD (Homoeopathy) કોર્સમાં રાઉન્ડ ૩ સુધી પ્રવેશ લીધો છે, તેમને સૂચના આપવામાં આવે છે કે તેઓ એડમિશન કન્ફર્મેશન પ્રક્રિયા પૂરી કરીને (ઉ. દા. જરૂરી ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી કરીને અને ACPPGMEC ના હેલ્પ સેન્ટર માં અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવીને હેલ્પસેન્ટરમાં થી એડમિશન ઓર્ડર મેળવવો) તા.૦૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ અથવા તે પહેલા તમારા પ્રવેશ મેળવેલ સંસ્થામાં હાજર થવાનું રહેશે.

 • Couselling Schedule NCISM NCH
 • Third Round Non Reported Candidate List MD-MS (Ayurved) & MD (Homoeopathy)
3rd Round Allotment Result MD-MS (Ayurved) & MD (Homoeopathy) [22nd Nov, 2023]
[21-11-2023 04:30 PM]
After reduced NEET PG MD-MS (Ayurveda) & MD (Homeopathy) cut off percentile provisional merit list [20-11-2023 06:30 PM]
3rd ROUND CHOICE FILLING [M.D./M.S. (Ayurved) & M.D. (Homoeopathy)] [Date:18th Nov, 2023 05:45 PM]
After reduced NEET PG MD-MS (Ayurveda) & MD (Homeopathy) cut off percentile provisional merit list [18-11-2023 04:00 PM]

If any candidate having any query regarding merit list, kindly send e-mail only on medadmgujarat2018@gmail.com with scanned readable copy of all relevant documents regarding merit query on or before Date 20-11-2023 till 2:00 PM. No candidate is required to come personally. [કોઈપણ ઉમેદવારને મેરિટ-લિસ્ટ અંગે કોઇપણ પ્રશ્ન/સમસ્યા/રજૂઆત હોય તો તેવા ઉમેદવારે ફક્ત medadmgujarat2018@gmail.com પર યોગ્ય પ્રમાણપત્રોની સ્કેન કોપી તા. ૨૦/૧૧/૨૦૨૩, બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં ઈ-મેઈલ કરવાની રહેશે. કોઈપણ ઉમેદવારે રૂબરૂ આવવાની જરૂર નથી.]
FORMAT FOR E-MAIL:
Subject: Merit Query
Message: write your user-id with merit query [મેરીટ રજુઆત સાથે તમારો યુઝર-આઈડી અવશ્ય લખવો]
Attach scanned readable copy of all relevant documents regarding merit query [યોગ્ય પ્રમાણપત્રોની સ્કેન કોપી અવશ્ય જોડો]

ADV for PIN Purchase & Online Registration after Reduced AIAPGET CUT OFF for MD/MS (Ayurved) and MD (Homoeopathy) courses [10-11-2023, 03.00 PM])
[06th Nov, 2023] 11:00 AM
2nd Round Allotment Result MD-MS (Ayurved) & MD (Homoeopathy) [31st Oct, 2023]
SECOND ROUND CHOICE FILLING [M.D./M.S. (Ayurved) & M.D. (Homoeopathy)] [Date:27th Oct, 2023 02:00 PM]

[20th Oct, 2023] 01:10 PM
First Round Allotment Result MD-MS (Ayurved) & MD (Homoeopathy) [14th Oct, 2023] 12:55 PM
Revised PG Provisional Merit- List [M.D./M.S. (Ayurved) & M.D. (Homoeopathy)] [13-10-2023 07:30 PM]
FIRST ROUND CHOICE FILLING [M.D./M.S. (Ayurved) & M.D. (Homoeopathy)] [Date:12th Oct, 2023 02:35 PM]

PG Provisional Merit- List [M.D./M.S. (Ayurved) & M.D. (Homoeopathy)] [12-10-2023 11.25 AM]

If any candidate has any query regarding merit list, kindly send e-mail on medadmgujarat2018@gmail.com with scanned readable copy of all relevant documents regarding merit query on or before 13-10-2023 till 03:00 pm.
[કોઈ પણ ઉમેદવારને મેરિટ-લિસ્ટ અંગે કોઇ પ્રશ્ન/સમસ્યા/રજૂઆત હોય તો તેવા ઉમેદવાર medadmgujarat2018@gmail.com પર યોગ્ય પ્રમાણપત્રોની સ્કેન કોપી તા. ૧૩-૧૦-૨૦૨૩, બપોરે ૩.૦૦ વાગ્યા સુધીમાં e-મેઈલ કરવાની રહેશે.]
FORMAT FOR E-MAIL: Subject: Merit Query regarding AYUSH PG
Note: write your user-id with merit query [મેરીટ રજુઆત સાથે તમારો યુઝર-આઈડી અવશ્ય લખવો] Attach scanned readable copy of all relevant documents regarding merit query [યોગ્ય પ્રમાણપત્રોની સ્કેન કોપી અવશ્ય જોડો]

Important instructions regarding Documents verification for PG Ayurved & Homoeopathy Admission 2023-24 [Date:07th Oct, 2023 09:20 PM]

 • આથી પ્રવેશ સમિતિ જણાવે છે કે જે ઉમેદવારોએ પીજી આયર્વેદ અને હોમિયોપેથી પ્રવેશ 2023-24 માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન પૂર્ણ કર્યું છે અને જરૂરી ડોકયુમેન્ટસ અપલોડ કરેલ છે. તેઓએ હેલ્પ સેન્ટર ખાતે પોતાના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવવાની જરૂર નથી તથા ઝેરોક્ષ નકલ પણ જમા કરવાની જરૂર નથી. પ્રવેશ સમિતિ તેઓના અપલોડ કરેલા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરશે અને જો જરૂર હશે તો તેને સુધારવા માટે ઈમેલ/મોબાઈલ દ્વારા જાણ કરશે.
 • Admission committee informs that the Candidates who have completed Online Registraion & uploaded required documents for PG Ayrved & Homoeopathy Admision 2023-24. They need not to verify their documents & submit photocopies at selected Help center. Admission committe will do documents scrutiny on the basis of their uploaded documets and inform them to rectify it through Email/Mobile if needed.
PG AYURVEDA AND HOMEOPATHY ADMISSION INFORMATION [05-OCT-2023]

Home - About Us

The Government of Gujarat, in the Legislative Assembly has passed an act, Act No.3 of 2008 called “Gujarat Professional Educational Medical Colleges or Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fees) Act, 2007” to make special provision for regulation of admission in the Professional Medical educational courses in the State and fixation of fees in such colleges or institutions and for matter connected therewith. As per the powers conferred to State Government, in Section 20(1) of the said Act, the Government of Gujarat, by way of a notification had constituted “Admission Committee for Professional Post Graduate Medical Educational Courses (ACPPGMEC)” to regulate the admission of candidates to the Professional MD/MS/Diploma & MDS degree courses. The mission assigned to this Committee is to carry out the counseling process in a fair and transparent manner. The admission process is conducted by this Committee strictly on the basis of merit of the candidate....